Mariana Mazzucato: Her Şeyin Değeri: Küresel Ekonomide Üretenler ve El Koyanlar

Mariana Mazzucato (2020). “Her Şeyin Değeri: Küresel Ekonomide Üretenler ve El Koyanlar” adlı kitapta, ekonominin işleyişini “değer” kavramı üzerinden ele alarak “değer yaratma” ve “değer gaspı” çerçevesinde finansal kesim ile devletin konumunu irdelemektedir. Bu bağlamda, hangi sektörün üretken olarak ele alınması gerektiği, gayri safi milli hasıla hesaplamalarında finansal sektörün ve devletin rolü, yeniliğin kaynağı, bölüşüm, uzun dönemli büyüme gibi konuları ayrıntılı bir şekilde değer yaratma süreciyle ilişkilendirmektedir. Yazara göre, asıl üzerinde durulması gereken konular, faaliyetlerin değer üretme hedefine hizmet etmek üzere nasıl şekillendirileceğidir ve devletin görevinin ne olduğudur. Bu açıdan kitap, günümüzde üretken faaliyet, üretim sınırı gibi kavramların daha iyi anlaşılması, finansal kesim ve devletin mevcut konumunun doğru bir şekilde belirlenebilmesi için değer kavramının yeniden içselleştirilmesine olanak tanımaktadır.

___

  • Mariana Mazzucato (2020). Her Şeyin Değeri: Küresel Ekonomide Üretenler ve El Koyanlar (Çev. Esin Soğancılar), Koç Üniversitesi Yayınları.