KURULUŞUNDAN ÇÖKÜŞÜNE MİLLETLER CEMİYETİ SİSTEMİ

Bu çalışmanın amacı I. Dünya Harbi sonrasında galip devletler tarafından büyük umutlarla kurulan Milletler Cemiyeti (MC)’nin başarısız olmasının nedenlerini tespit etmek olarak belirlenmiştir. Uluslararası barış ve güvenliği sağlamak maksadıyla kurulan MC’nin başarısız olmasının nedenleri arasında en önemlileri başlangıçta kurgulanan sistemdeki yapısal sorunlar, karar verme mekanizmasının yetersizliği ve en önemlisi kuruluş amacına aykırı olarak manda sisteminin ortaya konulması olmuştur. Daha kuruluş aşamasında savaşta yenilen devletlerin MC’ye üye olarak kabul edilmemeleri ve Wilson’ın büyük çabalarına rağmen ABD’nin üye olamaması gibi nedenler de MC’nin etkin olarak görev yapmasını engellemiştir. Bunun sonucunda büyük ideallerle kurulan MC, o dönemde meydana gelen silahlı çatışmalara, işgallere engel olamamış ve nihayetinde II. Dünya Harbi patlak vermiştir.

THE LEAGUE OF NATIONS’ SYSTEM FROM ITS FOUNDATION TO ITS COLLAPS

___

 • Akgül, Fulya (2014) “Uluslararası İlişkilerde Liberal Yaklaşımlar”, Mehmet Şahin ve Osman Şen (Ed.), Uluslararası İlişkiler Teorileri (Ankara: Kripto Yayınları).
 • Akşin, Aptülahat (1991) Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, XVI. Dizi, S. 56, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları).
 • Aras, Tevfik Rüştü (2003) Atatürk’ün Dış Politikası (İstanbul: Kaynak Yayınları).
 • Archer, C. (1992) International Organizations (London, New York: Routledge).
 • Armaoğlu, F. (1992) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi I (Ankara: T.C. İş Bankası Yayınları).
 • Armaoğlu, F. (1996) 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (İstanbul: Alkım Yayınevi).
 • Bennet A. L. R. (1995) International Organizations: Priciples and Issues (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall).
 • Bilsel, M. C. (1998) Lozan I. Cilt (İstanbul: Sosyal Yayınları).
 • Calvocorressi P. (1983) World Politics Since 1945, 4th Edition, Longman.
 • Carruthers, S. L. (2001) “International History 1900-1945”, John Baylis ve Steve Smith (Ed.), The Globalization of World Politics (Oxford: Oxford University Press).
 • Çakmak C. (2005) “Turkey In The Second World War ‘Evasive’ Or ‘Active’ Neutral?” Journal of Academic Studies, August- October 2005, Volume: 7, Number: 26.
 • De Gaulle C. (1986) The Complete War Memoirs of Charles De Gaulle. (Translated from French by Jonathan Griffin), Published by Simon and Schuster.
 • Denk, E. (t.y.) Milletler Cemiyeti Misakı, www.erdemdenk.com›mcmisaki (21.10.2019).
 • Erim, N. (1953) Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri (Osmanlı İmparatorluğu Antlaşmaları) I (Ankara: Türk Tarih Kurumu).
 • Esmer, A. Ş. (1953) Siyasi Tarih (Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları). Gilbert, F., Large, D. C. (1991) The End of the European Era, 1890 to the Present, (New York: W.W. Norton Company).
 • Gönlübol, M. (1975) Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanma (Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları).
 • Gündüz, A. (1987) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Teşkilatlar İle İlgili Temel Metinler (İstanbul: BETA).
 • Gürbüz, V. M. (Mayıs-Kasım 2002) “Bir İdeal, Bir Amerikan Başkanı ve Onun Başarısızlığı: Başkan WiIson ve Milletler Cemiyeti”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 29-30.
 • Hasgüler, M. ve Uludağ M. B. (2005) Uluslararası Örgütler, 2. Baskı (Ankara: Nobel Yayınları).
 • Henig, R. (1995) Versailles and after, 1919-1933 (London and New York: Routledge).
 • Heywood, A. (1997) Politics, (London: Macmillan Foundations).
 • Holsti, K.J. (1995) International Politics, (New Jersey: Prentice Hall).
 • Kaşıyuğun, A. (2009) “Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na Girmeden Önceki İttifak Arayışları”, History Studies, Vol. 1, No. 1.
 • Kürkçüer, O. M. (1964) Siyasi Tarih (1789-1945) (Ankara: İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları).
 • Kütükçü, M. A. (2004) Uluslararası Hukukta Self-Determinasyon Hakkı ve Türk Cumhuriyetleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 12, Konya.
 • Magstadt, T. M. (2006) Understanding Politics: Ideas, Institutions, and Issues (United States: Thomas Wadsworth).
 • Malanczuk, P. (2000) Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th revised edition (London and New York: Routledge).
 • Mearsheimer, J. (2005) “E. H. Carr vs. Idealism: The Battle Rages On”, International Relations, Vol. 19, No. 2.
 • Mercan, G. N. (2014) Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam), TUİÇ Akademi, http://www.tuicakademi.org/milletler-cemiyeti-cemiyet-i-akvam/ (21.10.2019).
 • Mesquita, B. B. (2006) Principles of International Politics, People’s Power, Preferences and Perceptions, Third Edition, (Washington D.C.: CQ Press).
 • O’Callaghan T. ve Griffiths M. (2002) International Relations, The Key Consepts, (London and New York: Routledge).
 • Oran, B. ve Diğerleri (2002) Türk Dış Politikası I Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (1919-1980) (Ankara: İletişim Yayınları).
 • Öztoprak, İ. (1989) Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi).
 • Pazarcı, H. (1985) Uluslararası Hukuk Dersleri I (Ankara: Ankara Üniversitesi SBF Yayınları).
 • Pietrzyk, M. E. (2001) “Explaning the Post-Cold War Order: An International Society Approach”, International Journal on World Peace, New York, Vol. 18.
 • Pomerance, M. (1976) “The United States and Self-Determination: Perspectives on the Wilsonian Conception”, AJIL, Vol. 70.
 • Rich, N. (1992) Great Power Diplomacy 1814-1914 (Boston: Mcgraw Hill).
 • Richardson, D. (1995) “The Geneva Disarmament Conference1932-1934” in Dick Richardson and Glyn Stone, (eds.), Decisions and Diplomacy: essays in twentieth century international history: in memory of George Grun and Esmonde Robertson (London: Routledge).
 • Richardson, D. ve Stone, G. (1995) Decision and Diplomacy, Essay in Twentieth Century International History, (London: Routledge).
 • Robertson, D. (2004) The Routledge Dictionary of Politics (London: Routledge).
 • Soysal, İ. (2000) Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları I. Cilt (1920 – 1945), XVI Dizi S. 382, 3. Baskı (Ankara: Ankara Türk Tarih Kurumu Yayınları).
 • Sönmezoğlu, F. (1989) Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi (İstanbul: Filiz Kitabevi).
 • Türkmen, Z. (2014) 1914’ten 2014’e 100’ncü Yılında Birinci Dünya Savaşı’nı Anlamak, Uluslararası Sempozyum (20-21 Kasım 2014), Harp Akademileri Komutanlığı İstanbul: Bildiri Kitabı).
 • Uçarol, R. (2008) Siyasi Tarih, 7. Baskı (İstanbul: Der Yayınları).
 • Üçok, C. (1951) Siyasi Tarih Dersleri (1789-1950) (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi).
 • Watson, A. (1984) The Evolution of International Society, A Comparative Historical Analysis (London and New York: Routledge).
 • Wilkinson, P. (2007) International Relations (Oxford: Oxford University Press).
 • Wright, G. ve Mejia, A. (1973) An Age of Controversy. Discussion problems in 20th Century European History (New York: Dodd, Mead & Co).
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi-Cover
 • ISSN: 1304-0278
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Başlangıç: 2002
 • Yayıncı: Cahit AYDEMİR
Sayıdaki Diğer Makaleler

