YETİŞKİN OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE UYARLAMASI

Öz Okuma motivasyonu, bireylerin okumaya yönelmesinde ve okumayı sürdürmesinde etkili olan temel bir faktördür. Bireyleri okumaya yönelten nedenler, bireylerin okuma amaçları, okuma eğilimleri ve okumaya ayırdıkları zaman okuma motivasyonuyla yakından ilgilidir. Bu çalışmada Schutte ve Malouff (2007) tarafından geliştirilen Yetişkin Okuma Motivasyonu Ölçeği (YOMÖ) Türkçeye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçek 4 faktör ve 21 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin uyarlanma süreci dilsel eşdeğerlik çalışmaları, geçerlik (yapı geçerliği) analizleri ve güvenirlik analizleri şeklinde üç temel aşamada gerçekleştirilmiştir. Dilsel eşdeğerlik çalışmalarının ardından uyarlama çalışmaları için ölçeğin orijinal formunun geliştirildiği gruba benzer bir çalışma grubuna ulaşılmıştır. Çalışma grubu 201 üniversite öğrencisi, 11 öğretmen ve 49 diğer meslek grubu (avukat, doktor, hemşire vb.) olmak üzere toplam 250 kişiden oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğinin test edilmesinde Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. AMOS programı ile yapılan analiz sonucunda, uyum indeksleri kabul edilebilir sınırlarda olan 19 maddelik bir ölçek formuna ulaşılmıştır. Ölçeğin güvenirlik düzeyine karar verebilmek için "test- tekrar test" yöntemi kullanılmış ve Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, yetişkinlerin okuma motivasyonlarının incelenmesinde kullanılabilecek geçerli yapıya ve güvenilir ölçümler yapma özelliğine sahip bir ölçek formuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: okuma becerisi, okuma motivasyonu, yetişkinler, yetişkin okuma motivasyonu ölçeği.

TURKISH ADAPTATION OF ADULT READING MOTIVATION INVENTORY

Abstract Reading motivation is the one of the most important components in reading process getting individuals to tend to read and sustain reading. The reasons which make individual read more, the reading aims of individuals, reading tendencies for individuals to read, spared time to reading are associated with reading motivation. In this research, adult reading motivation inventory, developed by Schutte and Malouff (2007), was adapted to Turkish and reliability and validity analysis of this inventory were made. This inventory consisted of 4 factors and 21 items. In the adaptation process, there were three phases. First, linguistic equivalency of original and adapted versions of the inventory was provided. Second, the structural validity was reviewed. Third, reliability of the adapted inventory was computed. Having been provided linguistic equivalency, the inventory was administered to the similar subjects matching the sample used in developing original adult reading motivation inventory for readers who are native English speakers. The total of 201 undergraduate students, 11 teachers, and 49 subjects coming from a wide variety of professional groups participated in this research. For structural validity, CFA was used. The analysis done through AMOS was revealed the inventory having 19 items and 4 factors. For the reliability of this scale, test-retest analysis was employed. Having been completed all phases, the adapted inventory, having good reliability and validity scores, was obtained. Keywords: reading skill, reading motivation, adults, adult reading motivation inventory

Kaynakça

Anderson, J.C., & Gerbing, D. (1984). The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49, 155-173.

Cole, D.A. (1987); Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031.

Baker, T., & Wigfield, A. (1999). Dimensions of children’s motivation for reading and their relations to reading activity and reading achievement. Reading Research Quarterly, 34, 2Cole, D.A. (1987); Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031.

Çolakoğlu, Ö. M. (2009). ARCS motivasyon modeli kullanılarak oluşturulan ders modüllerinin harmanlanmış öğretim uygulamalarındaki öğrenci motivasyonuna etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.

Eccles, J.S., Wigfield, A., & Schiefele, U. (1998). Motivation to succeed. In N. Eisenberg (Ed.), Handbook of child psychology (Vol. IV, 5th ed., pp. 1017–1095). New York: John Wiley.

Guthrie, J.T., Anderson, E., Alao, S., & Rinehart, J. (1999). Influences of concept-oriented reading instruction on strategy use and conceptual learning from text. Elementary School Journal, 99, 343-366.

