SİYASAL ŞİDDET NEDENİYLE KENTE GÖÇ EDEN AİLELERDE SOSYAL YAPISI VE KENTSEL BÜTÜNLEŞME SORUNSALI

Tarih boyunca savaşlarya da doğal afetler nedeniyle yapılan göçler günümüzde başta ekonomik olmaküzere, kültürel, sosyal nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Son yıllardaülkemizde görülen terör saldırıları nedeniyle de o bölgede yaşayan halkımız,çözümü göç etmekte bularak kendi topraklarındaki her şeyi bırakıp yeni birhayat kurmak amacıyla başka şehirlere yerleşmişlerdir. Görülen bu göçhazırlıksız, plansız ve zorla olması sebebiyle, aileler kent yaşamına alışmaktazorlanmış ve uyum sağlayamamıştır. Bu makalede siyasal şiddet nedeniyle göçetmek zorunda kalan ailelere yoğunlaşarak, göçün Türk aile yapısına etkisi vekente göç eden bu ailelerin kette uyum sağlamaları ve kentsel bütünleşme süreciiçinde de yaşadıkları uyum sorununa değinilmektedir.

THE SOCIAL STRUCTURE AND URBAN INTEGRATION PROBLEMS IN THE MEMBERS THAT MOVE TO THE CITY FOR POLITICAL VIOLENCE

Migrations in history due to wars or natural disasters canbe caused by cultural and social reasons, especially economic. Due to theterrorist attacks in our country in recent years, our people living in thatregion settled in other cities in order to find a solution and to leaveeverything on their land and to establish a new life. Because this migration isunprepared, unplanned and forced, families are forced to adapt to urban lifeand have not adapted. In this article, we concentrate on the families who haveto migrate due to political violence, the impact on immigrant Turkish familystructure, the adaptation of these families migrating to the city and theproblems they have experienced in the process of urban integration.

Kaynakça

Akpunar, F. (2012). Kente Göçle Gelenlerin Sosyo-Ekonomik Yapısı: Yalova İli Örneği, Yalova Üniversitesi Yayınları, Yalova

Alkan, N. (2002). Gençlik ve Terörizm, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara

Avcı, M., (2004). Türkiye’de Siyasal Şiddet ve Polis (1977-1980), Polis Akademisi Yayınları, Ankara

Chomsky, N. (2000). Terör Ne? Terörist Kim?, Ütopya Yayınları, Ankara İngiltere Terörle Mücadele Kanunu Madde 20

Çağlar, A. (1997). Terör ve Örgütlenme, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Dergisi Cilt 30, Sayı 3Erkan, R. (2002), Kentleşme ve Sosyal Değişme, Bilimadamı Yayınları, Ankara

Fığlalı, E. R. (1998). Din – Laiklik ve İstismarı, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dergisi, Sayı 17, Ankara

Gökçe, B. (1996). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş Yayınevi, AnkaraGün, S., Koç, T.ve Ersin, L. (2015). Kamu Yönetimi, 657 Yayınevi, Ankara

Güven, A. ve Özkiraz A. (2013), “Kentsel Dönüşüm ve Bütünleşme (Tokat Kent Örneği)”, (Editr: Bulut, Y., Eren, V. Sedat Karakaya, S. ve Aydın, A.).Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Pegem Akademi. 1. Baskı, Ankara. ss.413-427.

Güzel, C. (2002). Korkunun Korkusu: Terörizm, Ayraç Yayınevi, Ankara

Hançerlioğlu, O. (1980). Felsefe Sözlüğü, Cilt:7, Sayı 3, Remzi Kitabevi, İstanbul

Hazır, H. (2001). Siyasi Şiddet ve Terörizm, Nobel Yayınları, Ankara

İçli, G.T. (2002). Toplumdan Kopuş: Suç ve Şiddet, --Sosyolojiye Giriş Haz. Sezai İhsan, Martı Yayınevi, Ankara

İsbir, E. G. (1986).Şehirleşme ve Meseleleri, Ocak Yayınları, Ankara.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1984). Kültürel Psikoloji; Kültür Bağlamında İnsan ve Aile, Yapı Kredi Yayınları, Ankara

Kara, İ. (2004). Kent Yaşam Alanında Siyasal Şiddetin Ortaya Çıkışı ve Nedenler: İzmir Örneği, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir

Karakoç, R. (2011). “Göç Edenlerin Kentsel Bütünleşme Ve Siyasal Katılma Durumlarına Yönelik Bir Araştırma: Konya Örneği” SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C.15, S.21.

Kartal, S. K. (1978). Kentleşme ve İnsan, Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara

Kaypak Ş. (2010). Kentsel Dönüşüm Faaliyetlerine Etik ve Sosyal Sorumluluk Temelli Bir Yaklaşım, Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 2010, Cilt 3, Sayı 2.

