İzmir Egekent Sağlık Ocağı Polikliniği'ne başvuran hastalarda hiperkolesterolemi sıklığı ve hiperkolesterolemi ile ilişkili risk faktörleri

Çalışma, hiperkolesterolemi ile ilişkili risk faktörlerinin saptanması amacı ile planlanmıştır. Araştırma grubunu, Egekent Sağlık Ocağı'na Haziran 1999'da başvuran 30 yaş üzerindeki 318 kişi oluşturmaktadır. Çalışmada anketle veri toplanmış, ayrıca kişilerin total kolesterol düzeyleri ölçülmüştür. Kişilerin total kolesterol ortalama ve standart sapması 201.5±45.0 mg /dL, ortancası 194.5 mg/dL'dir. Hiperkolesterolemi için sınır değer ≥200 mg/dL ve ≥230 mg/dL alındığında sırasıyla kişilerin % 54.1'i ve %23.9'u hiperkolesterolemi grubundadır. Yaş, menapoz, hipertansiyon ve vücut kitle indeksi hiperkolesterolemi için risk faktörleri olarak saptanmıştır.

The prevalance of hypercholesterolemia and risk factors associated with hypercholesterolemia in patients who admitted to İzmir Egekent Health Center

The aim of this study is to determine the risk factors associated with hypercholesterolemia. The study group was consisted of 318 patients over the age of 30 who admitted to Egekent Health Center in June 1999. Data were collected by means of a questionaire and serum total cholesterol levels were also analyzed. The mean and standart deviation of total cholesterol levels were 201.5±45.0 mg/dL, and the median was 194.5 mg/dL When the cut off points were taken as ≥200 mg/dL and ≥230 mg/dL, the ratios of hypercholesterolemic patients were 54.1 % and 23.9 %, respectively. The risk factors for hypercholesterolemia were determined as age, menapouse, hypertension and body mass index.

___

Ege Tıp Dergisi
  • ISSN: 1016-9113
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1962

38b14.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Peyronie hastalığının cerrahi tedavisinde Tunica vaginalis greft kullanımı

İZZET KOÇAK, MEHMET DÜNDAR, HALUK EROL

Toplam kalite yönetiminin bir unsuru olarak çalışanların iş doyumlarının bir fabrika örneği ile değerlendirilmesi

Aliye MANDIRACIOĞLU, NİMET EMEL LÜLECİ, Aybügen LEBLEBİCİ

Allerjik rinitli hastalarda nonspesifik bronş hiperreaktivitesi ve serum eosinofilik katyonik protein ile ilişkisi

Ali KOKULUDAĞ, Nihal ERDEM, Münevver ERDİNÇ, Ender TERZİOĞLU, Filiz SEBİK

Esteziyonöroblastom (Olgu sunumu)

Alaattin YURT, Melahat SÖNMEZ, Haldun VAHAPOĞLU

Tanısal biyopsi ve radikal prostatektomi materyallerinde belirlenen Gleason skorlarının uyumu

Gürhan GÜNAYDIN, Çağ ÇAL, Mustafa DELİBAŞ, Derya KESKİN, Mine HEKİMGİL, İbrahim CÜREKLİBATIR

Akne vulgaris'de isotretinoin tedavisi ile alınan sonuçlar

İlgen ERTAM, Sibel ALPER, Can CEYLAN, İdil ÜNAL, Sezer ERBOZ

Kalsifikasyon gösteren serebral patolojilerde MRG'de T1 ağırlıklı sekansta hiperintensite izlenen lezyonlar

Cem ÇALLI, Recep SAVAŞ, ÖMER KİTİŞ, Nilgün YÜNTEN, Hüdaver ALPER

Proteus sendromu (Olgu sunumu)

Ferda ÖZKINAY, Özgür ÇOĞULU, Nuri BAYRAM, CUMHUR GÜNDÜZ, Cihangir ÖZKINAY

Akut bronşial astmalı hastaların takibinde serum eozinofilik katyonik protein seviyeleri

Güray SAYDAM, Ali KOKULUDAĞ

Beta talasemi mutasyon tiplerinin moleküler analizi

Berna YILMAZ, Zuhal BALIM, Ferda ÖZKINAY, CUMHUR GÜNDÜZ, NURAY ALTINTAŞ, Yeşim AYDINOK, Nejat TOPÇUOĞLU