Hiperemezis Gravidarumda Sebep Mi Sonuç Mu? Vitamin B12 Ve Folat Eksikliği

Amaç: Hiperemezis gravidarum nadir görülen bulantı, kusma, kilo kaybı ve ketonüri ile karakterize bir durumdur. Vitamin B12 ve folik asit hücre büyümesi, çoğalması, plasenta ve fetal gelişim için çok önemli vitaminlerdir. Eksikliklerinde çeşitli gebelik komplikasyonlarına yol açar. Çalışmamızın amacı vitamin B12 ve folatın plasental gelişim üzerindeki etkilerinden yola çıkarak hiperemezis ile ilişkisini ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 2017 Ocak -2018 Temmuz ayları arasında Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’ne başvuran hiperemezis gravidarum olan 157 ve vaka grubuyla benzer özelliklere sahip sağlıklı 242 gebe dahil edildi. Bu gebelerin folat ve vitamin B12 düzeyleri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmamızın sonuçlarına göre hiperemezis gravidarum görülen olguların vitamin B12 vitamini ölçümleri daha düşüktür(p=0.001; p0.05). Yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre; keton düzeyi pozitif (+) ve pozitif (++) olan olguların folat ölçümleri, keton düzeyi pozitif (+++) olan olgulardan daha yüksektir (sırasıyla p=0.029; p=0.049; p0.05). Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre hiperemezis gravidarum ve vitamin B12 arasında anlamlı bir ilişki saptadık. Ayrıca keton düzeyleri ile folat seviyesi de ilişkili idi.

Causeor Result of Hyperemesis Gravdarum? DEficiency of Vitamin B12 and Folate

Objective: Hyperemesis gravidarum is a rare condition that is characterised with nosea, vomiting, weigth loss and kenonuria. Vitamin B12 and folic acid are crucia lvitamins forc ell development, proliferation, placental and fetaldevelopment. Deficiency of these vitamins leads to various pregnancy complications. Aim of our study is to reveal the relationship between hyperemesis gravidarumand vitamin B12 and folate regarding the effect of them on placental development. Methods: We included our study 157 pregnants that had hyperemesis gravidarumand 242 healty pregnants that had similar characteristics with study group who applied to Samsun Obstetrics and Gynecology Hospital and Health Sciences University Samsun Educational and Research Hospital Obstetrics and Gynecology Department in between January 2017 and July 2018. Folate and vitamin B12 levels of these pregnants were evaluated restrospectively. Results: According to our findings, vitamin B12 levels of hyperemesis cases were found to be lower(p=0.001; p0.05).According to dual comparison results; folate levels of keton(+) and keton(++) cases was found to be higher than keton (+++) cases (respectively p=0.029; p=0.049; p0.05). Conclusion: According to our study results we found significant correlation between hypremesis gravidarum and vitamin B12 levels. Also, there was a significant relation between keton levels and folate.

Kaynakça

1. Bailit JL. Hyperemesis gravidarium: epidemiologic findings from a large cohort. Am J Obstet Gynecol 2005;193:811-4.

2. Noel M, Lee SS. Nausea and vomiting of pregnancy. Gastroenterol Clin North Am 2011;40(2):1–27.

3. Molloy AM, Kirke PN, Brody LC, Scott JM, Mills JL. Effects of folate and vitamin B12 deficiencies during pregnancy on fetal, infant, and child development. Food Nutr Bull 2008;29:101-11.

4. Solé-Navais P, Cavallé-Busquets P, Fernandez-Ballart JD, Murphy MM. Early pregnancy B vitamin status, one carbon metabolism, pregnancy outcome and child development. Biochimie 2016;126:91-6.

5. Kulkarni A, Dangat K, Kale A, Sable P, Chavan-Gautam P, Joshi S. Effects of altered maternal folic acid, vitamin B12 and docosahexaenoicacid on placental global DNA methylation patterns in wistar rats. PLoS One 2011;6(3): e17706.

6. Scholl TO, Johnson WG. Folicacid: influence on the outcome of pregnancy. Am J Clin Nutr 2000;71:1295-303.

7. Solanky N, Jimenez A Requena, D’Souza SW, Sibley CP, Glazier JD. Expression of folate transporters in human placenta and implications for homocysteine metabolism. Placenta 2010;31(2):134-43.

8. Jacobson HN. Nutrition in pregnancy - acritique. JAMA 1973;225:634.

9. Koudijs HM, Savitri AI, Browne JL, et al. Hyperemesis gravidarum and placental dysfunction disorders. BMC Pregnancy and Childbirth 2016;16(1):374.

10. Austin K, Wilson K, Saha S. Hyperemesis gravidarum. Nutr Clin Pract2019;34(2):226-41.

11. Banerjee R, Ragsdale SW. Themanyfaces of vitamin B12 :catalysis by cobalamin-dependent enzymes. Annu Rev Biochem 2003;72(1):209-47.

12. Combs GF, McClung J P. The vitamins fundemental aspects in nutrition and health. 5th ed. London: Elsevier, 2017;431–452.

