Kore Cumhuriyeti’nin (Güney Kore) Tarihsel Akış Kapsamında Endüstri İlişkileri ve Mevcut Durum Çalışma Hayatı Politikaları

Makale çalışması kapsamında öncelikli olarak Güney Kore ülkesinin kısaca tarihsel kökenine ve tam bağımsızlığını kazanması ile resmi olarak Kore Cumhuriyeti ismini almasına ilişkin hususlara yer verilerek Kore Cumhuriyeti hakkında genel bir bilgi aktarımı sağlamak amaçlanmaktadır. Kore Cumhuriyeti’nin çalışmaya konu edinilmesine özellikle tarihsel süreçte ekonomik anlamda gösterdiği önemli gelişmeler sebebiyet vermiştir. Çalışmanın gelişme ve sonuç bölümlerinde ise, II. Dünya Savaşı (1939 – 1945) sonrasında Japonya hegemonyasından kurtulan ve tam bağımsızlığına kavuşan aynı zamanda tek başına bir cumhuriyet olma özelliğini söz konusu dönemde elde eden Kore Cumhuriyeti’nin Han Nehri mucizesi şeklinde adlandırılan ekonomik kalkınma ve gelişme kapsamında elde ettiği başarı hikâyesi genel manada aktarılacaktır. Yine Kore Cumhuriyeti’nin tarihsel akış sürecinde endüstri ilişkileri sistemi ve bu kapsamda Devlet otoritesinin düzenleyici rolü, Sendikal faaliyetler ve Toplu pazarlık süreci ile ilgili gelişmeler, belirlenen dönemler itibariyle aktarılmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın içeriğinde, çeşitli istatistiklere yer vermek suretiyle konuya ilişkin analiz yapma imkanının sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca makale kapsamında Kore Cumhuriyeti’nin mevcut durumdaki istihdam ve çalışma politikasına genel hatları ile yer verilmektedir. Bu kapsamda Kore Cumhuriyeti’nin tarihsel akış içerisinde ve genel manada ekonomik ve siyasi konjonktürünün söz konusu ülkenin endüstri ilişkilerine etkileri incelenmiştir.

In the Scope of Historical Flow Industrial Relations and Current Situation Labour Life Policies Of The Republic of Korea (South Korea)

Within the scope of the article, it is primarily aimed to provide a general information about the Republic of Korea by including the historical roots of the South Korea country and the official name of the Republic of Korea after gaining its full independence. The important developments of the Republic of Korea, especially in the historical process, caused the study. In the development and result parts of the study, the success story of the Republic of Korea, which was liberated from the hegemony of Japan after the II.World War (1939 - 1945) and attained full independence and at the same time became a republic in its own right, within the scope of economic development and evolutıon called the miracle of the Han River, wıll be conveyed in general terms. Still ın the historical flow process of the Republic of Korea’s industrial relations system and in this context the regulatory role of the State authority, the developments regarding the union activities and the collective bargaining process are tried to be conveyed in the specified periods. In the content of the article, it is aimed to provide the opportunity to analyze the subject by including various statistics. In addition, within the scope of the article, the current employment and working policy of the Republic of Korea is given in general terms. In this context, the effects of the economic and political conjuncture of the Republic of Korea in the historical flow and on the industrial relations of the country in question were examined.

Kaynakça

Arslan C., Taner A. (2016), Kalkınma Hamlelerinin Batı Dışı Örnekleri: Türkiye Ve Güney Kore’nin Karşılaştırılması, Adam Akademi Dergisi, 6/1: 37

Aykaç, M. ve Balcı, B. (2016). “Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yönetimi: Tamamlayıcı mı, İkame mi?”, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 5(1): sf. 3

Bedir E., Alper Y., Tokol A., Özaydın M. M., Metin B., (2014) “Sosyal Politika”, Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim

Birleşik Metal İş, (2006), Çekik Gözlü Sendikacılık Kore Sendikal Hareketi, Sendikam Dergisi, 6: 26 http://www.birlesikmetal.org/sendikam/sayi_6/sendikam6.pdf - Erişim tarihi: 01.11.2020

Çakmak, U. (2016), “Güney Kore’nin Ekonomik Kalkınmasının Temel Dinamikleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1: 151-152

Çeti̇n, R. , Karadaş, S. (2018). “Han Nehri Mucizesi: Ekonomik Kalkınmada Güney Kore Örneği”, İstanbul İktisat Dergisi , 68 (1) , 96, 97, 109

Delican M. (2010a), Endüstri İlişkileri, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/endustriiliskau260.pdf - Erişim tarihi: 01.11.2020

Delican M. (2010b), Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi,http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/ceko_ue/karsilastirmaliendustriiliskileri.pdf -Erişim tarihi: 01.11.2020

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) (2020), Diskar Raporu,http://disk.org.tr/wp-content/uploads/2020/02/DISK-AR-Kas%C4%B1m-2019-Istihdam-Issizlik-Raporu.pdf – Erişim tarihi: 05.11.2020

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) https://www.deik.org.tr/ulke-bultenleri-guney-kore-ulke-bulteni- Erişim tarihi: 25.10.2020

Jensen C. S. (2004). “Trade Unionism: Differences and Similarities – a Comparative View on Europe, USA and ASIA, IIRA Congress paper, 7 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.195.8002&rep=rep1&type=pdf-Erişim tarihi: 03.11.2020

Kavurmacı A. (2020), “Güney Kore Ekonomisinde Chaboeller ve Endüstri İlişkileri” Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Keumsoo K. (2011), “History Of Labour Movement İn Korea”, Slayt Paper, https://industriallindah.files.wordpress.com – Erişim tarihi:15.11.2020

Korean Cultural Center, http://tr.korean-culture.org/tr/152/contents/957 - Erişim tarihi: 27.10.2020

Korea Labor Instıtute, https://www.kli.re.kr/kli_eng/index.do - Erişim tarihi: 06.11.2020

Korean Statıstıcal Informatıon Servıce (KOSIS) https://kosis.kr/eng/ - Erişim tarihi: 06.11.2020

Kuruvilla S., Erickson C. L., (2002) “Change and Transformation in Asian Industrial Relations”, Cornell University ILR School CAHRS Working Paper Series - https://core.ac.uk/download/pdf/5128768.pdf -Erişim tarihi: 03.11.2020

Kutanis, R., Ö., ve Tunç T. (2010), “Güney Kore Örgüt Kültürü: Konfüçyanizm’in Etkileri Açısından Bir Değerlendirme”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35: 61, 62, 64

Landsbury R. D. ve Waıles Nick (2005), “Social Partnership in Korean Industrial Relations”, Association of Industrial Relations Academics of Australia and New Zealand – http://apirnet.ilo.org/ Erişim tarihi: 02.11.2020

Merz R. T. , Junhua Z., Yoon Y. (2010), “Comparatıve Industrıal Relatıons: Chına, South Korea and Germany / Europe”, Chına Socıal Scıences Press, sf. 111 http://library.fes.de/pdf-files/bueros/china/07662.pdf -Erişim tarihi: 04.11.2020

Mınıstry Of Employment and Labor Korean (MOEL) https://www.moel.go.kr/english/moel/moelHistory.jsp – Erişim tarihi: 03.11.2020

OECD. Stat, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TUD# - Erişim tarihi: 06.11.2020

Öz, S. (2008), “Küresel Rekabette Son Aşamaya Ulaşmak: Güney Kore”, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu Bülteni, https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9007-kuresel-rekabette-son-asamaya-ulasmak-guney-kore - Erişim tarihi: 26.10.2020

Song H. K. (1999) , “Republic of Korea : Challenge and Choıce”, International Institute for Labour Studies Dıscussıon Papers, https://library.fes.de/pdf-files/gurn/00164.pdf - Erişim tarihi:03.11.2020

