CRITIC-GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ HİBRİT YÖNTEMİ İLE DEPREM KONTEYNERLERİNİN OPTİMUM YERLEŞTİRİLMESİ

Öz Afetlerde ilk yetmiş iki saat can kaybının ve yaralı sayısının azaltılması açısından çok önemlidir. Deprem konteynerlerinin varlığı ve en uygun yerleştirilmesi, afetlere hazırlık aşamasında dikkate alınması gereken bir husustur. Bu tür konteynerler olası felaketlerde halkın hayatta kalmasını ayrıca ilk müdahalenin doğru ve yerinde yapılmasını sağlayacak tesisler olarak kabul edilebilir. Bu çalışmada, sınırlı bir bölge için yerleştirilmesi planlanan iki konteynerin optimum yerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çok Kriterli Karar Verme Problemi (ÇKKV) olarak modellenen çalışmanın analizinde, 5 kriter ve 7 alternatif yer almaktadır. Çalışmanın verileri İl AFAD müdürlüğü ve ilgili bölgenin yetkililerinden elde edilmiştir. Çalışmanın analiz sürecinde Critic-Gri İlişkisel Hibrit yaklaşımı kullanılmıştır. Hesaplamalar Microsoft Excell programı kullanılarak yapılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda; birinci sırada (A1) Bahçelievler, ikinci sırada (A5) Güzelbahçe ve üçüncü sırada (A3) Demetevler Mahallesi çıkmıştır. Çalışmanın sonuçları il afet koordinasyon yetkilileri ile paylaşılmıştır.

OPTIMUM DEPLOYMENT OF EARTHQUAKE CONTAINERS WITH CRITIC-GRAY RELATIONAL ANALYSIS HYBRID METHOD

Kaynakça

Ablanedo, J.H., Gao, H., Alidaee, B. and Teng, W. (2009). Allocation of Emergency and Recovery Centres in Hidalgo, Mexico. International Journal Services Sciences. 2, 206-215.

Uludağ, A. S. ve Deveci M. (2013). Kuruluş Yeri Seçim Problemlerinde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Kullanılması ve Bir Uygulama, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar Cilt:13, Yıl:13, Sayı:1, Sayfa: 257-288

Aksoy, Y., Turan, A.Y. ve Atalay, H. (2009). İstanbul Fatih İlçesi Yeşil Alan Yeterliliğinin Marmara Depremi Öncesi ve Sonrası Değerleri Kullanılarak İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, s. 137-150.

Arslan, H. M.. (2019). Teknoparklarda Faaliyet Gösteren İşletmelerin Critic-Topsis Yöntemi ile Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 144-153.

Arslan, H.M. (2017). Optimum Locating of Disaster Containers, International Journal of Business and Management Invention (IJBMI), Volume 6, Issue 12, P 74-80.

Arslan, H.M. ve Yıldız, M.S. (2016). Yapay Zekâ Optimizasyon Yöntemi İle Yaralı Toplanma Merkezlerinin Konuşlandırılması, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Yıl: 2016 Cilt: 7 Sayı: 14

Bayram, V., Tansel, B.Ç. and Yaman, H. (2015). Compromising System and User Interests in Shelter Location and Evacuation Planning. Transportation Research. 72, 146-163.

Chan, J. and Thomas T., (2007). Multi Criteria Material Selections And-Of-Life Product Strategy: Grey Relation Analysis Approach, Materials and Design, Cilt 28, Sayı 5, S.1539-1546.

Chen, W., Zhai, G., Fan, C., Jin, W. and Xie, Y. (2016). A Planning Framework Based on System Theory and GIS for Urban Emergency Shelter System: A Case of Guangzhou, China, Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 23 (3), pp. 441-456.

Çiçekdağı, H.İ. ve Kırış, Ş. (2012). Afet İstasyonu ve Toplanma Merkezi İçin Yer Seçimi ve Bir Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Sayı 28, Ağustos 2012 ISSN -1302-3055, Kütahya.

Correia, I., Nickel, S. and Saldanha-da-Gama, F. (2009). Single-Assignment Hub Location Problems with Capacity Choice, CIO −Working Paper 9/2009, 4–27

Darende, B. (2009). Tesis Yer Seçimi İle Deprem Durumunda Yaralı Toplama Noktalarının Modellenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi İstatistik Anabilim Dalı, Ankara.

Durak, İ. ve Yıldız, M. S. (2015). P- Medyan Tesis Yeri Seçim Problemi: Bir Uygulama, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, C:7, S:2, s. 43–64

Fan, C., Zhai, G., Zhou, S. and Zhang, H. (2017). Integrated Framework for Emergency Shelter Planning Based on Multi hazard Risk Evaluation and Its Application: Case Study in China, Natural Hazards Review, 18(4).

Fidan, G.(2016). Yüklenici İnşaat Firmalarının Ülke Seçimi İçin Geliştirilen Çok Ölçütlü Karar Verme Modellerinin Karşılaştırılması: Vaka Çalışması, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Yapı İşletmesi Programı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

Hu, Z.H., Sheu, J.B. and Xizo L. (2014). Post-disaster Evacuation and Temporary Resettlement Considering Panic and Panic Spread. Transportation Research. 69, 112-132.

Jamshidi, M. (2009). Median Location Problem, Facility Location: Concepts, Models, Algorithms and Case Studies, Ed. by. R.Z. Farahani and M. Hekmatfar, Physica- Verlag Heidelberg, 177–191

Üke, K. (2016), AHP Yöntemi İle Çorum Şehrinde Avm Kuruluş Yeri Seçimi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Çorum

Li, A.C.Y., Nozick, L., Xu, N. and Davidson, R. (2012). Shelter Location and Transportation Planning Under Hurricane Conditions. Transportation Research. 48, 715-729.

Peker, İ. ve Birdogan B., (2011). Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Türk Sigortacılık Sektöründe Performans Ölçümü, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, S.1017.

Şimşek, D. B. ve Yeniay, Ö. (2012), Olası Bir İstanbul Depreminde Yaralı Toplama Noktalarının Konuşlandırılmasının Optimizasyonu, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt/Vol.: 13-Sayı/ 1 : 1-11

Tarabanis, K. and Tsionas, I. (1999). Using Network Analysis for Emergency Planning in Case of Earthquake. Transactions in GIS, Vol.3-2: 187–197

Üstünışık, N.Z. (2007). Türkiye’de İller Be Bölgeler Bazında Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması: Gri İlişkisel Analiz ve Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Youssef, A. M., Pradhan, B. and Hassan, A. M. (2011). Flash Flood Risk Estimation along the St. Katherine Road, Southern Sinai, Egypt Using GIS

URL 1: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/iste-deprem-konteynerleri-icin-merak-edilenler-41304151 (Alıntılanma Tarihi 31.12.2019)

URL 2: https://www.linkedin.com/pulse/hastane-yer-se%C3%A7im-kriterleri-aynur-sonmez (Alıntılanma Tarihi 30.12.2019)

Kaynak Göster

APA Arslan, H . (2021). CRITIC-GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ HİBRİT YÖNTEMİ İLE DEPREM KONTEYNERLERİNİN OPTİMUM YERLEŞTİRİLMESİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (78) , 536-552 . DOI: 10.17755/esosder.676997