13. Sande H Van, Jacquemyn Y, Karepouan N, Ajaji M. Vitamin B12 in pregnancy: maternal and fetal/neonatal effects-a review. Open J Obstet Gynecol 2013;3(7):599-602.

14. Rogne T, Tielemans MJ, Chong MF et al . Associations of Maternal Vitamin B12 Concentration in Pregnancy With the Risks of Preterm Birth and Low Birth Weight: A Systematic Reviewand Meta-Analysis of Individual Participant Data. Am J Epidemiol 2017;185:212–23.

15. Hübner U, Alwan A, Jouma M, Tabbaa M, Schorr H, Herrmann W. Low serum vitamin B12 is associated with recurrent pregnancy loss in syrian women. Clin Chem Lab Med 2008;46(9):1265-9.

16. Li Y, Gao R, Liu Xet al. Folate deficiency could restrain decidual angiogenesis in pregnant mice. Nutrients 2015;7(8):6425-45.

17. Ahmed T, Fellus I, Gaudet J, Macfarlane AJ, Fontaine-Bisson B, Bainbridge SA. Effect of folic acid on human trophoblast health and function in vitro. Placenta 2016;37:7-15.

18. Serrano NC, Quintero-Lesmes DC, Becerra-Bayona S et al. Association of preeclampsia risk with maternal levels of folate, homocysteine and vitamin B12 in Colombia: A case-control study. PLoS One 2018;13(12):e0208137.

19. van der Put NM, Steegers-Theunissen RP, Frosst P et al. Mutated methylene tetrahydrofolate reductase as a risk factor for spinabifida. The Lancet1995;346(8988):1070-1.

20. Ahmed A, Akhtar M, Sharmin S, Ara S, Haque M. Relationship of maternal folic acid and vitamin B12 with birth weigh tand body proportion of newborn. J Dhaka National Med Col lHos 2011;18(01):7-11.

21. Gaskins AJ, Rich-Edwards JW, Hauser R et al. Maternal prepregnancy folate intake and risk of spontaneous abortion and stillbirth. Obstet Gynecol 2014;124(1):23-31.

22. Cole LA. Biological functions of hCG and hCG-related molecules. Reprod Biol Endocrinol 2010;8: 102.

23. Paauw JD, Bierling S, Cook CR, Davis AT. Hyperemesis gravidarum and fetal outcome. J Parenter Enter Nutr 2005;29(2):93-6.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2148-0990
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1964

1.6b 1.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Comparison of the Tissue Trauma Markers Following Total Laparoscopic Hysterectomy vs Total Abdominal Hysterectomy

Kazım HANÇER, EREN AKBABA, Burak SEZGİN, Nilgün ÖZTÜRK TURHAN

Alt Genital Sistem Süperfisial Myofibroblastomunun Tamoksifen ile İlişkisi: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Hakan Çökmez, Çetin AYDIN, Feyza GÜLGEL ŞEN

Malign ve Benign Meme Lezyonlarının Ayırımında Elastisite / B Mod Ultrasonografinin Yeri

Gülten SEZGİN, Emine Özlem GÜR, Bilge İNCE BİRLİK, Melpa APAYDIN, Selda HACIYANLI

Astımlı Hastalarda Mesh Nebule Karsı Jet Nebulun Karşılastırılmalı Analızı: Retrospektıf Çalışma

Burcu YORMAZ

Acil Servise Hasta Başvurularının ve Sonlanımlarının Analizi

Ali İlker ÖZER, Mehmet Oguzhan Ay, Akkan AVCI, Serdar BİRİCİK, Önder YEŞİLOĞLU, Hayri ÇINAR, Ozan DEMİR, Salim SATAR

Nazofarengeal Sürüntü Pozitifliği ve Eşlik Eden Kronik Hastalığın Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisine Etkisi

Ulviye KIRLI, Hatice TOPAL, YAŞAR TOPAL, Sibel TİRYAKİ, Hülya KAYILIOĞLU, HAŞİM OLGUN

Non Hodgkin Lenfoma Nedeni İle Splenektomi Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi

Ahmet Gökhan SARITAŞ, Merih ALTIOK, Kubilay DALCI, Ahmet RENCUZOĞULLARI, Mehmet Onur GÜL, Orçun YALAV, İsmail Cem ERAY

Acil Servise Sepsis Öntanısı İle Başvuran Hastaların Geliş Vital Parametreleri Ve Prokalsitonin Değerlerinin Kan Kültürü Üremeleriyle Olan İlişkisinin Araştırılması

Yasemin ÖZTÜRK, Çiğdem ÖZPOLAT, Haldun AKOĞLU, Ozge ONUR, Arzu DENİZBAŞI

Hiperemezis Gravidarumda Sebep Mi Sonuç Mu? Vitamin B12 Ve Folat Eksikliği

Huri GÜVEY, Samettin ÇELIK, Canan Soyer ÇALIŞKAN, Burak YAŞAR, Bahadır YAZICIOĞLU, Eda TÜRE, Hasan ULUBAŞOĞLU