Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran hastalarda D vitamin düzeyi ile lipid profili ilişkisi

Amaç: Kardiyovasküler (KVS) hastalıklar, dünya çapında önde gelen ölüm sebeplerindendir. Epidemiyolojik çalışmalarda serum 25 Hidroksi D vitamini (25-OH D) ile KVS hastalık risk faktörlerinden olan lipid profili arasında negatif korelasyon olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte 25-OH D vitamin düzeyi ile hastalık arasındaki ilişkinin nedensel olup olmadığı veya sadece yaşam tarzı ile ilişkili bir belirteç olduğu durumu belirsizdir. Vitamin D takviyesinin serum lipid profili üzerine etkileri araştıran plasebo kontrollü çalışmalar farklı sonuçlar vermiştir. Bu çalışmanın amacı serum vitamin D konsantrasyonu ile lipid profili arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine ağrı şikayetiyle başvuran 204 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri kaydedildi. Açlık serum 25-OH D vitamini, total kolesterol, LDL, HDL ve trigliserid konsantrasyonları ölçüldü. Bulgular: Hastaların ortalama 25-OH D düzeyleri 10.6±6.5 ng/mL, D vitamini eksikliği prevalansı %92.2 idi. Hastalar 25-OH D vitamin düzeylerine göre 30 ng/mL olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Yüksek D vitamini konsantrasyonu olan hastalarda D vitamini eksikliği olan hastalara göre serum total kolesterol, TG ve LDL düzeyleri düşük ve HDL düzeyi daha yüksek olmasına rağmen, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p > 0.05). Sonuç: D vitamini eksikliği prevalansı ve uygun olmayan lipid profilinin olumsuz etkileri göz önüne alındığında, yüksek riskli toplumlarda D vitamini durumunun incelenmesi, düzeltilmesi ve korunmasının uygun olacağı görüşündeyiz.

The relationship between vitamin D level and lipid profile in patients admitted to Physical Medicine and Rehabilitation outpatient clinic

Aim: Cardiovascular disease (CVD) is one of the leading causes of deaths worldwide. Epidemiological studies have shown an inverse association between serum 25-hydroxy vitamin D (25-OH D) and cardiovascular risk factors including lipid profile. However, it is still unclear whether 25-OH D level is causally related to the disease or is just a marker of lifestyle. Placebo-controlled trials that examined the effect of vitamin D supplementation on serum lipid profile have provided divergent results. The aim of this study is to investigate the relationship between serum vitamin D concentration and lipid profile. Materials and Methods: Two hundred and four patients admitted to physical medicine and rehabilitation outpatient clinic with the complaint of pain were included in this study. The demographic characteristics of patients were recorded. Fasting serum concentrations of 25-OH vitamin D, total cholesterol, high-density lipoprotein (HDL), low- density lipoprotein (LDL) and triglyceride were measured. Results: The mean level of 25-OH D was 10.6±6.5 ng/mL, the prevalence of vitamin D deficiency was 92.2%. Patients were classified into 3 groups according to the 25-OH vitamin D levels as <20 ng/mL, 20-30 ng/mL, and >30 ng/mL. Although in patients with higher vitamin D concentration, serum levels of total cholesterol, TG, and LDL were lower and HDL was higher compared to patients with vitamin D deficiency, this association was not statistically significant (p>0.05). Conclusion: Given the prevalence of vitamin D insufficiency and the detrimental consequences of an unfavorable lipid profile, we believe that investigation, correction, and maintenance of vitamin D status may be indicated in high- risk populations.

