‘SIVI BASINCI’ KONUSUNDA BASİT ARAÇ GEREÇLERLE YAPILAN BİR DENEY ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmanın amacı, 7. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan ‘sıvı basıncı’ konusunun öğretimine ilişkin araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına yönelik basit araç gereçlerle uygulanabilir bir deney etkinliği tasarlayarak öğretmenlerin kullanımına sunmak ve bu deney etkinliği hakkında onların görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla, araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına göre bir ders etkinlik planı hazırlanmıştır. Bu ders etkinlik planı için sıvılarda basınç konusu ile ilgili uygulanabilir bir deney tasarlanmıştır. Konu hakkındaki ilgili kazanımlar 2013 yılında yayınlanan fen bilimleri dersi öğretim programına göre 7. sınıfın ikinci ünitesi olan “Kuvvet ve Enerji/Fiziksel Olaylar” ünitesine ait “Kuvvet-Sıvı Basıncı” konusu ile ilgilidir. Bu araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı kapsamında durum çalışması yönteminden yararlanılmıştır. Bu yöntem kapsamında 12 fen bilimleri öğretmeni ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Araştırmanın sonucunda, verilerin analizi neticesinde bu deney etkinliğinin gruplarla beraber ya da bireysel uygulanabileceği, sıvılarda basınç konusunda ders ile günlük yaşam arasında bağ kuracağı ve öğrencilerin araştırma sorgulama becerisi kazanmasına katkı sağlayacağı sonucuna varılmış, elde edilen sonuçlara dayalı olarak bazı önemli önerilerde bulunulmuştur.

TEACHERS' OPINIONS ON AN EXPERIMENT ACTIVITY WITH SIMPLE TOOLS RELATED TO THE ‘LIQUID PRESSURE’ SUBJECT

The purpose of this study is to design an experimental activity carried out with simple tools related to the 'liquid pressure’ subject in the 7th grade science course syllabus using inquiry-based learning approach, to enable the teachers to benefit from it, and to obtain their opinions about the activity. For this purpose, a class activity plan was developed based on the inquiry-based learning approach. An applicable experiment about liquid pressure was designed for this class activity. The relevant objectives for the topic were the ones related to the subject ''Force-Liquid Pressure'' in the unit of ''Force and Energy/Physical Phenomena'' within the 7th grade science class syllabus, published in 2013. A qualitative case study was used in the present study. Accordingly, semi-structured interviews were carried out with 12 science education teachers. After the analysis of the data, the results of the study showed that the given experiment activity can be offered to groups or individuals, and it can help students relate their knowledge regarding the liquid pressure to their daily life. Moreover, the results suggested that the activity can contribute to students’ inquiry skills. Based on these results, some important suggestions were made. 

