Acil Servise Sepsis Öntanısı İle Başvuran Hastaların Geliş Vital Parametreleri Ve Prokalsitonin Değerlerinin Kan Kültürü Üremeleriyle Olan İlişkisinin Araştırılması

Amaç: Çalışmamızda Marmara Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalına Başvuran ve sepsis ön tanısı ile takip ettiğimiz hastaların kan kültür pozitifliklerini hastaların geliş vital parametreleri ve serum prokalsitonin( PCT) düzeyleri ile önceden tahmin etmek amaçlandı. Yöntem: Marmara Üniversitesi acil servisinde, 05.10.2018 ile 31.03.2019 tarihleri arasında, tek merkezli, prospektif ve gözlemsel olarak yürüttüğümüz bu çalışmaya qSOFA kriterlerinden an az 3 ‘te 2 sinin pozitif olduğu ve dışlama kriterlerine sahip olmayan 131 sepsis hastası dahil edildi. Çalışma hastalarının geliş vital parametreleri kaydedilip, bu hastalardan PCT dahil olmak üzere kan tetkikleri, kan kültürleri ve gerekli diğer kültürleri alınarak laboratuvara gönderildi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 131 sepsis hastası kan kültür sonuçlarına göre üreme olan, üreme olmayan ve kan kültürü kontamine olarak sonuçlanan olarak üç gruba ayrıldı. Bu üç grubun geliş vital parametreleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark yoktu. Bu üç grubun PCT değerlerini karşılaştırıldığında ise istatiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. Üreme olmayan grupta PCT medyan değeri 2,2 μg/L (İKA 0,5-13), üreme olan grupta 5,2 μg/L (İKA 1,6-24,8) ve kontaminasyonun olduğu grupta 0,8 μg/L (İKA 0,3-4,3) olarak tespit edildi. Dwass-Steel-Critchlow-Fligner ikili karşılaştırmasına göre bu farkın üreme olan ve kontaminasyon grubundan kaynaklandığı saptandı (p=0.01). Sonuç: Çalışmamızın sonucunda ise herhangi bir vital parametrenin ya da serum PCT düzeyinin kan kültür sonucunu önceden tahmin etme konusunda başarılı olmadığı ama üreme olmayan grup ile gram (-) üreme olan grup karşılaştırıldığında serum PCT değeri gram (-) bakteremiyi tahmin etmede kullanılabileceği tespit edildi.

Investigation of the Relationship Between Vital Parameters and Procalcitonin Values With Blood Cültüre Reproduction in Patients Admitted to the Emergency Department With Sepsis

Aim: In this study, we aimed to predict blood culture positivity of patients admitted to Marmara University Department of Emergency Medicine with the preliminary diagnosis of sepsis with their vital parameters and serum Geliş procalcitonin(PCT) levels. Method: This single center, prospective study involved 131 hospitalized patients who met two or more criteria for Quick Sofa (qSOFA) during the period between October 2018 and April 2019 in the Marmara University Emergency Department. The vital parameters of the study patients were recorded and blood tests including PCT, blood cultures and other necessary cultures were taken from the patients and sent to the laboratory. Results: We seperated 131 septic patients into three groups according to their blood culture results. There was no statistically significant difference between the vital parameters of these three groups. When we compared the PCT values of these three groups, we found a statistically significant difference. The median value of PCT in the gram-negative bacterial reproduction in blood culture was 2.2 μg / L (ICA 0.5-13), in the gram-positive bacterial reproduction in blood culture was 5.2 μg / L (ICA 1.6- 24.8) and in the contamination group 0.8 μg / L (ICA 0.3-4.3). According to the Dwass-Steel Critchlow-Fligner method, we found that this difference was due to positive blood culture and contamination group (p = 0.01). Conclusions: As a result of our study, we determined that any vital parameter or serum PCT level was not successful in predicting blood culture results, but serum PCT value could be used to estimate gram (-) bacteremia when the nonreproductive group and the group with gram (-) reproduction were compared.

Kaynakça

1. Dellinger RP, Levy MM, Carlet JM ve ark. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008 [published correction appears in Intensive Care Med. 2008 Apr;34(4):783-5]. Intensive Care Med. 2008;34(1):17-60.

2. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W ve ark. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Intensive Care Med. 2017;43(3):304-77.

3. Levy MM, Evans LE, Rhodes A. The Surviving Sepsis Campaign Bundle: 2018 Update. Critical care medicine. 2018;46(6):997- 1000.

4. Towns ML, Jarvis WR, Hsueh PR. Guidelines on blood cultures. J Microbiol Immunol Infect. 2010;43(4):347-349.

5. de Azevedo JR, Torres OJ, Beraldi RA, Ribas CA, Malafaia O. Prognostic evaluation of severe sepsis and septic shock: Procalcitonin clearance vs Delta Sequential Organ Failure Assessment. J Crit Care 2015; 30: 219.e9-12.

6. Hochreiter M, Kohler T, Schweiger AM ve ark. Procalcitonin to guide duration of antibiotic therapy in intensive care patients: a randomized prospective controlled trial. Crit Care 2009; 13: R83

7. Seymour CW, Liu VX, Iwashyna TJ ve ark. Assessment of Clinical Criteria for Sepsis: For the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):762-74.

