ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BEĞENİ VE TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (SİVAS/ZARA ÖRNEĞİ)

Bu çalışmada; Sivas’ın Zara İlçesi’nde bulunan M.E.B.’e bağlı dört farklı lise türünde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim görmekte olan öğrencilerin müziksel beğenileri ve tercihlerinin; okul türü, cinsiyet, gelir düzeyi, öğrenim gördüğü sınıf düzeyi, ailelerinden, kitle iletişim araçlarından, arkadaş gruplarından ve sosyal çevrelerinden etkilenme durumları gibi çeşitli değişkenler göz önünde bulundurularak incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Verileri elde etmek için 19 sorudan oluşan “Müzik Tercihleri Anket Formu” düzenlenmiş olup, söz konusu anket dört farklı okulda toplamda 727 öğrenciye uygulanmıştır. Anket oluşturulurken daha önce ilgili konuda yapılan çalışmaların literatür taraması yapılarak incelenmiş ve istatistik uzmanı aracılığı ile anketin güvenilirliği sağlanmıştır. Uygulanan anketten elde edilen veriler SPSS paket programıyla çözümlenmiş olup, frekans, yüzde, Mann Whitney-U ve Kruskall Wallis testleri uygulanarak araştırmanın bulguları yorumlanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin müzik dinleme aracı olarak en çok cep telefonu kullandıklarını, öğrencilerin büyük çoğunluğunun konser, dinleti, koro çalışması vb. müziksel etkinliklere katılmadıklarını ifade ettikleri gözlemlenmektedir. Öğrencilerin dinlemeyi tercih ettikleri müzikler konusunda ailelerinden, arkadaş çevrelerinden, kitle iletişim araçlarından ve okulda verilen müzik derslerinden etkilenmedikleri, genellikle dinlenmek ve rahatlamak amacıyla müzik dinlemeyi tercih ettikleri araştırmanın diğer önemli bulgularındandır. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Arabesk-Fantezi müziği daha fazla tercih ettiği görülmektedir. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre Türkçe Pop, Rock-Anadolu Rock ve Yabancı Pop Müzik türünü daha fazla tercih ettikleri gibi sonuçlara ulaşılmış ve bu sonuçlar doğrultusunda çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

INVESTIGATION OF MUSIC LIKE AND PREFERENCES OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES (SAMPLE OF SIVAS/ZARA)

___

 • AYDOĞAN, Salih (1990). “Orta Öğretim Kurumlarında Müzik Öğretimi ve Sorunları”, Birinci Müzik Kongresi-Bildiriler, Türk Eğitim Derneği Yayınları, Set Ofset Matbaacılık Ltd. Şti, Ankara.
 • BİROL, K. Bülent (2002). “Toplumsal Yapılanmayla Kültürel ve Müziksel Gelişim Arasındaki İlişki”. Türkiye’de Müzik Sempozyumu, Sevda Cenap And Vakfı Yayınları, s.419-423, Ankara.
 • BULUT, Damla (2011). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Müzik Profillerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, e-Journal of New World Sciences Academy, Vol: 6/No: 4, s. 412-426.
 • ÇİÇEK, Sabahattin (2000). “İlköğretimde Müzik”, Ezgi Yayınevi, Bursa.
 • ÇOBAN, Adnan (2005). “Müzik Terapi”, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • DÜZBASTILAR, Meltem (2017). “Müzik eğitiminin müzikal tercihler üzerine etkisi”, International Journal of Social Sciences and Education Research Online, http://dergipark.gov.tr/ijsser Cilt: 3/Sayı: 5, s. 1485-1493.
 • GÖKSEL, Remziye Ezgi (2013). “İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Farklı Müzik Türlerine İlişkin Tercihlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Kars İli Örneği”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bölümü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • KAMALI, Ceren ve TEMİZ, Ebru (2017). “Ortaokul Öğrencilerinin Müzik Tercihlerinin Ve Bu Tercihleri Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi”, Fine Arts (NWSAFA), Cilt: 12/Sayı: 4, s. 280-298.
 • KULAKSIZOĞLU, Adnan (2001). “Ergenlik Psikolojisi”, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul.
 • KUYUCU, Mehtap Melda (2010). “Ortaöğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Türk Sanat Müziğine Yaklaşımı”, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • ÖZAL GÖNCÜ, İlknur (2002). “4-6 Yaş Anaokulu Çocuklarına Uygulanan Müzik Eğitiminin Müziksel Ses ve İşitsel Algı Gelişimlerine Etkileri”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • SAY, Ahmet (2001). “Müziğin Kitabı”, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.
 • SOYCAN, Merve (2013). “Konya İli Ortaöğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Müziksel Beğenileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • UÇAN, Ali (2005). “İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi”, Evrensel Müzik Evi, Ankara.
 • ULUDAĞ, Süleyman (1992). “İslam Açısından Musiki ve Sema”, Uludağ Yayınları, Bursa.
 • ULUTÜRK, Nihal (2008). “Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Dinlemeyi Tercih Ettikleri Müzik Türleri”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
 • USLU, Burcu ve VURAL, Göher Feyzan (2011). “Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencileri ve Müzik Öğretmenlerinin Müziksel Beğenileri: Niğde İli Örneği”, e-Journal of New World Sciences Academy Fine Arts, Cilt:6/Sayı: 2, s. 250-260.
 • YAZICI, Tarkan ve İRVEN, Dilan (2015). “Mesleki Müzik Eğitimi Almakta Olan Üniversite Öğrencilerinin Müzik Tercihleri ve Beğenileri Üzerine Nicel Bir Araştırma” Turkish Journal of Arts And Social Sciences (TJASS), 2015September, Cilt:1/Sayı: 1, s. 35-50.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi-Cover
 • ISSN: 1304-0278
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Başlangıç: 2002
 • Yayıncı: Cahit AYDEMİR
Sayıdaki Diğer Makaleler

