MESLEKİ GELİŞİM BAĞLAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME DURUMLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmada Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmenlerinin ortaya koyduğu öğrenme etkinlikleri ile birlikte öğrenme davranışlarına odaklanılmıştır. Araştırma kapsamında, 67 BT öğretmeninin katıldığı iki günlük atölye etkinliği düzenlenmiştir. Atölye çalışmasında çeşitli illerde görev yapan farklı uzmanlık ve mesleki deneyime sahip BT öğretmenleri bir araya getirilerek katılımcıların gerçekleştirdikleri öğrenme etkinlikleri ve ortaya koydukları öğrenme davranışları incelenmiştir. Karma desenin kullanıldığı araştırmada veriler çalışmaya katılmayı kabul eden öğretmenlerden nitel ve nicel yöntemlerle toplanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların gerçekleştirdikleri öğrenme etkinliklerinin cinsiyete, mesleki kıdeme, çalıştığı okulun bulunduğu yere (il merkezi/ilçe) ve ders saat sayısına göre farklılaştığı belirlenmiştir. Buna karşın BT öğretmenlerinin gerçekleştirdikleri öğrenme etkinlikleri ile çalıştıkları okul türü ve Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni (BTR) görevlendirmeleri olup olmama durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. En baskın ya da öncelikli çevresel engelleyicinin zaman eksikliği ve diğerlerini yeterince tanımamak, kişisel özelliğin ise öğrenme arzusu ve heves olduğu bulunmuştur. Araştırma bulguları farklı bilgi ve deneyime sahip, aynı alana ilgi duyan kişilerin atölye gibi ortamlarda bir araya gelmelerinin dört temel alanda katılımcılara yeni kazanımlar sağladığını ortaya koymaktadır. Bunlar mesleki gelişim, sürdürülebilirlik ve yayılım, psikolojik kazanımlar ve iletişim olarak sıralanabilir.

INVESTIGATION OF THE LEARNING SITUATIONS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES TEACHERS IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT

The present study focuses on learning behaviors of ICT teachers along with learning activities. Within the scope of the study, a two-day workshop activity was organized in which 67 ICT teacher participated. During the workshop, ICT teachers with different expertise and professional experience working in various fields were brought together. Teachers’ learning behaviors that emerged during the activity were investigated. Research data were collected qualitatively and quantitatively from teachers who agreed to participate in the study. Because of the data analysis, we identified that learning activities differs based on the gender, professional experience, the location of the school (either in a city center or in a town) and teaching loading. However, it was found that there is no significant difference between learning activities of ICT teachers and the type of the school they work for as well as their assignment as an ICT coordinator. As environmental barriers to learning, the most frequently mentioned factors were stated as lacking of time and not acquainted with the others and as a personal barrier, lacking of desire and enthusiasm were most frequently mentioned. We observed that when ICT teachers from different backgrounds such as experience and expertise come together for a common interest, they have gains in four different fields as follow: Professional development, sustainability and dissemination, psychological gains and communication. 

Kaynakça

Alakurt, T. (2015). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin İş Ortamlarındaki İnformal Öğrenme Davranışları. İlköğretim Online, 14(3), 934-945.

Arslan, H. (2013). Hizmetiçi Eğitim Kurslarının Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleki ve Kişisel Gelişimine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Arslan, H., ve Şahin, İ. (2013). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim Kurslarına Yönelik Görüşleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 56-66.

Avşar, P. (2006). Beden eğitimi öğretmenlerinin kendilerine yönelik hizmet içi eğitim programlarını değerlendirmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum (6. baskı). Ankara: Pegem A yayıncılık.

Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall, Inc.

Bandura, A. (1999). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Asian Journal of Social Psychology, 2 (1), 21–41.

Barfield, R. L. (2003) Students’ perceptions of and satisfaction with group grades and the group experience in the college classroom, Assessment & Evaluation in Higher Education, 28(4), 355-369.

Chiriac, E.H. (2008) A scheme for understanding group processes in problem-based learning, High Educ, 55, 505–518.

Coto, M. ve Dirckink-Holmfeld, L. (2008) Facilitating Communities of Practice in Teacher Professional Development. In Proceedings of the Sixth International Conference on Networked Learning 2008 (eds V.Hodgson, C. Jones, T. Kargidis, D. McConnell, S. Retalis, D. Stamatis & M. Zenios). Available at: http://www.networkedlearningconference.org.uk/past/nlc2008/abstracts/PDFs /Coto_54-60.pdf

Çakmak, M. (2014). Grup Çalışmasına Yönelik Yansımalar: Öğretmen Adaylarının Düşünceleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 338-347.

