Türkiye'de Brusellosis

Türkiye'de, Brucellosis'in laboratuvar metodlariyle tesbit edildiğitarihten (1915), bu güne kadar geçen zaman içinde hastalığınmemleketimizde epidemiyolojik durumunun tesbiti, bazı imkansızlıklarsebebiyle şimdiye kadar yapılamamıştır. Bu gün için de geniş ölçüdebir araştırmanın yapılması mümkün olamıyacağına göre, bu husustaşimdiye kadar neşredilmiş olan sondaj mahiyetindeki araştırmalarla,kendi laboratuvar çalışmaalrımızın neticelerini birleştirerekelde ettiğimiz sonuçlar aşağıda hulasa edilmiştir.Şüpheli reaksiyon veren serumlar daima mükerrer muayeneleretabi tutulduğundan reaktör nisbetini arttırarak yanlış neticeler verebileceğiendişesiyle, insan veya hayvanlarda yapılan araştırmalarımızdayekfma yalnız müsbetler dahil edilmiştir.1 - 48 yıl içinde 11621 insan serumu, agglutinasyon ve allerjitestleriyle muayene edilmiş olup takriben % 9 nisbetinde müsbet reaktörtesbit edilmiştir. Bundan başka 1930 yılından itibaren muhtelifseneler içinde, resmi kayıtlara göre, insanlarda 732 Brucellosisvak'ası ihbar edilmiştir.2 - Sığırlar arasında Brucellosis'in tesbit edildiği tarihten(1932) bu güne kadar geçen 31 senelik müddet içinde, Devlet Müesseseleriylehalk elinde bulunan sığır ve mandalardan gönderilen130735 adet serum, agglutinasyon metodu ile muayene ediimiş olupmüsbet reaktör nisbeti takriben % 8.8 dir. Bu miktar hayvan memleketinmuhtelif bölgelerine aittir ve bunlara mezbahalara kesim içingönderilmiş olan hayvanlardan alman serumlar da dahil edilmiştir....
Anahtar Kelimeler:

Brusellosis

Brucellosis in Turkey

...

Kaynakça

1- Adam, N. : (1960) . Ankara sütlerinde laboratuvar ve fabrika pastörizasyonundan evvel ve sonra tesbit edilen mikrop gurupları Veteriner Fakültesi yayını no : 117.

2 - Akyay, N.: (1947). Normal serumlarda Tifo, X 19 ve Brucella bakımından serolajik araştırmalar . Türk Hijiyen ve Tecrübi Biyoloji Dergisi, 7.2.

3 - Akyay, N. ve Gürsel, A.: (1957). Bir Brucella salgını ve Türkiye'de Brucellose. Türk Hijiyen ve Tecrübi Biyoloji Dergisi, 7 - 3.

4 - Alpar, S. ve Mass i e,: ( 1960) . Türkiye'de Q- hum ması. Türk Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi, 164- 165.

5 - Alpar, S. ve Massie, : (1962). Brucellosis'in teşhisinde yeni bir metod. Türk Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi 184- 185.

6 - Babaoğlu, N.: (1960) . Ege bö:gesinde Brucellosis durumunun agglutinas-.yon metodu ile araştırılması. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobioloji Enstitüsü çalışmaları.

7 - Başkaya, H. : ( 1952) . Brucellose savaşında kullanılan teşhis usulleri üzerinde mukayeseli araştırmalar. Veteriner Fakültesi Yayınları, 21, - Çalışmalar, 5.

8 - Berkmen, L. ve Omurtag, C.: (1957). Ankara'da bir süt fabrikasına geti_rilen sütlerin pastörizasyona elverişliliği üzerinde mukayeseli araştırmalar ile yabancı memleketlerde tatbik edilen süt kontrolu ve pastörize metodları. 7. Türk Mikrobiyoloji Kongresi tutanağından ayrı baskı (20- 24- 9- 1956) .

9 - Beşe, M.: (1959). Yurdumuz koyunlarında Brucellose enfeksiyonu, serolojik, kültürde üretme ile allerjik reaksiyonlar arasında mukayeseli deneyler. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: 99 - Çalışma: 52.

