Poststroke Epileptik Nöbetlerde Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Amaç: Serebrovasküler hastalıklar semptomatik epilepsinin patogenezinde önemli bir yere sahip olup yaşlılardaki nöbetlerin en sık nedenidir. Bu çalışmada İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniğinde yatan ve epilepsi polikliniğine ayaktan başvuran serebrovasküler hastalık sonrası nöbet geçiren hastaların demografik bilgileri retrospektif değerlendirilerek inme sonrası epilepsi gelişimini etkileyen verilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Toplam 150 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastalar serebrovasküler hastalık sonrası ilk 15 günde nöbet geçirenler erken başlangıçlı, 16. gün ve sonrasında nöbet geçirenlere ise geç başlangıçlı nöbet grubunu oluşturmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların dosya verilerinden demografik ve özgeçmiş özellikleri, inme tipi, inme nedeni, inme lateralizasyonu, tutulan arter alanı, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) bulgularına göre inme lokalizasyonu, EEG bulguları, nöbet başlangıç zamanı, nöbet tipi, status ile başvuru, başlanan antiepileptik tedavi bilgileri ve eşlik eden ek hastalıkları kayıt edilmiştir. İnme tipleri iskemik ve hemorajik olarak sınıflandırılmıştır. Lezyonlar yerleşim yerine göre BT veya MRG ile kortikal, subkortikal, kortikosubkortikal olarak 3 gruba; tutulan arter alanına göre de ASA, MCA, PCA olarak ayrılmıştır. Ayrıca Bamford sınıflamasına göre; anterior ve posterior sirkülasyon infarktı olarak da sınıflandırılmıştır. Bulgular: İskemik inmede daha çok geç başlangıçlı nöbetler görülürken; hemorajik inmede daha çok erken başlangıçlı nöbetler görüldü (p=0.005). Kardiyoembolizm ve büyük arter aterosklerozuna bağlı inmelerde nöbetler daha çok geç başlangıçlı iken; primer intraserebral kanamaya bağlı inmelerde daha çok erken başlangıçlı idi (p=0,006). Erken başlangıçlı nöbetler en sık ilk 24 saat içinde gözlenirken (%61,5), geç başlangıçlı nöbetler daha çok ilk 1 yıldan sonra ortaya çıkmıştı (%42,3). Hem erken hem de geç başlangıçlı nöbetlerde en sık MCA, kortikal tutulum ve anterior sirkulasyon tutulumu olduğu, nöbetlerin jeneralize olma oranın daha yüksek olduğu gözlenmekle birlikte istatiksel olarak da gruplar arasında fark saptanmadı. İskemik ve hemorajik inmelilerde cinsiyet, hemisfer tutulumu, kortikal tutulum arasında fark saptanmadı. Status ile başvurma hemorajik inmelilerde daha sıktı (p=0,006). Sonuç: Çalışmamızda iskemik inmede, kardiyoembolizm ve büyük arter aterosklerozuna bağlı inmelerde daha çok geç başlangıçlı nöbetleri; hemorajik inmede ise daha çok erken başlangıçlı nöbetlerin görüldüğü sonucuna vardık. Tüm inmeli hastalarda erken ve geç dönemde nöbet gelişebileceği; gerek prognozu gerekse rehabilitasyonu olumsuz yönde etkileyebileceği akılda tutulmali ve hastalar bu açıdan yakın takip edilmelidir.