Keleş, R. ve Ünsal, A. (1982). Kent ve Siyasal Şiddet, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yayınları, Ankara

Keskin, E. B. (2014). Kentleşme Sürecinde Ailenin Değişimi: Bursa’da Bir Alan Araştırması, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa

Kıray, M. B. (1984). Büyük Kent ve Değişen Aile, Türkiye’de Ailenin Değişimi, Toplumbilimsel İncelemeler, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara

Kongar, E. (1976). İmparatorluktan Günümüze Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Cem Yayınevi, İstanbul

Kongar, E. (1986). Türkiye Üzerine Araştırmalar, Remzi Kitabevi, İstanbul.

La Palombara, J. (1974). PoliticsWithin Nations, EnglewoodCliffs, Prentice – Hall

Merter, F. (1990). 1950-1988 Yılları Arasında Köy Ailesinde Meydana Gelen Değişmeler (Malatya Örneği), TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara

Sencer, Y. (1979). Türkiye’de Kentleşme, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara

Tezcan, M. (1995). Sosyolojiye Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara

Timur, S. (1972). Türkiye’de Aile Yapısı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara

Torunoğlu E. (2007). “Kentsel Dönüşüm: Pazarlamanın Dayanılmaz Hafifliği” (Ed: Mengi, A.), Kent ve Planlama Geçmişi Korumak Geleceği Tasarlamak, Ankara: İmge Kitapevi.

Tulunoğlu, D. (2009). Kentleşme Sürecinde Aile Yapısındaki Değişim (Maltepe Örneği, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya

Türk Dil Kurumu, (1988). Türkçe Sözlük, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara

Türkyılmaz, A. vd., (1998). Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Terör Nedeniyle Göçeden Ailelerin Sorunları, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara

Ülken, H. Z. (1991). Aile, Der: Beylü Dikeçligil, Ahmet Çiğdem. Aile Yazıları Temel Kavramlar, Yapı ve Tarihsel Süreç, TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, Ankara

Yenigül, S. B. (2005). Göçün Kent Mekanı Üzerine Etkileri, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 18, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { enderun371032, journal = {Enderun}, issn = {2618-592X}, eissn = {2618-592X}, address = {}, publisher = {Cihan USTA}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {17 - 26}, doi = {}, title = {SİYASAL ŞİDDET NEDENİYLE KENTE GÖÇ EDEN AİLELERDE SOSYAL YAPISI VE KENTSEL BÜTÜNLEŞME SORUNSALI}, key = {cite}, author = {GÜVEN, Ahmet and DÜLGER, Battal} }
APA GÜVEN, A , DÜLGER, B . (2017). SİYASAL ŞİDDET NEDENİYLE KENTE GÖÇ EDEN AİLELERDE SOSYAL YAPISI VE KENTSEL BÜTÜNLEŞME SORUNSALI. Enderun , 1 (2) , 17-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/enderun/issue/33280/371032
MLA GÜVEN, A , DÜLGER, B . "SİYASAL ŞİDDET NEDENİYLE KENTE GÖÇ EDEN AİLELERDE SOSYAL YAPISI VE KENTSEL BÜTÜNLEŞME SORUNSALI". Enderun 1 (2017 ): 17-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/enderun/issue/33280/371032>
Chicago GÜVEN, A , DÜLGER, B . "SİYASAL ŞİDDET NEDENİYLE KENTE GÖÇ EDEN AİLELERDE SOSYAL YAPISI VE KENTSEL BÜTÜNLEŞME SORUNSALI". Enderun 1 (2017 ): 17-26
RIS TY - JOUR T1 - SİYASAL ŞİDDET NEDENİYLE KENTE GÖÇ EDEN AİLELERDE SOSYAL YAPISI VE KENTSEL BÜTÜNLEŞME SORUNSALI AU - Ahmet GÜVEN , Battal DÜLGER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Enderun JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 26 VL - 1 IS - 2 SN - 2618-592X-2618-592X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Enderun SİYASAL ŞİDDET NEDENİYLE KENTE GÖÇ EDEN AİLELERDE SOSYAL YAPISI VE KENTSEL BÜTÜNLEŞME SORUNSALI %A Ahmet GÜVEN , Battal DÜLGER %T SİYASAL ŞİDDET NEDENİYLE KENTE GÖÇ EDEN AİLELERDE SOSYAL YAPISI VE KENTSEL BÜTÜNLEŞME SORUNSALI %D 2017 %J Enderun %P 2618-592X-2618-592X %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD GÜVEN, Ahmet , DÜLGER, Battal . "SİYASAL ŞİDDET NEDENİYLE KENTE GÖÇ EDEN AİLELERDE SOSYAL YAPISI VE KENTSEL BÜTÜNLEŞME SORUNSALI". Enderun 1 / 2 (Ekim 2017): 17-26 .
AMA GÜVEN A , DÜLGER B . SİYASAL ŞİDDET NEDENİYLE KENTE GÖÇ EDEN AİLELERDE SOSYAL YAPISI VE KENTSEL BÜTÜNLEŞME SORUNSALI. Enderun. 2017; 1(2): 17-26.
Vancouver GÜVEN A , DÜLGER B . SİYASAL ŞİDDET NEDENİYLE KENTE GÖÇ EDEN AİLELERDE SOSYAL YAPISI VE KENTSEL BÜTÜNLEŞME SORUNSALI. Enderun. 2017; 1(2): 26-17.