10- Çeliker, A. ve Atılgan, T.: (1957). Bir inekte Bruceila abortus bang'tan ileri gelen abortus olayı. Türk Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi, 128- 129.

11 - Durusan, R. ve Doğuer, M. : (1953). Atatürk Orman Çiftliği sığırlarmda Brucellosis bakımından yapılan araştırmalarda muhtelif antigerrlerin mukayesesİ. Türk Hijiyen ve Tecrübi Biyoloji Derğisi ayrı baskı, XITI, 88- 103.

12 - Erbin, E.: (ı954). Süt halka denemesi (Ring - test) ile Brucellosis mihraklarının meydana çıkarılması. İstanbul mandıralarmda yaptığımız araştırma sonuçları . Mikrobiyoloji Dergisi, Tom VIT. no : ı- 2.

13 - Erol, C.: <ı962). 26.ı2.ı962 günü Sağlık Bakanlığında yapılan (Süt ve Mamullerinin kontrolü mevzuunda) toplantıya sunmuş olduğu rapordan.

14 - Golem, S. B.: (1943). Memleketimizde insan ve ehli hayvanlarda Bruceila bakımından serolojik araştırmalar. Türk Hıfzıssıhha ve Tecrübi Biyoloji mecmuası, Cilt: 9, S : 3.

15 - Gol em, S. B.: (ı949) . Brucellozun memleketimizdeki durumu. Türk Hijiyen ve Tecrübi Biyoloji dergisi, Cilt : 9, S : 3.

16 - Onul, B.: (ı962). Ankara Tıp Fakültesi yayınlarından, Sayı: 109 .

17 - Özer, i.: <ı962). Ankara Atatürk Orman Çiftliği pastürize süt fabrikasında işlenen çiğ sütler üzerinde ABR ring - test metodu ile sığır Brucellose mihraklarının aranması üzerinde çalışmalar. Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi, Sayı: ı94- ı95.

18 - Özlüarda, D. : ( ı957). Memleketimizin bazı bölgelerinde Brusellerjen ve agglutinasyon testleri ile Brucelloz araştırması ve bu testıerin epidemiyolojik değeri hakkında bir çalışma. Türk Hijiyen ve Tecrübi Biyoloji Dergisi, Cilt : XVIT, Sayı : lll.

19 - Tunçman, M. : ( ı952) . İstanbul in ek sütlerinde Brucellose araştırması. Mikrobiyoloji Dergisi, Tom. V, no : 5- 8.

20 - Tunçman, M.: <ı955). Süt ineklerinde verem veya bang var mı? yok mu? Mikrobiyoloji Dergisi, Tom. no : 1- 2, 10- 14.

21 - Sarısayın, F.: (ı96ı). Brucellosis'in teşhisinde antigenin Önemi.Mikrobiyoloji Dergisi, Tom. XIV., no : 3-4.

22 - Vardar, E.: (ı953). İneklerde yavru atma hastalığının teşhisinde kullanılan usuller arasında mukayeseli denemeler. Türk Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi, Sayı: 138- 139.

23 - Ünel, S.: (961). Brucellosis'de Hlboratuvar enfeksiyonu ve tedavi. Mikrobiyoloji Dergisi, Tom. XIV, no : 3- 4.

24 - Yalınalp, M.: (1953). Bursa ve Balıkesir illerinde bazı kasaba ve köy geviş getiricHerinde Ring - test ile Brucelloz bakımından bir araştırma . Türk Veteriner Hekimleri Derneği Dergisi, Sayı : 86- 87, S : 1159.

25 - Yaşarol, Ş., Ulaş, H., ve Atılgan, T. : (196ı). Egede Zoosaniter durum.Bornova Vet. Araştırma Enst. Dergisi, Yıl. 2, Sayı. 3.

Kaynak Göster

APA Doğuer, M , Yılmaz, S . (2021). Türkiye'de Brusellosis . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 2 (1) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/evmd/issue/61156/648536