“Manzum Siyer-i Nebî” Bağlamında Hz. Hatice’nin Hz. Muham-med’e Olan Muhabbeti

Öz Müminlerin annesi Hz. Hatice’nin, Hz. Peygamber nezdinde çokça sevildiği malumdur. Zira Hz. Hatice, birçok üstün vasıflara sahip olmanın yanında, sadakat ve fedakârlığın sembolü olarak da öne çıkmış; ölümünden sonra dahi adından söz ettirmiştir. Bununla birlikte, kocası tarafından ziyadesiyle sevilen birinin, eşine karşı duyduğu muhabbet de dikkate değerdir. Dolayısıyla bu çalışmada Muhammed adlı şairin yazdığı “Manzum Siyer-i Nebî”den hareketle Hz. Hatice’nin Hz. Peygamber’e olan muhabbeti üzerinde durulmuştur. Nitekim bu eserin bir bölümünde, ticaret ortaklığı vesilesiyle tanıştığı Hz. Muhammed’le evlilik yapan Hatice’nin, zevcine duyduğu aşka da vurgu yapılmıştır. Böylece hem seven hem sevilen konumundaki Hatice’nin, klasik şiirdeki âşık-maşuk tipini ne derece yansıttığı ortaya konulmuştur. Hâsılı Hz. Hatice’nin, aynı zamanda seven biri olarak âşığın aşkına kayıtsız kalmayan kadın kahramana (sevgili) benzediği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

Akıncı, A. C. (1978). Hazret-i Hatice. İstanbul: Divan Yayınları.

Buhârî (1423/2002). Sahîhu’l-Buhârî. Dımeşk: Dâru İbn Kesîr.

Bursalı, M. N. (2015). Ehli Beyt İlk Müslüman ve İlk Zevce Hz. Hatice-i Kübrâ. İstanbul: Çelik Yayınevi.

Damla, N. (2012). Aşka Adanmış Bir Ömür Hazreti Hatice. İstanbul: Hayat Yayınları.

Dilçin, C. (2009). Yeni Tarama Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.

Esir, H. A. (2019). XV. Yüzyılda Muhammed Tarafından Yazılan Manzum Sîret’in Nüshaları-I. SEFAD, 41,63-88.

Hindî (1433/2012). Kenzu’l-Ummâl fî Süneni’l-Ekvâl ve’l-Ef‘âl (nşr. Şeyh Bekrî Hayyânî ve Şeyh Safvet es-Sekkâ). C. 3. Dımeşk: Risâletü’l-Âlemiyye.

İbn Hişâm (2006). Sîret-i İbn-i Hişâm Tercemesi. (çev. H. Ege). C. 1. İstanbul: Kahraman Yayınları.

İbn İshâk (1988). Muhammed İbn İshak Siyer. (çev. S. Özel). İstanbul: Akabe Yayınları.

İbn Sa’d (1421/2001). Kitâbü’t-Tabakâti’l-Kebîr. (thk. Ali Muhammed Ömer). C. 1. Kahire: Mektebetü’l-Hanci.

Kandemir, M. Y. (1997). “Hatîce”, İslâm Ansiklopedisi, C. 16. İstanbul: TDV Yayınları, 465-466.

Kavruk, H. ve Kadıoğlu, İ. (haz.) (2017). Manzum Siyer-i Nebî. Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınevi.

Kılıç, Ü. (2015). Bir Eş Olarak Hz. Hatice. Hz. Hatice Sempozyumu Bildirileri. Sivas: Sivas Belediyesi Yayınları. 39-71.

Muhammed. Siret en-Nebi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı. Yazma Eserler. MC_Yz_O_0053. 1b-494a.

Müslim (1412/1991). Sahîhu Müslim. (thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî). Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.

Sabuncu, Ö. (2009). Hz. Peygamber’in İlk Hanımı Hz. Hatice’nin Hayatı ve Kişiliği. Diyanet İlmi Dergi, 45/2, 49-72.

Topbaş, S. ve Selçuk, B. (2019). Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile Evliliğine Dair Bir Hikâye. Journal of Turkish Language and Literature, 5/4, 752-780.

Yavuz, S. (2016). Hz. Hatice. İstanbul: Beyan Yayınları.

Yıldırım, M. E. (2014). Risalet Davasının Annesi Hz. Hatice. İstanbul: Siyer Yayınları.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ogusbd952724, journal = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-9047}, address = {}, publisher = {Eskişehir Osmangazi Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {22}, pages = {31 - 50}, doi = {10.17494/ogusbd.952724}, title = {“Manzum Siyer-i Nebî” Bağlamında Hz. Hatice’nin Hz. Muham-med’e Olan Muhabbeti}, key = {cite}, author = {Nazik, Sıtkı} }
APA Nazik, S . (2021). “Manzum Siyer-i Nebî” Bağlamında Hz. Hatice’nin Hz. Muham-med’e Olan Muhabbeti . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (1) , 31-50 . DOI: 10.17494/ogusbd.952724
MLA Nazik, S . "“Manzum Siyer-i Nebî” Bağlamında Hz. Hatice’nin Hz. Muham-med’e Olan Muhabbeti" . Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2021 ): 31-50 <
Chicago Nazik, S . "“Manzum Siyer-i Nebî” Bağlamında Hz. Hatice’nin Hz. Muham-med’e Olan Muhabbeti". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2021 ): 31-50
RIS TY - JOUR T1 - “Manzum Siyer-i Nebî” Bağlamında Hz. Hatice’nin Hz. Muham-med’e Olan Muhabbeti AU - Sıtkı Nazik Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17494/ogusbd.952724 DO - 10.17494/ogusbd.952724 T2 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 50 VL - 22 IS - 1 SN - -2149-9047 M3 - doi: 10.17494/ogusbd.952724 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi “Manzum Siyer-i Nebî” Bağlamında Hz. Hatice’nin Hz. Muham-med’e Olan Muhabbeti %A Sıtkı Nazik %T “Manzum Siyer-i Nebî” Bağlamında Hz. Hatice’nin Hz. Muham-med’e Olan Muhabbeti %D 2021 %J Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-9047 %V 22 %N 1 %R doi: 10.17494/ogusbd.952724 %U 10.17494/ogusbd.952724
ISNAD Nazik, Sıtkı . "“Manzum Siyer-i Nebî” Bağlamında Hz. Hatice’nin Hz. Muham-med’e Olan Muhabbeti". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 / 1 (Haziran 2021): 31-50 .
AMA Nazik S . “Manzum Siyer-i Nebî” Bağlamında Hz. Hatice’nin Hz. Muham-med’e Olan Muhabbeti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 22(1): 31-50.
Vancouver Nazik S . “Manzum Siyer-i Nebî” Bağlamında Hz. Hatice’nin Hz. Muham-med’e Olan Muhabbeti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 22(1): 31-50.
IEEE S. Nazik , "“Manzum Siyer-i Nebî” Bağlamında Hz. Hatice’nin Hz. Muham-med’e Olan Muhabbeti", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 22, sayı. 1, ss. 31-50, Haz. 2021, doi:10.17494/ogusbd.952724