İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Test Edilmesi: MINT Ülkeleri Örneği

Ülke ekonomilerinin nihai hedeflerinden birisi büyümenin gerçekleşmesidir. Büyümenin de önemli bir kısmı ödemeler bilançosunda yer alan ihracattan oluşmaktadır. İhracatın artması gelirin de artmasına neden olduğu için ihracatın büyümeye etkisi pozitif olarak belirtilmiş ve bu bir hipotez halini almıştır. Bu hipotez birçok ülke için test edilmiş ve farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çalışmamızda ihracata dayalı büyüme hipotezi MINT (Meksika, Endonezya, Nijerya, Türkiye) ülkelerinde 1960-2016 dönemleri incelenerek Toda-Yamamoto Nedensellik testine tabi tutulmuştur. Sonuçlar Meksika’da %1 anlamlılık düzeyinde ve Türkiye’de %10 anlamlılık düzeyinde hipotezin kabul gördüğünü, Endonezya ve Nijerya’da hipotezin ret edildiğini ortaya koymaktadır. Bu sonuçlardan yola çıkarak Endonezya, Nijerya ve hatta Türkiye’nin ihracat politikalarını gözden geçirmeleri gerektiği, ihraç ürünlerinde markalaşma ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi gerektiği önerilmektedir.

Testing The Export-Led Growth Hypothesis: An Example of MINT Countries

One of the ultimate goals of national economies is the realization of growth. A significant portion of the growth is composed of exports in the balance of payments. As the increase in exports led to an increase in income, the effect of exports on growth was indicated as positive. This situation revealed the hypothesis of export-led growth. This hypothesis has been tested for many countries and different results have emerged. In our study, export-led growth hypothesis have examined for MINT countries (Mexico, Indonesia, Nigeria, Turkey). The scope of the period has 1960-2016 and the method of Toda-Yamamoto Causality has used. Results showed that the hypothesis was accepted at the 10% significance level for Tukey and at 1% significance level for Mexico. However, the hypothesis for Indonesia and Nigeria has been rejected. According to these results, it is recommended that Indonesia, Nigeria and even Turkey should review their export policies. Thus, it is suggested that branding and marketing strategies regarding export products should be identified effectively.

Kaynakça

Ağayev, S. (2011). İhracat ve Ekonomik Büyüme ilişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizleri. Ege Akademik Bakış,.11(2). 241-254.

Alimi, S. R. & Muse, B. (2013). “Export - Led Growth or Growth – Driven Exports? Evidence from Nigeria”. British Journal of Economics, Management & Trade. 3(2). 89-100

Aydın, M.K., Ak, M.Z. & N. Altıntaş (2014). Finansal Gelişmenin Büyüme’ye Etkisi: Türkiye Özelinde Nedensellik Analizi. Maliye Dergisi,167. 149-162

Bağdigen, M., & Beşer, B. (2009). Ekonomik Büyüme ile Kamu Harcamaları Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Wagner Tezi Kapsamında Bir Analizi:Türkiye Örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), s. 1-17.

Bilgin, C., & Sahbaz, A. (2009). Türkiye’de Büyüme ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8 (1).177-198

Cuaresma, J. C & J. Wörz (2005). On Export Composition and Growth. Review of World Economics, 141 (1), 33-49.

Cota, J. E. M. (2017). Exports and economic growth in Mexico, 2007-2014: A panel cointegration approach. Semestre económico. 20(44). 19-44.

Demirhan, E. & S. Akçay (2005). “İhracat Artışı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Seçilmiş MENA Ülkeleri İçin Ampirik Kanıt”. İktisat, İşletme ve Finans, 20 (230), 124-131.

Dinçer, H., Yüksel, S., & Adalı, Z. (2017). Identifying Causality Relationship between Energy Consumption and Economic Growth in Developed Countries. International Business and Accounting Research Journal, 1(2), 71-81.

Dünya Bankası (2018). World Bank National Accounts Data. Aralık 02, 2018 tarihinde World Bank Open Data: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD adresinden alındı

Ersin, İ. & Ergeç, E.H. (2018). Harcama Bileşenleri İle Sektörel İstihdam Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16(Özel Sayı 1), 161-180.

