MANAS DESTANI’NDA ASKERÎ MÜZİK

MILITARY MUSIC IN MANAS EPIC

Epics reflect to culture as a mirror. The Epic of Manas, is the treasure of the wholeTurkish World regarding its historical and cultural value in addition of being asignificant product of the Kirghiz folk-literature. There are Turkish history, traditionsand customs, habits, features of folklore and ethnographic structures in the Epic ofManas. And, also music and music types take place in this epic. Military music is themost used music type in the Epic of Manas.In this descriptive research based on literature review, it has been investigatedseven sources which based on various variants.It has been determined at the end ofthe study that military music used in various situations. These situations have beeninterpreted with examples of Turkish history in this research.

___

 • ARGUNŞAH, Hülya (1995). “Manas Destanı ve Yıldırım Sesli Manasçı Hikayesi”, Manas Destanı’nın 1000. Yıl Paneli, Kayseri:Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Yay.
 • ÂSAFÎ Dal Mehmed Çelebi (2007). Şecâ’atnâme,(Hazırlayan: Abdülkadir Özcan), İstanbul: Çamlıca Basım Yay.
 • DANIYAROV, Sanjarbek (1995). “Manas” Destanı’nın Derlenmesinin Yayınlanmasının ve Yeniden Araştırılmasının Tarihi, (Çev: R. Abdykovlova), Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay.
 • ERENDİL, Muzaffer (1992). Dünden Bugüne Mehter, Ankara: Genel Kurmay Başkanlığı Yay.
 • FARMER, Henry George (1979). “Tablhane” mad. İslam Ansiklopedisi, İstanbul: MEB. Basımevi.
 • GAZİMİHAL, Mahmut Ragıp (1955). Türk Askeri Mızıkaları Tarihi, İstanbul: Maarif Basımevi.
 • GÖMEÇ, Saadettin (2006). Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi, İstanbul: Akçağ Yay.
 • GÜLENSOY, Tuncer(2002). Türkiye Türkçesi ile Manas Destanı,Ankara: Akçağ Yay.
 • İNAN, Abdülkadir(1972). Manas Destanı,İstanbul: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yay.
 • İNAN, Abdülkadir (1998). Makaleler ve İncelemeler, C. 1, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • KAMACIOĞLU, Filiz (2004). “Türklerde Müzik”, Türk Tarihi ve Kültürü, Ankara: Pegem Yay.
 • KORKMAZLAR, Fatih (2011). Manas Destanı, İstanbul: Anonim Yay.
 • KONYALI, İbrahim Hakkı (1943). İstanbul Sarayları, İstanbul: Bürhaneddin Matbaası.
 • NASKALİ, Emine Gürsoy (1995). Manas -Wilhelm Radloff Varyantı, Ankara: Türksoy Yay.
 • ÖGEL, Bahaeddin (1987). Türk Kültür Tarihine Giriş IX, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.
 • ÖGEL, Bahaeddin (2003). Türk Kültür Tarihi – Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.
 • ÖZCAN, Nuri (2003). “Mehter” mad. İslam Ansiklopedisi, C: 28, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.
 • ÖZTÜRK, Ali Özgün (2007). “Bir Kırgız Destanı Medirman”, Milli Folklor, Yıl: 19, Sayı: 74.
 • SANAL, Haydar (2002). “Kös”, İslam Ansiklopedisi, C: 26, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.
 • ŞAHİNER, Necmeddin (2007). Mehter, İstanbul: Elips Kitap.
 • TURAN, Osman (2005). Selçuklular Tarihi ve Türk İslâm Medeniyeti, İstanbul: Ötüken Yay.
 • VURAL, Timur (2013). Türklerde Askeri Müzik Geleneği – Tuğ, Nevbet, Mehter, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • YILDIZ, Naciye (1995). Manas Destanı (W.Radloff) ve Kırgız Kültürü ile İlgili Tespit ve Tahliller, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay.
 • YUSUPOV, Keneş (2009). Manas Destanı, (Türkiye Türkçesine Aktaranlar: F.Türkmen ve A.İnayet), Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay.