Acil Servise Hasta Başvurularının ve Sonlanımlarının Analizi

Giriş: Bu çalışmada erişkin acil servise başvuran hastaların demografik verilerinin ve acil servisten hasta sonlanımlarının analizinin yapılması amaçlandı. Materyal ve metod: Hastanemiz erişkin acil tıp kliniği’ne 01.01.2013- 31.12.2013 tarihleri arasında başvuran 18 yaşından büyük, her iki cinsiyette hastalar geriye dönük olarak incelendi. Hastane otomasyon sistemi kayıtlarından verilerine eksiksiz ulaşılabilen tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 21.0 istatistiksel analiz paket programı kullanıldı. Bulgular: Çalışmamıza % 51.4’ü kadın, % 48,6’sı erkek toplam 197.371 hasta dahil edildi. Acil servise en sık başvuru 18-29 yaş aralığındaki hastalar tarafından, en sık ağustos ve ekim aylarında yapıldığı saptandı. En sık başvuru nedenlerinin travma ve solunum sistemi hastalıklarına bağlı şikayetler olduğu belirlendi. Hastaların % 92,3’ünün acil servisten taburcu edildiği, % 7’sinin yatırıldığı, % 0,1’inin acil serviste eksitus olduğu belirlendi. Hastanemize yatışı yapılan olguların % 30,7’sinin yoğun bakımlara, % 69,3’ünün servislere yatırıldığı belirlendi. Sonuç: Acil servisler acil olmayan hastalar tarafından sıkça kullanılmakta ve suistimal edilmektedir. Bu durum gereksiz yoğunluğa, iş gücü ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Acil sağlık sisteminin bu duruma çözüm getirecek şekilde gözden geçirilerek gerekli reformların yapılması gereklidir.

Analysis of Patient Admissions to the Emergency Department and Outcomes

Objective: In this study, to analyse the demographic data of adult patients admitted to the emergency department and their outcomes from emergency department were aimed. Materials and Methods: Patients over 18 years old and in both gender who admitted to adult emergency department of our hospital between 01.01.2013 and 31.12.2013 were evaluated retrospectively. All patients whose data can be reached completely from hospital automation system records were included to the study. SPSS 21.0 software package was used for the statistical analysis of obtained data. Results: Total 197.371 patients were included to our study, of them 51.4% were female and 48.6% were males. The most common admission to emergency department was done by patients in the 18-29 age range and was in August and October. The most common complaints were trauma and respiratory diseases. Of the patients, 92.3% were discharged from the emergency department, 7% were hospitalised and 0.1% died in the emergency department. Of the hospitalised patients, 30.7% were admitted to the intensive care unit and 69.3% were admitted to the services of our hospital. Conclusion: Emergency departments are often used by patients who are not immediate and are abused. This situation leads to unnecessary crowded, lose of labor and money. Emergency medical system should be revised to bring a solution to this situation, and some necessary reforms must be done.

Kaynakça

1.Bresnahan KA, Fowler J. Emergency medical care in Turkey: Current status and future directions. Ann Emerg Med 1995;26:357-360.

2.Arnold JL. International emergency medicine and the recent development of emergency medicine worldwide. Ann Emerg Med 1999;33(1):97-103.

3.Afilalo J, Marinovich A, Afilalo M, ColaconeA, Leger R, Unger B, Giguere C. Nonurgent emergency department patient characteristics and barriers to primary care. Acad Emerg Med 2004;11:1302–1310.

4.Afilalo M, Guttman A, Colacone A, et al. Emergency department use and misuse. J Emerg Med 1995;13: 259-264.

5.Derlet RW, Kinser D, Ray L, et al. Prospective identification and triage of nonemergency patients out of an emergency department: A 5-year study. Ann Emerg Med 1995;25: 215-223.

6.T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2012. Erişim adresi: http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-87578/h/istaturk2012.pdf (Erişim tarihi: Temmuz 2015).

7.Shiber JR, Longley MB, Brewer KL. Hyper-use of the ED. Am J Emerg Med 2009;27:588-594.

8.Öztürk, Yasemin. Acil Servise Başvuran Olguların Aciliyet Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Tıp Araştırmaları Dergisi 2014;12(1):20-25.

9.Ersel M, Karcıoğlu Ö, Yanturalı S, Yürüktümen A, Sever M, Tunç MA. Bir acil servisin kullanım özellikleri ve başvuran hastaların aciliyetinin hekim ve hasta açısından değerlendirilmesi. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2006;6(1):25-35.

10.Kılıçaslan İ, Bozan H, Oktay C, Göksu E. Türkiye’de acil servise başvuran hastaların demografik özellikleri. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2005; 5(1):5-13.

11.Moore G, Gerdtz M, Manias E, Hepworth G, Dent A. Socio-demographic and clinical characteristics of re-presentation to an Australian inner-city emergency department: implications for service delivery. BMC Public Health 2007;7:320.

12.Guttmann, Astrid, Schull MJ, Vermeulen MJ, Stukel TA. Association between waiting times and short term mortality and hospital admission after departure from emergency department: population based cohort study from Ontario, Canada. BMJ 2011;342:d2983.

13.Batal H, Tench J, McMillan S, Adams J, Mehler PS. Predicting patient visits to an urgent care clinic using calendar variables. Acad Emerg Med 2001;8:48-53.