Ersin, İ., & Yıldırım, C. (2015). İslam Ekonomisi Çerçevesinde Necmettin Erbakan’ın Adil Düzen Söylemi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.15(1). 143-173

Feder, G. (1982). On Export and Economic Growth. Journal of Development Economics.(12), 59-73.

Gandolfo, G. (1998). International Trade Theory and Policy. Germany: Springer.

Gerni, C., S. Emsen ve M. K. Değer (2008). İthalata Dayalı İhracat ve Ekonomik Büyüme: 1980–2006 Türkiye Deneyimi. 2. Ulusal İktisat Kongresi, 1-21.

Göçer, İ. (2013). Ekonomik Büyümenin Belirleyicisi Olarak İhracat: Gelişmekte Olan Asya Ülkeleri İçin Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Çoklu Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Analizi. Bankacılar Dergisi. (86). 27-42

Kaldor, N. (1970), “The Case for Regional Policies”, Scottish Journal of Political Economy, 17(3), 337-348.

Karakeçe, E. (2018). Türkiye Ekonomisinde Önde Gelen Sektörler. Temel Kavram ve Analizlerle Türkiye Ekonomisi (Ed. İrfan Ersin) Bursa: Ekin Yayınevi. 53-78

Kaushik, K. K., L.N. Arbenser & K.K. Klein (2008). Export Growth, Export Instability, Investment and Economic Growth in India: a Time Series Analysis. The Journal of Developing Areas. 41 (2). 155-170.

Keong, C.C., Z. Yusop & V.L.K. Sen (2005). “Export-Led Growth Hypothesis in Malaysia: An İnvestigation Using Bounds Test”. Sunway Academic Journal, 2, 13-22.

Kılavuz, E. & Altay Topçu, B. (2012). Export and Economic Growth in the Case of the Manufacturing Industry: Panel Data Analysis of Developing Countries, International Journal of Economics and Financial Issues, 2(2), 201-215

Kösekahyaoglu, L. & C. Şentürk (2006). İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Testi: Türkiye ve Yeni Gelişen Ekonomiler Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2 (4), 23-45.

Kösekahyaoğlu, L. & Şentürk, C. (2006). İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Testi: Türkiye ve Yedi Gelişen Ekonomiler Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi S.B.E. Dergisi. 2(4). 23-45.

Kubar, Y. (2016). Az Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınma Göstergeleri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Bir Panel Veri Analizi (1995-2010). Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(4), s. 65-99.

Lorde, T. (2011). Export-led growth: A case study of Mexico. International Journal of Business, Humanities and Technology, 1(1), 33-44.

Mahadevan, R. & S. Suardi (2008). Dynamic Analysis of the Impact of Uncertainty on Import- and/or Export-Led Growth: The Experience of Japan and the Asian Tigers. Japan and the World Economy. 20. 155-174.

Nişancı, M. (2005). Dış Ticaret, Beşeri Sermaye ve İktisadi Gelişme Arasındaki Uzun Dönem Nedensellik İlişkisinin Testi. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 9 (1- 2), 675-687.

Öztürk, S., & Çınar, U. (2018). Kamu Dış Borçlanması Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama (1975-2016). Sosyal Bilimler Metinleri. 1.66-79

Pata, U. K. (2017). Türkiye’de Dış Ticaret Ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi (1971-2014). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(1), s. 119-134.

Rahmaddi, R., & Ichihashi, M. (2011). Exports and economic growth in Indonesia: A causality approach based on multi-variate error correction model. 国際協力研究誌, 17(2), 53-73.

Ram, R. (1987). Exports and Economic Growth in Developing Countries: Evidence from Time-Series and Cross-Section Data. Economic Development and Cultural Change. 36 (1), 51-63.

Sandalcılar, A.R. (2012). BRIC Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve İhracat Arasındaki İlişki: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.17 (1).161-17.

Stern, R.M. (2009). Balance of Payments: Theory and Economic Policy. United States: Transaction Publishers.