Analysis of Risk Factors in Poststroke Seizures

Introductıon: Cerebrovascular diseases (CVD) are the most frequent causes of the seizures in the elderly and important in the pathogenesis of symptomatic epilepsy. In this study, it is aimed to indicate the impact on post stroke epilepsy development by evaluating the former demographic information of inpatients and outpatients who had seizure after cerebrovascular diseases in Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital Neurology Clinic. Material-Method: 150 patients are included in the study. Patients are grouped in two; early onset, having seizure on first 15 days after stroke and; late onset, having seizure on 16th day or later. From patients charts, demographic and past history, type of stroke, reason of stroke, lateralization of stroke, localization of stroke according to the signs of artery area, magnetic rezonans imagination (MRI) or computerized brain tomography (CT), EEG signs, begining time of seizure, status presence, antiepileptic treatment information and any other additional diseases are recorded. Types of strokes are classified as ischemic and hemorrhage. Lesions are splitted up in three groups according to settlement place; cortical, subcortical and corticosubcortikal with MRI and CT. Artery areas classfied as ASA, MCA, PCA. Also according to Bumford categorization they are classified as anterior and posterior circulation infarct. Results: While late onset seizures are seen highly with ischemic stroke, early onset seizures are seen highly with hemorrhagic stroke (p=0,005). It is appeared that seizures related to cardioembolism and large artery atherosclerosis are mostly late onset; while seizures related to primer intracerebral hemorrhage are mostly early onset (p=0,006). While early onset seizures are seen mostly in first 24 hours (%61,5), late onset seizures are seen highly after the first year (%42,5). It is observed that both early and late onset seizures mostly have MCA, cortical and anterior circulation involvement and they have higher ratio of being generalized. Also no statistical difference is stated between groups. In ischemic and hemorrhagic stroke groups, no difference is stated among gender, hemisphere and cortical involvement. Status epilepticus is more frequent in hemorrhagic stroke (p=0,006). Conclusions: In this study, we conclude that most of late onset seizures are appeared with ischemic stroke with cardioembolic origion and large artery atherosclerosis; and most of early onset seizures are appeared with hemorrhagic stroke. We should keep in mind that all the patient suffering from stroke may have early or late onset seizures and this may effect both prognosis and rehabilitation negatively, so patients have to followed closely

Kaynakça

1. Yanga H, Rajahe G, Guob A, Wanga Y and Qun Wanga Q. Pathogenesis of epileptic seizures and epilepsy after stroke. Neurological research 2018; 40(6):426-43.

2. Lossius M, Ronning O, Slapo G, Mowinckel P, Gjerstad L. Poststroke epilepsy: occurrence and predictors a long term prospective controlled study. Epilepsia 2005; 46(8):1246-51.

3. Camilo O, Goldstein L. Seizures and epilepsy after ischemic stroke. Stroke 2004; 35:1769-1775.

4. Thomas R. Seizures and epilepsy in the elderly. Arch Intern Med, 1997; 157:605-617.

5. Dhanuka A, Misra U, Kalita J. Seizures after stroke. Neurology India 2001; 49(1):33-36.

6. Bladin C, Alexandrov A, Bellavance A. Seizures after stroke: A prospective multicenter study. Arch Neurol 2000; 57:1617-1622.

7. Guidelines for epidemiologic studies on epilepsy. Commission on Epidemiology and Prognosis. International League Against Epilepsy. Epilepsia 1993; 34(4):592-6.

8. Kammersgaard L, Olsen T. Poststroke epilepsy in the Copenhagen stroke study: incidence and predictors. J Stroke Cerebrovasc Dis 2005; 14(5):210-4.

9. Luhmann H. Ischemia and induced imbalances in cortical function. Prog Neurobiol 1996; 48:131-166.

10. Sun D, Sombati S, Delorenzo R. Glutamat injury-induced epileptogenesis in hippocampal neurons: an in vitro model of stroke-induced epilepsy. Stroke 2001; 32:2344-2350.

11. Sun D, Sombati S, Blair R, DeLorenz R. Calcium-dependent epileptogenesis inan in vitro model of stroke-induced epilepsy. Epilepsia 2002; 43:1296-1305.

12. Stroemer R, Kent T, Hulsebosch C. Neocortical neural sprouting, synaptogenesis and behavioral recovery after neocortical infarction in rats. Stroke 1995; 26:2135-2144.

13. Kumral E, Ozkaya B, Sagduyu A. The Ege Stroke Registry: a hospital-based study in the aagen region, İzmir, Turkey. Analysis of 200 stroke patients. Cerebrovascular Disease 1998; 8(5):278- 288.

14. Sung C, Chu N. Epileptic seizures in intracerebral hemorrhage. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1989; 52(1):1273-1276.

15. Bladin C, Alexandrov A, Bellavance A. Seizures after stroke: A prospective multicenter study. Arch Neurol 2000; 57(11):1617-1622.

16. Burn J, Dennis M, Bamford J, Sandercock P, Wade D, Warlow C. Epileptic seizures after a first stroke: The Oxfordshire Community Stroke Project. BMJ 1997;315:1582-1587.

17. Faught E, Peters D, Bartolucci A, Moore L, Miller P. Seizures after primary intracerebral hemorrhage. Neurology, 1998; 39:1089-1093.

18. Kammersgaard L, Olsen T. Poststoke epilepsy in the Copenhagen Stroke Study: incidence and predictors. J Stroke Cerebrovas Dis 2005; 14(5):210-214.