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORUNA İLİŞKİN ALGILARI VE YÖNELİMLERİ

Emel TOK, Gülsüm ÇATALBAŞ

TÜRKİYE VE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE FELDSTEIN-HORIOKA BULMACASININ ASİMETRİK ETKİLERİ: SAKLI EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ

Yavuz ÖZEK, Tayfur BAYAT

KARA TAHTADAN ETKİLEŞİMLİ TAHTAYA GEÇİŞ: ÖĞRETMENLERİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA KABUL VE KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

Şule Betül TOSUNTAŞ, Zuhal CUBUKCU, Gary BEAUCHAMP

ODAKLANMA STRATEJİSİ ve ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİ İZLEYEN FONLARIN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Ali ÖZER, İstemi ÇÖMLEKÇİ

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARINA GÖRE İLKOKULLARDAKİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNİN DURUMU VE SORUNLARI

Meliha TUZGÖL DOST

FEN VE TEKNOLOJİ/FEN BİLİMLERİ DERSİNDE TAHMİN ET-GÖZLE-AÇIKLA YÖNTEMİ İLE DESTEKLENMİŞ YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ETKİNLİK UYGULAMALARININ BAŞARI, KALICILIK, MADDE VE DEĞİŞİM ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK TUTUM, BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ VE AKADEMİK RİSK ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Meral ÖNER SUNKUR, Sebahattin ARIBAŞ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BEĞENİ VE TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (SİVAS/ZARA ÖRNEĞİ)

Uğur DOĞAN

TÜRKİYE’DE ABRAMS VE ARMEY EĞRİLERİNİN GEÇERLİLİĞİ

Şehnaz ALTUNAKAR, Selçuk BUYRUKOĞLU

FİBROMİYALJİ SENDROMU TANILI KADINLARDA PSİKODRAMA GRUP TERAPİSİNİN AĞRI, DEPRESYON VE YAŞAM DOYUMU ÜZERİNE ETKİLERİ

Sevil ALTINKILIÇ, F.figen ATEŞÇİ, Tuğçe TOKER UĞURLU

DİYARBAKIR'IN TARİHİ SESLERİ Diyarbakır Suriçi Bölgesi'nde Akustik Mirasın Belgelenmesi ve Değerlendirilmesi

Derya ÇAKIR AYDIN, Neslihan DALKILIÇ, Felat DURSUN, Berivan ÖZBUDAK AKÇA, Yahya MELİKOĞLU