Sung-Shen, N., B. Biswas, & G. Tribedy (1990). “Causality Between Exports and Economic Growth: An Empirical Study”. Journal of Economic Development, 15 (1), 47-61.

Şimsek, M. (2003). İhracata Dayalı-Büyüme Hipotezinin Türkiye Ekonomisi Verileri İle Analizi. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi. 18(2). 43- 63.

Thirlwall A.P. and M. N. Hussain (1982). The Balance of Payments Constraint, Capital Flows and Growth Rate Differences Between Developing Countries. Oxford Economic Papers New Series, 34 (3). 498-510.

Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of econometrics, 66(1), 225-250.

Ucan, O., Akyildiz, A., & Maimaitiaili, M. (2016). The relationship between export and economic growth in Turkey. European Scientific Journal, ESJ, 12(10).

Yardımcıoğlu, F. & Gülmez, A. (2013). Türk Cumhuriyetlerinde İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 8(1). 145-161.

Yıldırım, C. (2011). Birinci Ve İkinci Nesil Washıngton Uzlaşması: Neoliberal İktisat Politikalarının 1980'den Sonraki Evrimi. International Journal of Economic & Social Research, 7(2).

Yüksel, S., & Dinçer, H. (2018). Identifying the Causality Relationship between Health Expenditure and Economic Growth: An Application on E7 Countries. Journal of Health Systems and Policies, 1(1), 10-38.

Yüksel, S., & Zengin, S. (2016). Causality relationship between import, export and growth rate in developing countries. International Journal of Commerce and Finance, 2(1), 147-156

Yüksel, S., & Adalı, Z. Farklı Kredi Türleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Belirlenmesi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Politik Ekonomik Kuram, 1(1), 1-21.

Yüksel, S. (2016). Rusya Ekonomisinde Büyüme, Issizlik ve Enflasyon Arasindaki Nedensellik Iliskileri/The Causality Relationship Between Growth, Unemployment and Inflation in Russian Economy. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(614), 43.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ekimad494025, journal = {Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-503X}, address = {}, publisher = {İrfan ERSİN}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {26 - 38}, doi = {10.38009/ekimad.494025}, title = {İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Test Edilmesi: MINT Ülkeleri Örneği}, key = {cite}, author = {Ersin, İrfan} }
APA Ersin, İ . (2018). İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Test Edilmesi: MINT Ülkeleri Örneği . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 26-38 . DOI: 10.38009/ekimad.494025
MLA Ersin, İ . "İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Test Edilmesi: MINT Ülkeleri Örneği" . Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (2018 ): 26-38 <
Chicago Ersin, İ . "İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Test Edilmesi: MINT Ülkeleri Örneği". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (2018 ): 26-38
RIS TY - JOUR T1 - İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Test Edilmesi: MINT Ülkeleri Örneği AU - İrfan Ersin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.38009/ekimad.494025 DO - 10.38009/ekimad.494025 T2 - Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 38 VL - 1 IS - 1 SN - -2667-503X M3 - doi: 10.38009/ekimad.494025 UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Test Edilmesi: MINT Ülkeleri Örneği %A İrfan Ersin %T İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Test Edilmesi: MINT Ülkeleri Örneği %D 2018 %J Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi %P -2667-503X %V 1 %N 1 %R doi: 10.38009/ekimad.494025 %U 10.38009/ekimad.494025
ISNAD Ersin, İrfan . "İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Test Edilmesi: MINT Ülkeleri Örneği". Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (Aralık 2018): 26-38 .
AMA Ersin İ . İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Test Edilmesi: MINT Ülkeleri Örneği. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2018; 1(1): 26-38.
Vancouver Ersin İ . İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Test Edilmesi: MINT Ülkeleri Örneği. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi. 2018; 1(1): 26-38.
IEEE İ. Ersin , "İhracata Dayalı Büyüme Hipotezinin Test Edilmesi: MINT Ülkeleri Örneği", Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 26-38, Ara. 2019, doi:10.38009/ekimad.494025