19. Benbir G, Ince B, Bozluolcay M. The epidemiology of stroke epilepsy according to stroke subtypes. Acta Neurol Scand 2006; 114:8-12.

20. Lesser R, Luders H, Diner D, Morris H. Epileptic seizures due to thrombotic and embolic cerebrovascular disease in older patients. Epilepsia 1985; 26:622-630.

21. Lossius M, Ronning O, Slapo G, Mowinckel P. Poststroke epilepsy; occurrence and predictors a long term prospective controlled study. Epilepsia 2005; 46:1246-1251.

22. Arboix A, Garcia-Eroles L, Massons J, Olivers M. Predictive factors of early seizures after cerebrovascular disease. Stroke 1997; 28:1590- 1594.

23. Giroud M, Gras P, Fayolle H, Andre N, Soichot P, Dumas R. Early seizures after stroke: a study of 1.640 cases. Epilepsia, 1994; 35(5):959-964

24. Rumbach L, Sablot D, Berger E, Tatu L, Vuillier F, Moulin T. Status epilepticus in stroke: report on a hospital-based stroke cohort. Neurology 2000; 54:353-354. 25. Velioğlu S. K, Özmenoğlu M, Boz C, Alioğlu Z. Status epilepticus after stroke. J. Epilepsy 1998; 11:233-34.

Kaynak Göster

730 309

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Tedavi Dirençli Metastatik Kolorektal Kanser Tanılı Hastalarda Raltitrexed Tedavisinin Etkinliği ve Güvenirliliği

Yaşar YILDIZ, Halil TAŞKAYNATAN, Özlem ÖZDEMİR, Ahmet ALACACIOĞLU, Utku OFLAZOĞLU, Yüksel KÜÇÜKZEYBEK

Is R202 Q Polymorphism Related With Some Atypical Inflammatory Clinical Situations?

Feride Sinem AKGUN, Reşat DABAK, Fatih Öner KAYA, Gülbüz SEZGİN, Elçin AKDUMAN ALAŞEHİR, Oya UYGUR BAYRAMİÇLİ, Selim NALBANT

Geriatrik Romatoid Artritli Hastaların Klinik Özellikleri ve Biyolojik Hastalık Modifiye Edici Antiromatizmal İlaçların Sonuçları

Gökhan SARGIN, Taşkın ŞENTÜRK

Gestasyonel Diyabetes Mellitus Hastalarında Maternal Serum 25(Oh)Vitamin D Düzeylerinin Normal Glukoz Toleransı Olan Gebelerle Karşılaştırılması Ve Gebelik Sonuçlarının Gözlenmesi

Fatih DEMİR, Nuri DANIŞMAN, Ayşegül GÜLBAHAR

Poststroke Epileptik Nöbetlerde Risk Faktörlerinin İncelenmesi

H.Sabiha TÜRE, Ayten ERFEN, Tülay KURT İNCESU, Galip AKHAN

Aort Koarktasyonu Olan Hastada Cerrahi Stratejimiz: Olgu Sunumu

Habib ÇAKIR, Yüksel BEŞİR, İsmail YÜREKLİ, Hüseyin DURMAZ, Çağrı KANDEMİR, Ali GÜRBÜZ

Kadın Genital Sistemin Nadir Bir Tümörü: Radyoterapi Uygulanmış Vajinal Tümörlü Olguların Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Fatma SERT, Senem ALANYALI, Arif ARAS, Zeynep ÖZSARAN

Östaki Tüp Çapı, Nazal SeptumDeviasyonu ve Maksiller Sinüzitin Kronik Otitis Media ile İlişkisi

Merve GÜRSOY, Yılmaz ÖZKUL, Nezahat KARACA ERDOĞAN, Yusuf Kenan ÇETİNOĞLU, Berna DİRİM METE

Perkutan Akciğer Biyopsilerinde Gelişen İyatrojenik Pnömotoraksın Bilgisayarlı Tomografi (BT) Eşliğinde Perkutan Kateterizasyon İle Tedavisi

VOLKAN ÇAKIR, Ömür BALLI

Ekstrakorporeal Kardiyopulmoner Resüsitasyonun Akut Miyokard Enfarktüs Arrestinde Başarılı Uygulanması: Uzamış KPR’da İnsan mı, Makine mi?

Mert Pehlivan ALTIN, Emre ÖZDEMİR, Börteçin EYGİ, N. Utkan TUNCA, Habib ÇAKIR, İsmail YÜREKLİ