YABANCI UYRUKLU ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Hasan SARIAHMETOĞLU, S. Tunay KAMER

KORKU ENDEKSİ(VIX), BİTCOİN FİYATLARI VE BİST100 ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Mert Baran TUNÇEL, Samet GÜRSOY

ORİGAMİ SANATININ TEKSTİL ALANINDAKİ GÖRSEL ETKİSİNİN İRDELENMESİ

Özlem USLU, Fazilet CEYHANLI

ULUSLARARASI SİSTEMDE ÜLKELERİN ELLE TUTULAMAYAN RAKİP İLE MÜCADELESİ: ULUSLARARASI GÜVENLİK AÇISINDAN KÜRESEL ISINMA PROBLEMİ

Bulend Aydin ERTEKİN

HATAY/KIRIKHAN AĞZI VE STANDART TÜRKÇENİN, GÖÇMEN AĞIZLARI ETKİLEMESİ ÜZERİNE

Ahmet HAŞİMİ

ÖZEL GÜVENLİK POLİS İŞBİRLİĞİNİN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Mustafa HARPUTLU, Mehmet Ali TEKİNER

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORUNA İLİŞKİN ALGILARI VE YÖNELİMLERİ

Emel TOK, Gülsüm ÇATALBAŞ

TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA KAYGISI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Nurdan DOĞRU ÇABUKER, Seher BALCI ÇELİK, ABDULLAH ALDEMİR

TÜRKİYE VE ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE FELDSTEIN-HORIOKA BULMACASININ ASİMETRİK ETKİLERİ: SAKLI EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ

Yavuz ÖZEK, Tayfur BAYAT

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BEĞENİ VE TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (SİVAS/ZARA ÖRNEĞİ)

Uğur DOĞAN