Seyahat İşletmelerinin Misyonlarına Yönelik Bir İçerik Analizi İncelemesi

Turizm sektörü içerisinde turistlere paket tur satışı, rezervasyon ve enformasyon hizmetleri sunan seyahat işletmeleri, güvenli ve garantili seyahat sunma özellikleri ile örgütsel kitle ve bireysel kitle turistler için önemli kurumlardır. Bu kurumların varlıklarını devam ettirebilme adına hızlı değişen pazar koşullarına ve artan turist beklentilerine göre kendilerini yenilemeleri önemli bir gerekliliktir. Bu araştırmada A Grubu seyahat işletmesi olarak hizmet sunmakta olan 172 seyahat acentasının misyonları 21. yüzyılda işletmeleri şekillendirdiği düşünülen değişim, liderlik, takım çalışması, yönetim ve organizasyon, rekabet, pazarlama iletişimi, strateji ve yaratıcılık temaları kapsamında incelenmiştir. Acenta misyon ifadelerinin strateji, pazarlama iletişimi ve değişim öncelikli bir görünüm sergilediği görülmüştür.

___

 • Ateş, A. (2016). Türkiye’deki limanların internet sitelerinde yer alan misyon ve vizyon beyanlarının verimlilik odaklı içerik analizi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 401-415.
 • Ayaz, N. (2015). Milli Eğitim Şurası kararlarında mesleki eğitimin düşünsel yapısı ve turizm eğitimi. Turizm Akademik Dergisi, (2) 45-57.
 • Ayaz, N. ve Gökgöz, B. (2019). Türkiye’deki Seyahat Acentalarının Vizyonları Üzerine Bir İçerik Analizi Çalışması. Econder I. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri E-Kitabı, 714-727.
 • Aytar, O ve Soylu, Ş. (2017). Türk bankacılık sektörünün misyon ve vizyon ifadelerine yönelik bir içerik analizi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 117-131.
 • Baran, E., Ayaz, İ. S. ve Açık, A. (2018). Türk lojistik işletmelerinin stratejik öncelikleri: vizyon, misyon ve değerler üzerine içerik analizi. SETSCI Conference Indexing System, 3(2018), 690-694.
 • Bartkus, B., Glassman, M. ve Mcafee, B. (2002). Do large European, US and Japanese firms use their web sites to communicate their mission. European Management Journal, 20(4), 423-429.
 • Boerema, A. (2006). An analysis of private school mission statements. Peabody Journal of Education, 81(1),180-202.
 • Brătıanu, C. & Bălănescu, G. V. (2008). Vision, mission and corporate values: A comparative analysis of the top 50 U.S. companies. Management & Marketing, 3(3), 19-38.
 • Eren, E. (2005). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 7. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Hacıoğlu, N. (1989). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.
 • Harris, R. J. (2001). A Primer for Multivariate Statistics. Third Edition, USA: Lawrance Erlbaum Associates Publishers.
 • https://www.tinypulse.com/blog/what-is-a-company-mission-statement-and-why-is-it-important [Erişim Tarihi: 22.09.2021].
 • Gürüz, D. ve Gürel, E. (2006). Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kaya, İ. (2010). Konaklama İşletmeciliğinde Stratejik Yönetim Süreci: Kavramsal Bir Yaklaşım. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(18): 27-35.
 • Krohe, J. J. (1995). Do you really need a mission statement? Across the Board, 32(7), 16-22.
 • Ocak, M., Güler, M. ve Basım, H. N. (2016). Türk savunma sanayi firmaları vizyon ve misyon ifadelerinin içerik analizi. Yönetim ve Ekonomi, 23(2), 503-518.
 • Ocak, M. ve Karabulut, B. (2017). Türkiye-İngiltere üniversitelerinin vizyon ve misyon ifadelerinin içerik analizi ile karşılaştırılması. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 18(2), 113-130.
 • Olcay, A., Çıkmaz, E., Bulut, E. ve Sürme, M. (2027). Lisans düzeyinde turizm eğitimi veren kurumların misyon bildirgelerindeki ifadelerin analizi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(29), 225-241.
 • Oruç, M. C. ve Zengin, B. (2015). Misyon vizyon bildirilerinin müşteri odaklılık yönünden değerlendirilmesi: 5 yıldızlı konaklama işletmeleri örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Eylül (9), 31-49.
 • Önen, V. (2017). Vizyon ve misyon ifadelerinin içerik analizi: Türk ve Avrupa havayolu işletmeleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(6), 1-15.
 • Rızaoğlu, B. (2007). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Woodrow, J. (2006). Institutional mission: The soul of Christian higher education. Christian Higher Education, 5(4), 313-327. Yatkın, A. (2003). Toplam Kalite Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yavuz, E. ve Ormankıran, Y. (2020) Türkiye’deki turizm fakültelerinin ve turizm yüksekokullarının stratejik yönetim anlayışı bağlamında misyon ve vizyon yaklaşımlarının karşılaştırılması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2565-2585.
 • Yüzbaşıoğlu, N., Doğan, O. ve Çevik, B. (2016). Uluslararası konaklama işletmelerinin misyon ifadesi bileşenlerinin içerik analizi ile incelenmesi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 199-214.
 • Zengin, B. (2004). Seyahat işletmeleri. Ş. Demirkol ve B. Zengin (Editörler), Turizm İşletmeleri (s.41-78), Sakarya: Değişim Yayınları.

___

APA Ayaz, N. & Gökgöz, B. (2021). Seyahat İşletmelerinin Misyonlarına Yönelik Bir İçerik Analizi İncelemesi . Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi , 5 (2) , 179-206 . DOI: 10.7596/jebm.31122021.004