Salgın Keçi Ciğer Ağrısı (Pleuro-Pneumonia- Contagiosa Caprae) Hastalığının Etkeni, Tedavi ve Korunması Üzerinde Çalışmalar

1 - Hastalığın tarihçesi, etiyolojisi, araz, afat ve bulaşma tarzlarından bahsedilmiştir. 2- Keçi ciğer ağrısının en sıhhatli teşhisi ve hipolar ve sair mikroplardan mütevellit akciğer hastalıklarından tefriki, şüpheli maddeden yüksek konsatrasyonda penicillin ve streptomycin ile muamele ederek yumurtaya ekmekle hastalık etkeninin kolaylıkla ve saf halde izolesi suretiyle yapılmıştır.3 - Hastalık ajanı embriyoyu 48- 56 saatte öldürmekte ve toplanan berrak allantoic- arnnion sıvısı kültüründen az miktarda ekimi ile adi buyyonda bir üreme temin edilememekte, kanlı agara ekiminde ise özel bir kültür elde edilmektedir. Serumlu buyyonda opelesans halinde bir üreme, S. T. Aygün hemoglobinli buyyonunda ise alfahemoliz göstermektedir.4 - Bu mikroorganizmaların kültür özelliği etüt edilmiş ve proteince zengin sun'i vasatlarda kültürlerinin mümkün olduğu tesbit edilmiştir . 5 -Hastalık ajanının bakteriyoskopisi, koloni formu etüt edilmiş ve pleuro- pneumonia contagiosa bovum ile benzerliği tesbit edilmiştir.6 - Bu mikroorganizmaların AEG - Zeiss elektron mikroskopla etüd üneticesinde 5000 X ve yukarı büyüitmelerde yuvarlak ve kompakt olan korpüsküler element cisimleri görülmüş, bunların mikrobun EK. Zeiss filtresini geçen formları oldukları tesbit edilmiştir. Diğer taraftan hipolar görünüşteki çomaklardan mada halka ve yıldız şekillerinde içlerinde bu korpüsküler cisimler görülmüştür.7 - Hastalık ajanının terramycin'e hassasıiyeti tesbit edilerek çeşitli devredeki hastaların terramycin'le muvaffakiyetle tedavisi yapılmıştır. 8 -Öldürücü miktar P . P. C. C. kültürünün inhibe edici dozda terramycin'le karıştır ar ak keçilere yapılan zer ki müteakip hayvanların hastalığa mukavemet kazandıkları tesbit edilmiş, buna istinaden hazırladığımız koruyucu aşının pratikteki tatbikatından iyi netice alınmıştır.

1 - History, etiology, symtoms, lessions and the mode of Transmission of the disease is discussed.2 - The healthiest diagnosis of pleuro-pneumonia contagiosa capraeand differentiation of other lung diseases frcm bipolar and othermicrobes is made by treating the suspected specimens with highconcentrations of penicillin and streptomycin, thus inoculatingthese into the egg, this way pure cultures of the disease agentis isolated.3 - The disease agent is able to kill the embrio within 48- 56 hoursand cultures are obtained in ordinary broth inoculated with collected.Clear allantoic- amnion fluid, and on blood agar a specificculture was obtani:2d. İn serum- broth an opale~cen growthand is S. T. Aygün's hemoglobin- broth alpha hemolyse isobserved.4 - The Cultural specification of this microorganism is studied andit was found possible that it can be cultuvated in artificial mediarich in protein.5 - Bacterioscopy and colony form of this microorganism is investigatedand its close resemblence to p!euro- pneumonia C·Jntagiosabovum is observed.6 - The results of studies on this micrcoganism with 5000 X and highermagnifiers of AEG- Zeiss electron m!croscope showed round-compact- corpuscular elemen ts which were found to bethe form of the microbe which are able to pass through EH Zeissfilters. Besides the hipolar rods corpuscular elements were seenin the ring and star forms.7 - After heving observed the sensetivity of the disease agent towardterramycin, successful treatments were made on severalcases with different degrees of the disease.8 - Resistance toward the diseas·2 was obtained as the result of goatinjections with lethal quantity of P. P. C. C. cultures mixedwith inhibitive doses of Terramycin, accordingly a preventivevacc:n was prepared and good results were rendered on itspractical applications.

Kaynakça

1 - Angeloff : Deutsche Tieraerzt. Wochenschn. ( 1923 ).

2 - Aygün, S. T. : Anadolu keçilerinin salgın ciğera ğrısı ve savaş yolları üzerinde araştırmalar . Y. Z. E. Matbaası Ankara 1937 - 1941) .

3 - Beaton : Septicemie de la chevre en Nigeria. Journ. of comp. pathol. and Therap. Sept. ( 1931) .

4 - Berkmeon, L. : Keçilerin salgın ciğera ğrısı üzerinde araştırmalar hak· kında rapor. 7/ 0cak/ 1934.

5 - Beveridge, W. i. B. : İsolation of pleuropneumonia-like organisms from male urethra. Med. J. Australia 2,479, (1943).

6 - Bordet, J. : La Morphologie du Microbe de la peripneumonie des Bovides. Ann. İnst. Pasteur 24,161, (1910) .

7 - Borrel, Dujardin-Beaumetz, jeantet et jouan : Le Microbe de la perip· neumonie. Ann. İnst. Pasteur 24,168, (1910) .

8 - Bridre, J. et Donatien, A. : Le Microbe de L'agalaxie contagieus e du mo u ton et de la chevre. Ann. İnst. Pasteur. 39,925, (1925).

9 - Brown, T. M., Wiche·lhausen, R. H., Robinson, L. B., Merchant W. R. : The in vivo action of Aureomycin on pleuropneumonia-Like Ormanis· ms associated with various rheumatic diseases. J . of Lah. and Clinical Medicine 34,1404, ( 1949).

10 - Cadeac: Bronches, poumons, plevres. Pathologie interne 189, (1902) ,

11 - Curasson, G. : Pleuropneumonie infectieuse de la chevre. Traite de Pathologie exotique Veterinaire et comparee. 1,346, Vigot Freres, Pa· ris (1942) .

12 - Dienes, L.: L Organisms of Klieneberger and Streptobacillus monilifor· mis. The Journal of İnfectious Diseases, 65.24, (1939).

13 - Dienes, L.: Cultivation of Pleuropneuınonia-like Organisms from Fema· le Genital Organs. Proc. Soc. Exper. Biol. and Med., 44,468, (1940).

14 - Dienes, L.: Morphology and Nature of the pleuropneumonia group ol organisms. Journal of Bacteriology, 50,441, (1945) .

15 - Dienes, L. : İsolation of PPLO froms H. influenzae with the Aide of Penicillin. Proc. Soc. Exper. Biol. and Med., 64,2,166, (1947).

16 - Duquesnoy : Pleuropneumonie contagieuse des ch evre Pyrenees (1888) .

17 - Durusan, R., Attil'a, C., Doğuer, M.: Keçilerin salgın ciğerağrısı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi. 64 - 65, 3, (1952).

18 - Edward, D. G.: A selective medium for pleuropneumonia-like organisms J . Gener. Microbiol. 1, 238, (1947).

Kaynak Göster

APA Ünlü, M . (1961). Salgın Keçi Ciğer Ağrısı (Pleuro-Pneumonia- Contagiosa Caprae) Hastalığının Etkeni, Tedavi ve Korunması Üzerinde Çalışmalar . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 1 (4) , 287-330 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/evmd/issue/50223/647388