Veteriner Mikrobiyolojide Salmonella’nın Tanısında PCR ve Bakteriyolojik Yöntemlerin Meta-Analize Uygunluğunun Belirlenmesi

Öz Bu çalışmada, veteriner mikrobiyolojide Salmonella’ların tanısında kullanılan bakteriyoloji ve PCR tekniklerine ait sonuçların, tutarlılık yönünden değerlendirilmesi için meta-analiz metodunun kullanılabilirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, belirlenen “Salmonella, veterinary, PCR, cattle, sheep, goat, pig, chicken, horse, poultry” anahtar kelimeleri ile yapılan taramada 1472 kaynağa ulaşıldı. Elektronik kütüphanenin duplikasyonları elemesinden sonra 698 literatür ayrıca mikrobiyoloji alanında iki uzman tarafından da bağımsız şekilde okunarak, hala duplikasyon olan ve İngilizce olmayan yayınlar ile kitap, kitapta bölüm ve derleme olarak yer alanların yanı sıra, Salmonella dışında çalışılmış olan makaleler ve deneysel çalışmalar elenerek kalan 601 makale, kabul ve ret kriterleri dikkate alınmak suretiyle okundu. Makaleler, çalışmaların yapıldığı hayvan türü, kullanılan numune türü, çalışmada uygulanan PCR tekniği, kültür, makalede araştırılan Salmonella türü ve istatistiki yöntem kullanılıp kullanılmaması açısından değerlendirilerek veriler çıkarıldı. Hayvan türünün, kullanılan numune türünün, kültür ve PCR yöntemlerinin çalışmalarda farklı olduğu saptandı. İncelenen ve veri çıkarılan hiçbir makalede de herhangi bir istatistiki yöntem kullanılmadığı belirlendi. Bundan dolayı, elde edilen verilerin herhangi bir tanımlayıcı istatistik yöntemiyle değerlendirilmesi mümkün olmadı. Sonuç olarak, çalışmada değerlendirilen makalelerde hayvan türünün, kullanılan numune türünün, kültür ve PCR yöntemlerinin birbirinden farklı bulunması nedeniyle, verilerin standart yapıda olmadığı saptandı. Bu heterojenlikten dolayı meta-analiz yönteminin, PCR ve bakteriyolojik yöntemlerle elde edilen sonuçların tutarlılığı yönünden karşılaştırılması amacıyla kullanılamayacağı kanısına varıldı.

Kaynakça

1. Akçil M, Karaağaoğlu E, (2001). Tıpta Meta Analizi. Hacettepe Tıp Dergisi. 32(2), 184-190.

2. Arserim NB, Keskin O, (2012). Veteriner Epidemiyoloji’de Sistematik Derleme ve Meta-analizi. Dicle Üniv Vet Fak Derg. 2(1), 37-39.

3. Carli KT, Unal CB, Caner V, Eyigor A, (2001). Detection of Salmonellae in chicken faces by a combination of tetrathionate broth enrichment, capillary PCR, andcapillary gel electrophoresis. Journal of Clinical Microbiology. 39, 1871- 1876.

4. Çarkungöz E, (2010). Meta Analizinin Veteriner Hekimlikte Uygulanması. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa.

5. Egger M, Smith GD, Phillips AN, (1997). Meta- Analysis: Principles and Procedures. British Medical Journal. 315, 1533-1537.

6. Egger M, Smith GD, Altman DG, eds., (2001). Systematıc Revıews In Health Care: Meta-Analysıs In Context. Second edition. BMJ Publishing Group, p.1-487.

7. Eyigor A, Carli KT, (2003). Rapid detection of Salmonella from poultry by real-time polymerase chain reaction with fluorescent hybridization probes. Avian Diseases. 47, 380-386.

8. Fisher M, Friedman SB, Strauss B, (1994). The Effects of Blinding on Acceptance of Research Papers by Peer Review. JAMA. 272(2), 143-146.

9. Gouws PA, Visser M, Brözel VS, (1998). A polymerase chain reaction procedure for the detection of Salmonella spp. within 24 hours. Journal of Food Protection. 61, 1039-1042.

10. Hedges L, Olkin I, (1985). Statistical methods for meta-analysis. Academic Press, New York. p.224-236.

11. Hunter J, Schmidt FL, Jackson GB, (1982). Meta-Analysis: Cumulating research findings across studies. Sage Publication, California. p.56-62.

12. Hunter JE, Schmidt FL, (1990). Methods of Meta-Analysis Correcting Error and Bias in Research Findings. The Publisher of Proffesional Social Science, Newbury Park, London, New Delhi.

13. İzgür M, (2006). Enterobakteri İnfeksiyonları (Enterobacteriaceae). Aydın N, Paracıkoğlu J. eds. Veteriner Mikrobiyoloji (Bakteriyel Hastalıklar). İlke-Emek Yayınları, Ankara. p.109-127.

14. Leandro G, (2005). Meta-analysis in medical research : the handbook for the understanding and practice of meta-analysis. First published. Blackwell Publishing, Massachusetts, USA. p.1-98.

15. Oliveira SD, Santos LR, Schuch DMT, Silva AB, Salle CTP, Canal CW, (2002). Detection and identification of salmonellas from poultry-related samples by PCR. Veterinary Microbiology. 87, 25-35.

16. Ridge SE, Harkin JT, Badman RT, Mellor AM, Larsen JWA, (1995). Johne’s disease in alpacas (Lama pacos) in Australia. Aust. Vet. J. 72, 150-153.

17. Rodriguez JM, (1997). Detection of pathogens by using the Polymerase Chain Reaction(PCR). Vet. Journal. 153, 287-305.

18. Shelby LB, Vaske JJ, (2008). Understanding Meta-Analysis: A Review of the Methodological Literature. Leisure Sciences. 30(2), 96-110.

19. Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, (2000). Meta Analysis of Observational Studies in Epidemiology. JAMA. 283(15), 2008-2012.

20. Totton SC, Farrar AM, Wilkins W, Bucher O, Waddell LA, Wilhelm BJ, Mcewen SA, Rajić A, (2012). The effectiveness of selected feed and water additives for reducing Salmonella spp. of public health importance in broiler chickens: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression approach. Prev Vet Med. 106(3-4), 197-213.

21. Wilkins W, Rajić A, Parker S, Waddell L, Sanchez J, Sargeant J, Waldner C, (2010). Examining heterogeneity in the diagnostic accuracy of culture and PCR for Salmonella spp. in swine: a systematic review/meta-regression approach. Zoonoses And Public Health. 57(1), 121-34.

22. Wolf FM, (1986). Meta-Analysis : Quantitative Methods for Research Synthesis. Series: Quantitative Applications in the Social Sciences. Sage Publications, California. 3, 7-59.

Kaynak Göster

APA Nuraloğlu, M , Yardımcı, H . (2016). Veteriner Mikrobiyolojide Salmonella’nın Tanısında PCR ve Bakteriyolojik Yöntemlerin Meta-Analize Uygunluğunun Belirlenmesi . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 27 (2) , 113-117 . DOI: 10.35864/evmd.514523