Guthrie, J. T., & Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson, & R. Barr (Eds.), Handbook of reading research (3rd ed., pp. 403 – 422). New York: Longman.

Marsh, H.W. & Hocevar, D. (1988). A new more powerful approach to multitraitmultimethod analysis: Application of second-order confirmatory analysis. Journal of Applied Psychology 73, 107-117.

Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2006). Applied multivariate research. Design and interpretation. California: Sage Publication.

Murdock, T. B. (2009). Achievement motivation in race and ethnic context, K.R., Wentzel, & A., Wigfield, (Ed.), Handbook of motivation at Scholl (433-462). Taylor and Francis.

National Literacy Trust. (2003). Adult literacy. Retrieved 06/19/03 from http://www.literacytrust.org.uk/database/stats/keystats3.html#Reading.

Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67.

Schutte, N.S., & Malouff, J.M. (2007). Dimensions of reading motivation: Development of an adult reading motivation scale. Reading Psychology: An International Quarterly, 28, 469 - 489.

Scales, A.M., & Rhee, O. (2001). Adult reading habits and patterns. Reading Psychology, 22, 175-203.

Skaliotis, M. (2002). Key figures on cultural participation in the European Union. International Symposium on Culture Studies, EUROSTAT, Luxemburg.

Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş. Ankara: Ekinoks.

Wigfield, A., & Guthrie, J. T. (1995). Dimensions of children's motivations for reading: An initial study (Research Rep. No. 34). Athens, GA: National Reading Research Center.

Wigfield, A., & Guthrie, J. T. (1997). Relations of children’s motivation for reading to the amount and breadth of their reading. Journal of Educational Psychology, 89, 420–432.

Yıldız, M. (2010). Ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlığı arasındaki ilişki. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kaynak Göster

Bibtex @ { esosder82778, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Cahit AYDEMİR}, year = {2013}, volume = {12}, pages = {348 - 359}, doi = {}, title = {YETİŞKİN OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE UYARLAMASI}, key = {cite}, author = {Yıldız, Mustafa and Yıldırım, Kasım and Ateş, Seyit and Çetinkaya, Çetin} }
APA Yıldız, M , Yıldırım, K , Ateş, S , Çetinkaya, Ç . (2013). YETİŞKİN OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE UYARLAMASI . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (44) , 348-359 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6158/82778
MLA Yıldız, M , Yıldırım, K , Ateş, S , Çetinkaya, Ç . "YETİŞKİN OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE UYARLAMASI" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2013 ): 348-359 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6158/82778>
Chicago Yıldız, M , Yıldırım, K , Ateş, S , Çetinkaya, Ç . "YETİŞKİN OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE UYARLAMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2013 ): 348-359
RIS TY - JOUR T1 - YETİŞKİN OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE UYARLAMASI AU - Mustafa Yıldız , Kasım Yıldırım , Seyit Ateş , Çetin Çetinkaya Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 348 EP - 359 VL - 12 IS - 44 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi YETİŞKİN OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE UYARLAMASI %A Mustafa Yıldız , Kasım Yıldırım , Seyit Ateş , Çetin Çetinkaya %T YETİŞKİN OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE UYARLAMASI %D 2013 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 44 %R %U
ISNAD Yıldız, Mustafa , Yıldırım, Kasım , Ateş, Seyit , Çetinkaya, Çetin . "YETİŞKİN OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE UYARLAMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 44 (Eylül 2013): 348-359 .
AMA Yıldız M , Yıldırım K , Ateş S , Çetinkaya Ç . YETİŞKİN OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE UYARLAMASI. esosder. 2013; 12(44): 348-359.
Vancouver Yıldız M , Yıldırım K , Ateş S , Çetinkaya Ç . YETİŞKİN OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE UYARLAMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 12(44): 348-359.
IEEE M. Yıldız , K. Yıldırım , S. Ateş ve Ç. Çetinkaya , "YETİŞKİN OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇE UYARLAMASI", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 12, sayı. 44, ss. 348-359, Eyl. 2013