Kaynakça

1. Martins D, Wolf M, Pan D, et al. Prevalence of cardiovascular risk factors and the serum levels of 25-hydroxyvitamin D in the United States: data from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Arch Intern Med 2007; 167(11):1159-65. 2. Holick MF. Vitamin D: A millennium perspective. J Cell Biochem 2003;88(2):296–307. 3. Vimaleswaran KS, Cavadino A, Hyppönen E. APOA5 genotype influences the association between 25-hydroxyvitamin D and high density lipoprotein cholesterol. Atherosclerosis 2013;228(1):188-92. 4. Judd SE, Tangpricha V. Vitamin D deficiency and risk for cardiovascular disease. Am J Med Sci 2009; 338(1):40-4. 5. Whitworth JA, World Health Organization, International Society of Hypertension Writing Group. 2003 World Health Organization (WHO)/International Society of Hypertension (ISH) statement on management of hypertension. J Hypertens 2003;21(11):1983-92. 6. Bischoff-Ferrari HA, Giovannucci E, Willett WC, Dietrich T, Dawson-Hughes B. Estimation of optimal serum concentrations of 25-hydroxyvitamin D for multiple health outcomes. Am J Clin Nutr 2006;84(1):18–28. 7. Wang TJ, Pencina MJ, Booth SL, et al. Vitamin D deficiency and risk of cardiovascular disease. Circulation. 2008;117(4):503-11. 8. García-Bailo B, Da Costa LA, Arora P, Karmali M, El-Sohemy A, Badawi A. Plasma vitamin D and biomarkers of cardiometabolic disease risk in adult Canadians, 2007-2009. Prev Chronic Dis 2013;10:E91. 9. Kazlauskaite R, Powell LH, Mandapakala C, Cursio JF, Avery EF, Calvin J. Vitamin D is associated with atheroprotective high- density lipoprotein profile in postmenopausal women. J Clin Lipidol 2010;4(2):113-9. 10. Jorde R, Grimnes G. Vitamin D and metabolic health with special reference to the effect of vitamin D on serum lipids. Prog Lipid Res 2011;50(4):303-12. 11. Forman JP, Giovannucci E, Holmes MD, et al. Plasma 25-hydroxyvitamin D levels and risk of incident hypertension. Hypertension 2007; 49(5):1063-9. 12. Hyppönen E, Boucher BJ, Berry DJ, Power C. 25-hydroxyvitamin D, IGF-1, and metabolic syndrome at 45 years of age: a cross-sectional study in the 1958 British Birth Cohort. Diabetes 2008;57(2):298-305. 13. Li YC, Kong J, Wei M, Chen ZF, Liu SQ, Cao LP. 1,25-Dihydroxyvitamin D(3) is a negative endocrine regulator of the renin- angiotensin system. J Clin Invest 2002;110(2):229-38. 14. Kienreich K, Tomaschitz A, Verheyen N, et al. Vitamin D and cardiovascular disease. Nutrients 2013;5(8):3005-21. 15. Cutillas-Marco E, Prosper AF, Grant WB, Morales-Suárez-Varela MM. Vitamin D status and hypercholesterolemia in Spanish general population. Dermatoendocrinol 2013;5(3):358-62.

Kaynak Göster

923 434

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Primary carcinoid tumor of the kidney

İbrahim GELİNCİK, Polat TÜRKER, ÖMER ÖZÇAĞLAYAN, Ramazan UYGUR

Nazal kavitenin nadir bir primer tümörü olarak leiyomiyosarkom

MUSTAFA ŞAHİN, Sercan GÖDE, Raşit MİDİLLİ

Effect of bilateral superficial cervical block on postoperative analgesia in thyroid surgery performed under general anesthesia

EBRU ÇANAKÇI, NİLAY TAŞ, ÖZGÜR YAĞAN, Tuğçe GENÇ

Hipertrofik kardiyomiyopatili hastaların risk sınıflandırmasında görüntüleme yöntemlerinin yeri

Kamil TÜLÜCE, SADIK VOLKAN EMREN, Selcen TÜLÜCE YAKAR, Cemil GÜRGÜN, Cahide ÇINAR SOYDAŞ

Co-existence of celiac disease and eosinophilic esophagitis: Is it a coincidence for the two diseases?

YELİZ ÇAĞAN APPAK, SEMİN AYHAN, HASAN ERHUN KASIRGA

Erişkin yaşta tanı alan Gaucher hastalıklı bir olgu

GÜLSÜM AKGÜN ÇAĞLIYAN, OKTAY BİLGİR

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran hastalarda D vitamin düzeyi ile lipid profili ilişkisi

Asiye Mukaddes EROL, CANAN ÇELİK, Kadir HACIOĞLU, Didem İLDEMİR, Altuğ GÜNER, Aykut ÇELİK, Sezin SOLUM

Laboratuvar tasarımı bir HBV DNA kantitasyon protokolü rutin kullanıma uygun olabilir mi? – Ege Üniversitesi Klinik Viroloji Laboratuvarı deneyimi

Ajda TURHAN, İmre ALTUĞLU, Selda ERENSOY, Rüçhan SERTÖZ

Analysis of factors affecting long-term survival in surgically-treated second primary lung cancer patients with previous malignancy

AYŞE GÜL ERGÖNÜL, ALİ ÖZDİL, Kutsal TURHAN, TEVFİK İLKER AKÇAM, Alparslan ÇAKAN, Ufuk ÇAĞRICI

Risk factors for febrile neutropenic attacks in patients who were given chemotherapy treatment for hematological malignancies

Nur SOYER, ASU FERGÜN YILMAZ, MURAT TOMBULOĞLU, Ahmet DİRİCAN, SABİRE ŞÖHRET AYDEMİR, Seçkin ÇAĞIRAGAN, Ayhan DÖNMEZ