Osmaniye yöresindeki köpeklerde Anti-Neospora caninum antikorlarının araştırılması

Neospora caninum Apicomplexa şubesinde yer alan parazitik bir protozondur. Son konakları canidae ailesinde bulunan carnivorlar, ara konakları ise sığır başta olmak üzere, koyun, keçi, manda ve at gibi çiftlik hayvanlarıdır. Hastalık köpeklerde genellikle asemptomatik seyreder. Klinik neosporosis genellikle çok genç, çok yaşlı ve bağışıklık sistemi baskılanmış köpeklerde farklı düzeylerde ortaya çıkar. Enfekte hayvanlarda nöromuskuler bozukluklar, multifokal sistemik yayılım ve dermal semptomlar görülebilir. Etken sığır başta olmak üzere bazı ara konaklarda abort, ölü doğum, fötal ölümler ve sonuçta ciddi ekonomik kayıplara neden olur. Hastalığın sığırcılık işletmelerinde neden olduğu yıllık ekonomik kaybın dünya genelinde 1,298 milyar dolar, Türkiye’de ise 40,5 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir. N.caninum’un domestik siklustaki en önemli konağı köpektir. Bu çalışmanın amacı Osmaniye yöresindeki köpeklerin N.caninum’a maruziyet durumlarını belirlemekti. Bu amaçla Osmaniye’nin farklı ilçelerinden 71’i erkek ve 34’ü dişi olmak üzere toplam 105 köpekten kan örnekleri alınarak N.caninum antikorlarına karşı c-ELISA yöntemi ile test edildi. Etkenin ortalama seroprevalansı %35,23 (37/105) olarak belirlendi. Çalışmada N.caninum seroprevalansı ile ırk, cinsiyet ve yaş arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemsiz bulundu (p˃0.05). Bu çalışma ile Osmaniye yöresindeki köpeklerin etkene maruziyet durumu ilk kez ortaya konmuştur.

Investigation of anti-Neospora caninum antibodies in dogs in Osmaniye province

Neospora caninum is a parasitic protozoon in the phylum Apicomplexa. The definitive hosts of the agent are carnivores in the family canidae and intermediate hosts are mainly cattle and farm animals such as sheep, goats, buffalo and horses. The disease is usually asymptomatic in dogs. Clinical neosporosis usually occurs at different levels in very young, very old, and immunocompromised dogs. Neuromusculer disorders, multifocal systemic spread and dermal symptoms can be observed in infected animals. N.caninum causes abortion, stillbirth, fetal deaths and consequently serious economic losses in some intermediate hosts, particularly in cattle. In cattle breeding, the annual economic loss caused by Neosporosis is estimated to be US$ 1.298 billion globally and US$ 40.5 million in Turkey. The most important definitive host of the agent is dog in the domestic cycle of the disease. The purpose of this study was to determine the exposure status of the dogs to N.caninum in Osmaniye region. For this, blood samples were taken from 105 dogs (71 males and 34 females) from different districts of Osmaniye, and tested with c-ELISA method against N.caninum antibodies. The average seroprevalence of the agent was determined as 35.23% (37/105). As a result of statistical analysis, it was determined that the relationship between N.caninum seroprevalence and race, gender and age was insignificant (p˃0.05). With this study, the exposure status of dogs to the N.caninum was revealed for the first time in Osmaniye region.

Kaynakça

Çoşkun SZ, Aydın L, Bauer C. (2000) Seroprevalence of Neospora caninum infection in domestic dogs in Turkey. Vet Record. 146, 649.

Demir PA, Eşki F, Ütük AE. (2020). Estimating the total economic costs of Neospora caninum infections in dairy cows in Turkey. Trop Anim Health Prod. 52, 1-8. DOI:10.1007/s11250-020-02351

Dubey JP, Hemphill A, Calero-Bernal R, Schares G. (2017) Neosporosis in animals. 1 st ed. London: Boca Raton (FL): CRC Press, Taylor & Francis Group. ISBN: 9781498752541.