Dewey, J., et al. (2007). Deneyim ve eğitim, ODTÜ Yayıncılık.

Duncan-Howell, J. (2007). Online communities of practice and their role in the professional development of teachers. Doctoral Dissertation, Queensland University of Technology: Australia.

Eraut, M. (2004). Informal learning in the workplace. Studies in Continuing Education, 26(2), 24-273.

Eren, E., ve Uluuysal, B. (2012). Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 152-171.

European Parliament (Ed.). 2015. Innovative Schools: Teaching & Learning in the Digital Era – Workshop Documentation. Brussels: European Parliament.

Eyecisoy H. O. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, hizmet içi eğitim programlarına ilişkin görüşleri (Denizli İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Fernández-Breis, J. T.; Castellanos-Nieves, D. & Valencia-Garcı´a, R. (2009) Measuring individual learning performance in group work from a knowledge integration perspective. Information Sciences,179, 339–354.

Gülcü, A., Aydın, S. ve Aydın, Ş., (2013). İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 73-92.

Ha, T. S. (2008). How IT workers learn in the workplace. Studies in Continuing Education, 30(2), 129-143.

Hanusch, F., Obijiofor, L. ve Volcic, Z. (2009). Theoretical and practical issues in team teaching a large undergraduate class, International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 21(1), 66-74.

Hooker, D. D. T. (2010). A study of the effects of the implementation of small peer led collaborative group learning on students in developmental mathematics courses at a tribal community college (Unpublished doctoral dissertation). Montana State University, Bozeman, Montana.

Karakuş, M., Çimen Coşğun, Ü., ve Lal, İ. (2015). Ortaokul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi. Turkish Studies, 10, 461-486.

Kulaz, E. (2013). İlkokul öğretmenlerinin kendilerine yönelik hizmetiçi eğitim uygulamalarının koşulları ve verimliliği hakkındaki görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Lave, J., ve Wenger, E. (1991). Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Lee, J. J. (2010). Developed a robot adventure game to introduce K-12 students to fundamental concepts of programming and robotics. MARS 2020 Project, NSF no 0512610. http://web.media.mit.edu/~jinjoo/robots/mars2020_files/mars2020.pdf adresinden ulaşıldı.

Lohman, M. C. (2005). A survey of factors influencing the engagement of two professional groups in informal workplace learning activities. Human Resource Development Quarterly, 16(4), 501-527.

Rotter, J. (1982). The Development and Applications of Social Learning Theory: Selected Papers. United Kingdom: Brattleboro Vt. Praeger.

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.

Topu, F. B. (2010). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin okullarındaki rolleri, beklentiler ve karşılaşılan problemler: Erzurum ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Tunga Y., Kışla T., Sarsar F., ve İnceoğlu M. M. (2015). Üç Boyutlu Görsel Programlama Ortamında Oyun Tasarımı Sürecinin İncelenmesi, 2nd International Conference On New Trends In Education “Stem Education: Establishing a Bridge Across Contexts, 29-30 Mayıs, Istanbul.