8. Kan Dolaşımı Örnekleri, Klinik örnekten sonuç raporuna uygulama rehberi. Klimud, 2017; 13

9. Vincent JL, Moreno R, Takala J ve ark. The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure. On behalf of the Working Group on SepsisRelated Problems of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med. 1996;22(7):707-10.

10. Martin GS, Mannino DM, Eaton S, Moss M. The epidemiology of sepsis in the United States from 1979 through 2000. N Engl J Med. 2003;348(16):1546-54.

11. Peduzzi P, Shatney C, Sheagren J, Sprung C. Predictors of bacteremia and gram-negative bacteremia in patients with sepsis. The Veterans Affairs Systemic Sepsis Cooperative Study Group. Arch Intern Med. 1992;152(3):529-35.

12. Denny KJ, Sweeny A, Crilly J, Maloney S, Keijzers G. Is it time for a culture change? Blood culture collection in the emergency department. Emerg Med Australas. 2018;30(4):575-7.

13. Watanabe Y, Oikawa N, Hariu M, Fuke R, Seki M. Ability of procalcitonin to diagnose bacterial infection and bacteria types compared with blood culture findings. Int J Gen Med. 2016;9:325- 331. Published 2016 Sep 30. doi:10.2147/IJGM.S115277

14. Thomas-Rüddel DO, Poidinger B, Kott M ve ark. Influence of pathogen and focus of infection on procalcitonin values in sepsis patients with bacteremia or candidemia. Critical Care. 2018;22(1):128.

15. Yan ST, Sun LC, Jia HB, Gao W, Yang JP, Zhang GQ. Procalcitonin levels in bloodstream infections caused by different sources and species of bacteria. Am J Emerg Med. 2017;35(4):579-583. doi:10.1016/j.ajem.2016.12.017

16. Bilgili B,Haliloğlu M, Aslan MS. Prokalsitoninin Bakteriyemik Gram Negatif Sepisisin Gram Pozitif Sepsisten Ayrımında Tanısal Doğruluğu. Turk J Anaesthesiol Reanim 2018; 46: 38-43

17. Yin M, Si L, Qin W ve ark. Predictive Value of Serum Albumin Level for the Prognosis of Severe Sepsis Without Exogenous Human Albumin Administration: A Prospective Cohort Study. J Intensive Care Med. 2018;33(12):687-94.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2148-0990
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1964

2b 1.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Migrated Burch Suture : A Case Report Presenting With Macroscopic Hematuria

Tahsin Batuhan AYDOĞAN, Mehmet EZER, Emre HURI

Nazofarengeal Sürüntü Pozitifliği ve Eşlik Eden Kronik Hastalığın Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisine Etkisi

Ulviye KIRLI, Hatice TOPAL, YAŞAR TOPAL, Sibel TİRYAKİ, Hülya KAYILIOĞLU, HAŞİM OLGUN

10-24. Gebelik Haftaları Arası Intrauterin ex Fetüslere Yaklaşım

Melike Nur AKIN, Burak SEZGİN, Burcu KASAP

Varis Dışı Üst Gastrointestinal Kanama ile Başvuran Hastalarda Skorlama Sistemlerinin Değerlendirilmesi

Deniz ÖĞÜTMEN KOÇ, Mustafa ÇALIK, Emine YILDIRIM, Muhammed ÖZDEMİR, Tanyeli Güneyligil KAZAZ

Astımlı Hastalarda Mesh Nebule Karsı Jet Nebulun Karşılastırılmalı Analızı: Retrospektıf Çalışma

Burcu YORMAZ

The effect of short bowel and related factors on survival in Acute Mesenteric Ischemia

Mehmet Onur GÜL, Hakan UZUNOĞLU

Acil Servise Sepsis Öntanısı İle Başvuran Hastaların Geliş Vital Parametreleri Ve Prokalsitonin Değerlerinin Kan Kültürü Üremeleriyle Olan İlişkisinin Araştırılması

Yasemin ÖZTÜRK, Çiğdem ÖZPOLAT, Haldun AKOĞLU, Ozge ONUR, Arzu DENİZBAŞI

Acil Servise Hasta Başvurularının ve Sonlanımlarının Analizi

Ali İlker ÖZER, Mehmet Oguzhan Ay, Akkan AVCI, Serdar BİRİCİK, Önder YEŞİLOĞLU, Hayri ÇINAR, Ozan DEMİR, Salim SATAR

Hiperemezis Gravidarumda Sebep Mi Sonuç Mu? Vitamin B12 Ve Folat Eksikliği

Huri GÜVEY, Samettin ÇELIK, Canan Soyer ÇALIŞKAN, Burak YAŞAR, Bahadır YAZICIOĞLU, Eda TÜRE, Hasan ULUBAŞOĞLU

Multipl Skleroz Hastalarında Fiziksel Engelliliğe Yol Açan Yorgunluğun Uyku Bozuklukları ile İlişkisi

Mesrure KÖSEOĞLU, R. Gökçen GÖZÜBATIK ÇELİK, Mesude TÜTÜNCÜ