___

 • Alouf, L. J., & Bentley, M. L. (2003). Assessing the impact of inquiry-based science teaching in professional development activities. PK-12. Paper Presented at the 2003 Annual Meeting of the Association of Teacher Educators. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED475577.pdf sayfasından erişilmiştir.
 • Anderson, R. D. (2002). Reforming science teaching: What research says about inquiry. Journal of Science Teacher Education, 13(1), 1–12.
 • Arslan, A., Ogan Bekiroğlu, F., Süzük, E., & Gürel, C. (2014). Fizik laboratuvar derslerinin araştırma sorgulama açısından incelenmesi ve öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 11(2), 3-37.
 • Arslan, A., & Zengin, R. (2016). İşbirlikli öğrenme yönteminin fen öğretimi laboratuar uygulamaları dersine yönelik öğrencilerin tutumlarına etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 37-49.
 • Balbağ, Z., & Anılan, B. (2014). Fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarının fen bilgisi laboratuvar uygulamaları derslerine yönelik görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 309-319.
 • Balbağ, M. Z., &Kararer, G. (2016). Fen bilgisi öğretmenlerinin fen öğretiminde karşılaştıkları sorunlara yönelik öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(3),1-11.
 • Baran, Ş., & Doğan, S. (2004). Erzurum il merkezindeki liselerin biyoloji laboratuvarlarının araç ve gereçleri bakımından durumu. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 23-33.
 • Başdaş, E., & Kirişçioğlu, S. (2006). Fen öğretiminde basit araçlar yaparak aktif öğrenme (hands-on) yöntemi ve uygulamaları. VII. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş poster bildiri, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Başdaş, E. (2007). İlköğretim fen eğitiminde basit malzemelerle yapılan fen aktivitelerinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve motivasyona etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
 • Bayram, Z. (2015). Öğretmen adaylarının rehberli sorgulamaya dayalı fen etkinlikleri tasarlarken karşılaştıkları zorlukların incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 15-29.
 • Bilgin, İ. (2006). The Effects of hands-on activities incorporating a cooperative learning approach on eight grade students’ science process skills and attitudes toward science. Journal of Baltic Science Education, 1(9), 27–37.
 • Borich, G. D. (2013). Effective teaching methods: research-based practice. Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Celep Havuz, A., & Karamustafaoğlu, S. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme algılarının incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 233-247.
 • Crawford, A. B. (2007). Learning to teach science as inquiry in the rough and tumble of practice. Journal of Research in Science Teaching, 44(4), 613–642.
 • Creswell, J.W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative research. Boston: Pearson.
 • Çeken, R. (2010). Fen ve teknoloji dersinde balonlu araba etkinliği. İlköğretim Online, 9(2), 1-5.
 • Doymuş, K., Şimşek, Ü., & Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(2), 103-115.
 • Ergin, Ö., Şahin Pekmez, E., & Öngel Erdal, S. (2005). Kuramdan uygulamaya deney yoluyla fen öğretimi (2. Baskı). İzmir: Dinazor.
 • Foley, B. J., & McPhee, C. (2008). Students ‘attitudes towards science in classes using hands-on or textbook based curriculum. https://tr.scribd.com/document/141787783/Students-Attitudes-Towards-Science-in Classes-Using-Hand-On-vs-Textbooks adresinden erişilmiştir.
 • Güvenç H., & Açıkgöz, K. Ü. (2007). İşbirlikli öğrenme ve kavram haritalarının öğrenme stratejisi kullanımı üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(1), 95-127.
 • Hofstein, A., & Lunetta, V. (2003). The laboratory in science education: Foundations for the twenty-first century. Science Education, 88(1), 28–53.
 • Karamustafaoğlu, S., & Celep Havuz, A. (2016). Inquiry based learning and its effectiveness. International Journal of Assessment Tools in Education, 3(1), 40-54.
 • Karamustafaoğlu, O., & Sontay, G. (2012). Bir TIMSS sınavının ardından: TIMSS 2011’e katılan öğrenci ve uygulayıcı öğretmenlerin görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Niğde Üniversitesi, Niğde. http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2405-30_05_2012-16_16_04.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Kidd, T. T., & Keengwe, J. (2010). Technology integration and urban schools: Implications for instructional practices. International Journal of Information and Communication Technology Education, 6(3), 51-63.
 • Koç, A., & Böyük, U. (2012). Basit malzemelerle yapılan deneylerin fene yönelik tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(4), 102-118.
 • Köseoğlu, F., & Tümay, H. (2015). Fen eğitiminde yapılandırmacılık ve yeni öğretim yöntemleri. Ankara: Palme.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Meyer, D. Z., Meyer, A. A., Nabb, K. A., Connell, M. G., & Avery, L. M. (2013). A theoretical and empirical exploration of intrinsic problems in designing inquiry activities. Research in Science Education, 43(1), 57–76.
 • Rehorek J. S. (2004). Inquiry-based teaching: an example of descriptive science in action. American Biology Teacher, 66(7), 493–500.
 • Sarıoğlan, A. B., & Fatih, D. (2017). Fen bilimleri dersinde öğrencilerin araştırma yaklaşımları ile ilgili fikirlerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(3),11-22.
 • Tereci, H., & Karamustafaoğlu, O. (2013). Gazlarda genleşme kavramı üzerine yapılandırmacı bir deney etkinliği. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 1(2), 122-132.
 • Townsend, L. A. (2012). The Effects of laboratory-based activities on student attitudes toward science. Master thesis, Montana State Universıty, Bozeman, Montana.
 • Uzal, G., Erdem, A., Önen, F., & Gürdal, A. (2010). Basit araç gereçlerle yapılan fen deneyleri konusunda öğretmen görüşleri ve gerçekleştirilen hizmet içi eğitimin değerlendirilmesi. Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 64-84.
 • Wang, F., Kinzie, M. B., Mcguire, P., & Pan, E. (2010). Applying technology to inquiry-based learning in early childhood education. Early Childhood Education Journal, 37(5), 381- 389.
 • Wenning, C. J. (2010). Levels of inquiry: Using inquiry spectrum learning sequences to teach science. Journal of Physics Education Online, 5(4), 11-20.
 • Wolf, J. S., & Fraser, J. B. (2008). Learning environment, attitudes and achievement among middle-school science students using inquiry-based laboratory activities. Research in Science Education, 38, 321–341.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yıldız, E., Akpınar, E., Aydoğdu, B., & Ergin, E. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen deneylerinin amaçlarına yönelik tutumları. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3, 2-18.
 • Yin, R.K. (2009). Case study methods: Design and methods (4. Baskı). Thousand Oaks: Sage.

___

APA Sontay, G. & Karamustafaoğlu, O. (2018). ‘SIVI BASINCI’ KONUSUNDA BASİT ARAÇ GEREÇLERLE YAPILAN BİR DENEY ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 220-246 .
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 2 Sayı
 • Yayıncı: Gazi Üniversitesi

14.1b174