The World Bank, https://www.worldbank.org/en/country/korea/overview –Erişim tarihi: 26.10.2020

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (2007),”Ülke Örnekleri ile Kalkınma Ve Sanayileşme Modelleri”, https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/403675579f61145_ek_0.pdf – E. T.: 25.10.2020

Tokol A. (2015), “Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler”, Bursa: Dora Yayıncılık

Tosun F. (2014), “Endüstri İlişkileri Kuramlarında Güç ve İdeoloji”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) (2011), “Endüstri İlişkileri Sözlüğü”, sf. 60 http://www.turkis.org.tr/dosya/J17JFZ5ZOLa8.pdf - Erişim tarihi:27.10.2020

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ekimad856583, journal = {Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-503X}, address = {}, publisher = {İrfan ERSİN}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {1 - 16}, doi = {10.38009/ekimad.856583}, title = {Kore Cumhuriyeti’nin (Güney Kore) Tarihsel Akış Kapsamında Endüstri İlişkileri ve Mevcut Durum Çalışma Hayatı Politikaları}, key = {cite}, author = {Keskin, Mahmut} }
APA Keskin, M . (2020). Kore Cumhuriyeti’nin (Güney Kore) Tarihsel Akış Kapsamında Endüstri İlişkileri ve Mevcut Durum Çalışma Hayatı Politikaları . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 1-16 . DOI: 10.38009/ekimad.856583
MLA Keskin, M . "Kore Cumhuriyeti’nin (Güney Kore) Tarihsel Akış Kapsamında Endüstri İlişkileri ve Mevcut Durum Çalışma Hayatı Politikaları" . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 1-16 <
Chicago Keskin, M . "Kore Cumhuriyeti’nin (Güney Kore) Tarihsel Akış Kapsamında Endüstri İlişkileri ve Mevcut Durum Çalışma Hayatı Politikaları". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 3 (2020 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Kore Cumhuriyeti’nin (Güney Kore) Tarihsel Akış Kapsamında Endüstri İlişkileri ve Mevcut Durum Çalışma Hayatı Politikaları AU - Mahmut Keskin Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38009/ekimad.856583 DO - 10.38009/ekimad.856583 T2 - Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 3 IS - 1 SN - -2667-503X M3 - doi: 10.38009/ekimad.856583 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi Kore Cumhuriyeti’nin (Güney Kore) Tarihsel Akış Kapsamında Endüstri İlişkileri ve Mevcut Durum Çalışma Hayatı Politikaları %A Mahmut Keskin %T Kore Cumhuriyeti’nin (Güney Kore) Tarihsel Akış Kapsamında Endüstri İlişkileri ve Mevcut Durum Çalışma Hayatı Politikaları %D 2020 %J Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi %P -2667-503X %V 3 %N 1 %R doi: 10.38009/ekimad.856583 %U 10.38009/ekimad.856583
ISNAD Keskin, Mahmut . "Kore Cumhuriyeti’nin (Güney Kore) Tarihsel Akış Kapsamında Endüstri İlişkileri ve Mevcut Durum Çalışma Hayatı Politikaları". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (Nisan 2020): 1-16 .
AMA Keskin M . Kore Cumhuriyeti’nin (Güney Kore) Tarihsel Akış Kapsamında Endüstri İlişkileri ve Mevcut Durum Çalışma Hayatı Politikaları. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(1): 1-16.
Vancouver Keskin M . Kore Cumhuriyeti’nin (Güney Kore) Tarihsel Akış Kapsamında Endüstri İlişkileri ve Mevcut Durum Çalışma Hayatı Politikaları. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2020; 3(1): 1-16.
IEEE M. Keskin , "Kore Cumhuriyeti’nin (Güney Kore) Tarihsel Akış Kapsamında Endüstri İlişkileri ve Mevcut Durum Çalışma Hayatı Politikaları", Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 1-16, Nis. 2020, doi:10.38009/ekimad.856583