UKCES (UK Commission for Employment and Skills) (2014). The Future of Work: Jobs and skills in 2030. Evidence Report 84. https://www.gov.uk/government/ uploads/system/uploads/attachment_data/file/303334/er84-the-future-of-work-evidence-report.pdf adresinden ulaşıldı.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { etku435031, journal = {Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama}, issn = {2147-1908}, address = {}, publisher = {Gazi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {127 - 153}, doi = {10.17943/etku.435031}, title = {MESLEKİ GELİŞİM BAĞLAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME DURUMLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Alakurt, Turgay and Öztürk, H. Tuğba and Karademi̇r, Tuğra and Yılmaz, Burcu} }
APA Alakurt, T , Öztürk, H , Karademi̇r, T , Yılmaz, B . (2019). MESLEKİ GELİŞİM BAĞLAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME DURUMLARININ İNCELENMESİ . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 9 (1) , 127-153 . DOI: 10.17943/etku.435031
MLA Alakurt, T , Öztürk, H , Karademi̇r, T , Yılmaz, B . "MESLEKİ GELİŞİM BAĞLAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME DURUMLARININ İNCELENMESİ" . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 9 (2019 ): 127-153 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/etku/issue/43109/435031>
Chicago Alakurt, T , Öztürk, H , Karademi̇r, T , Yılmaz, B . "MESLEKİ GELİŞİM BAĞLAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME DURUMLARININ İNCELENMESİ". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 9 (2019 ): 127-153
RIS TY - JOUR T1 - MESLEKİ GELİŞİM BAĞLAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME DURUMLARININ İNCELENMESİ AU - Turgay Alakurt , H. Tuğba Öztürk , Tuğra Karademi̇r , Burcu Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17943/etku.435031 DO - 10.17943/etku.435031 T2 - Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 153 VL - 9 IS - 1 SN - 2147-1908- M3 - doi: 10.17943/etku.435031 UR - https://doi.org/10.17943/etku.435031 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama MESLEKİ GELİŞİM BAĞLAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME DURUMLARININ İNCELENMESİ %A Turgay Alakurt , H. Tuğba Öztürk , Tuğra Karademi̇r , Burcu Yılmaz %T MESLEKİ GELİŞİM BAĞLAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME DURUMLARININ İNCELENMESİ %D 2019 %J Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama %P 2147-1908- %V 9 %N 1 %R doi: 10.17943/etku.435031 %U 10.17943/etku.435031
ISNAD Alakurt, Turgay , Öztürk, H. Tuğba , Karademi̇r, Tuğra , Yılmaz, Burcu . "MESLEKİ GELİŞİM BAĞLAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME DURUMLARININ İNCELENMESİ". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 9 / 1 (Ocak 2019): 127-153 . https://doi.org/10.17943/etku.435031
AMA Alakurt T , Öztürk H , Karademi̇r T , Yılmaz B . MESLEKİ GELİŞİM BAĞLAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME DURUMLARININ İNCELENMESİ. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU). 2019; 9(1): 127-153.
Vancouver Alakurt T , Öztürk H , Karademi̇r T , Yılmaz B . MESLEKİ GELİŞİM BAĞLAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME DURUMLARININ İNCELENMESİ. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 2019; 9(1): 127-153.

8318 5359

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

UYARLANABİLİR ÖĞRENME ORTAMLARINDA FELDER VE SILVERMAN ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ İÇERİKLERİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yıldız ÖZAYDIN AYDOĞDU, Şeyhmus AYDOĞDU, Mehmet Akif OCAK

3D TASARIM ÖĞRENME DENEYİMİNİN SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ VE EĞİTSEL ÇIKTILARININ KEŞFEDİLMESİ

Akça Okan YÜKSEL, Ekmel ÇETİN, Burcu BERİKAN

BT ÖĞRETMENLERİNİN CEVRİMİÇİ FORUMLARDA TARTIŞTIKLARI KONULARIN KÜLTÜRLER ARASI KARŞILAŞTIRMASI: TÜRKİYE-İNGİLTERE ÖRNEĞİ

Deniz ATAL, Raziye SANCAR, Deniz DERYAKULU

HERKÜL’ÜN HİKAYESİ: BİR EĞİTSEL OYUN MODELİ ÖNERİSİ

Selay ARKÜN KOCADERE, Şeyma ÇAĞLAR ÖZHAN, Fatma BAYRAK, Pınar NUHOĞLU KİBAR

MESLEKİ GELİŞİM BAĞLAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME DURUMLARININ İNCELENMESİ

Turgay ALAKURT, H. Tuğba ÖZTÜRK, Tuğra KARADEMİR, Burcu YILMAZ

ÖĞRENCİLERİN STEM EĞİTİMİ TERCİHLERİNİN VERİ MADENCİLİĞİ YAKLAŞIMI ile TAHMİN EDİLMESİ

Gökhan AKÇAPINAR, Erdal COŞGUN

EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARINDA ERİŞİLEBİLİRLİK VE UYUMLULUK

Mehmet BÜTÜN, Veli Özcan BUDAK, Murat SELÇUK, İlkim Ecem EMRE, İrfan ŞİMŞEK

SOSYAL MEDYADA YARATICI DÜŞÜNME EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLERİN YARATICI DÜŞÜNMEYE YÖNELİK FARKINDALIKLARINA ETKİSİ

Ayşe BAĞRIACIK YILMAZ, Serçin KARATAŞ

ÇEVRİMİÇİ ÖDEV GÖNDERME VE DÖNÜT ALMA SÜRECİNDE ÖĞRENCİ KATILIM DAVRANIŞLARI

Özden ŞAHİN İZMİRLİ, Gökhan ÇALIŞKAN, Serkan İZMİRLİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA MESLEK SEÇİMİNİ YORDAYAN DEĞİŞKENLER

Ömür UYSAL, Deniz DERYAKULU