Dumanlı N, Aktaş M. (2015) Toxoplasmatidae (Toxoplasma, Neospora). Dumanlı N, Karaer Z, editör. Veteriner Protozooloji. 2. Baskı. Ankara: Medisan Yayınevi. ISBN: 9789757774792.

Eşki F, Demir P, Babür C, Ütük AE. (2018) Türkiye’nin Adana yöresindeki koyunlarda Toxoplasma gondii ve Neospora caninum seroprevalansının araştırılması. Etlik Vet Mikrobiyol Derg. 29(1), 19-23.

Eşki F, Önat K, Günaydın E, Pekkaya S, Çetin N, Ütük AE. (2016). Detection of Neospora caninum, Toxoplasma gondii, Chlamydophila abortus and Coxiella burnetti antibodies in Aborted Holstein Cows. Proceedings of the 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey.

Eşki F, Ütük AE. (2018) Detection of anti-Neospora caninum antibodies in cattle in Adana province of Turkey. Van Vet J. 29(2), 93-99.

Eşki F. (2019) Investigation of Anti-Neospora caninum antibodies in hair goats in Osmaniye province. International VETEXPO-2019 Veterinary Sciences Congress September 20-22. Double Tree by Hilton Hotel, Avcilar /Istanbul, Turkey. P.121

Lindsay DS, Dubey JP. (2020) Neosporosis, Toxoplasmosis, and Sarcocystosis in ruminants: An Update. Vet Clin Food Anim. 36, 205-222. DOI:10.1016/j.cvfa.2019.11.004.

Mor N, Akça A, Kars yöresinde sığır ve köpeklerde Neospora caninum üzerine epidemiyolojik araştırmalar: gruplararası çalışma. (2012) Kafkas Univ Vet Fak Derg. 18 (Suppl-A), A193-A199. DOI:10.9775/kvfd.2012.6181

Ocaklı S. (2011). Aydın ilindeki köpeklerde Neospora caninum enfeksiyonunun araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın.

Reichel MP, Alejandra Ayanegui-Alcérreca M, Gondim LF, Ellis JT. (2013) What is the global economic impact of Neospora caninum in cattle-the billion-dollar question. Int J Parasitol. 43, 133-142. DOI: 10.1016/j.ijpara.2012.10.022.

Trees AJ, Davison HC, Innes EA, Wastling JM. (1999) Towards evaluating the economic impact of bovine neosporosis. Int J Parasitol, 29, 1195-200. DOI: 10.1016/s0020-7519(99)00093-4.

Ütük AE, Yılmaz O, Balkaya İ. (2016) Detection of Anti-Neospora caninum antibodies in Anatolian Water Buffalos from Afyonkarahisar province of Turkey, International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), March 19-20, Kilis, Turkey.

Utuk AE, Eski F. (2017) Detection of anti-Neospora caninum antibodies in a goat flock in Kilis province of Turkey. Inter J Vet Sci. 6(2), 114-117.

Utuk AE, Eski F. (2019) Investigation of anti-Neospora caninum antibodies and disease-related risk factors in goats. Med Weter. 75(11), 678-683. DOI: dx.doi.org/10.21521/mw.6289.

Ütük AE. (2018) Protozoal hastalıkların laboratuvar tansı, Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics. 4(1), 17-22.

Vural G, Aksoy E, Bozkir M, Kuçukayan U, Erturk A. (2006) Seroprevalence of Neospora caninum in dairy cattle herds in Central Anatolia, Turkey. Veterinarski Arhiv. 76, 343-349.

Yildiz K, Yasa Duru S, Yagcı BB, Babur C, Ocal N, Gurcan S, Karaca S. (2009) Seroprevalence of Neospora caninum and coexistence with Toxoplasma gondii in dogs. Türkiye Parazitol Derg. 33, 116-119.

Kaynak Göster

APA Ütük, A , Akın, B . (2020). Osmaniye yöresindeki köpeklerde Anti-Neospora caninum antikorlarının araştırılması . Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi , 31 (2) , 154-157 . DOI: 10.35864/evmd.797723
  • ISSN: 1016-3573
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

9.3b 12.3b