14.Glass R, Friedman D. Trends in the demand for emergency room services: the Mount Sinai Hospital. Mount Sinai J Med 1977;44:560-5.

15.Emet M, Uzkeser M, Eroğlu M, Aslan Ş, Çakır Z. Bir devlet hastanesi acil servisine bir yılda başvuran hastaların zamanla ilişkisi. The Eurasian Journal of Medicine 2007;39:119-123.

16.Holleman DR, Bowling RL, Gathy C. Predicting daily visits to a walk-in clinic and emergency department using calendar and weather data. J Gen Intern Med 1996;11:237-239.

17.Diehl AK, Morris MD, Mannis SA. Use of calendar and weather data to predict walk-in attendance. South Med J 1981;74:709-712.

18.Glass R, Friedman D. Trends in the demand for emergency room services: the Mount Sinai Hospital. Mount Sinai J Med 1977;44:560-565.

19.Shesser R, Kirsch T, Smith J, Hirsch R. An analysis of emergency department use by patients with minor illness. Ann Emerg Med 1991;20(7):743-748.

20.Liu T, Sayre MR, Carleton SC. Emergency medical care: types, trends, and factors related to nonurgent visits. Acad Emerg Med 1999;6(11):1147-1152.

21.Lee A, Lau FL, Hazelett CB, Kam CW, Wong P, Wong TW, Chow S. Morbidity patterns of non-urgent patients attending accident and emergency departments in Hong Kong: cross-sectional study. Hong Kong Med J 2001;7(2):131-138.

22.O'Brien GM, Shapiro MJ, Woolard RW, O'Sullivan PS, Stein MD. Inappropriate” emergency department use: a comparison of three methodologies for identification. Acad Emerg Med 1996;3(3):252-257.

23.Sempere-Selva T, Peiro S, Sendra-Pina P, Martinez-Espin C, Lopez-Aguilera I. Inappropriate use of an accident and emergency department: magnitude, associated factors, and reasons--an approach with explicit criteria. Ann Emerg Med 2001;37:568-579.

24.Pereira S, Oliveira e Silva A, Quintas M, Almeida J, Marujo C, Pizarro M, Angélico V, Fonseca L, Loureiro E, Barroso S, Machado A, Soares M, da Costa AB, de Freitas AF. Appropriateness of emergency department visits in a Portuguese university hospital. Ann Emerg Med 2001;37:580-586.

25.Singal BM, Hedges JR, Rousseau EW, Sanders AB, Berstein E, McNamara RM, Hogan TM. Geriatric patient emergency visits. Part I: Comparison of visits by geriatric and younger patients. Ann Emerg Med 1992;21:802-807.

26.Bardelli P, Kaplan V. Non-urgent encounters in a Swiss medical emergency unit. Swiss Med Wkly 2013;143:w13760.

27.Al-Mherat A, Essalim A, Sahwehne B. Non-Urgent Visits among Patients Seen at the Emergency Department of King Hussein Medical Center. Journal of The Royal Medical Services 2014;21(1):38-44.

28.Herlitz J, Rundqvist A, Aune BS, Lundström G, Ekström L, Lindkvist J. Is there a difference between women and men in characteristics and outcomeafter in hospital cardiac arrest? Resuscitation 2001;49:15-23.

29.Oğuztürk H, Turtay MG, Tekin YK, Sarıhan E. Acil serviste gerçekleșen kardiyak arrestler ve kardiyopulmoner resüsitasyon deneyimlerimiz. Kafkas J Med Sci 2011;1(3):114–117.

30.Yiğit Y, Özüçelik DN, Ayhan H, Gencer EG, Karakum M. Acil Servise Diyabetik Ketoasidoz Tablosu ile Başvuran Hastaların Yeni Tanı Diyabet Açısından Değerlendirilmesi. Medical Bulletin of Haseki/Haseki Tip Bulteni 2013;51(4):168-172.

31.Westphal, Sydney A. The occurrence of diabetic ketoacidosis in non-insulindependent diabetes and newly diagnosed diabetic adults. The American journal of medicine 1996;101(1):19-24.

32.Jonathan A, Adrian, Marc A. Non urgent emergency department patient characteristics and barriers to primary care. Acad Emerg Med 2004;11(12):1302-1310.

33.Ettinger WH, Casani JA, Coon PJ, Muller DC, Piazza-Appel K. Patterns of use of the emergency department by elderly patients. J Gerontol 1987;42(6):638-642.

34.Ünsal A, Çevik AA, Metintaş S, Arslantaş D, İnan OÇ. Yaşlı hastaların acil servis başvuruları. Türk Geriatri Dergisi 2003;6(3):83-88.

35.Özşaker E. Korkmaz FD, Dölek M. Acil servise başvuran yaşlı hastaların bireysel özelliklerinin ve başvuru nedenlerinin incelenmesi. Türk Geriatri Dergisi 2011;14(2):128- 134.

36.Gül M. Epidemiological analysis of trauma cases applying to emergency department. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003;19:33-36.

37.Çırak B. Güven MB, Işık S, Kıymaz N, Demir Ö. Acil servise başvuran travma hastaları ile ilgili epidemiyolojik bir çalışma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 1999;5(3):157-159.

38.Akoğlu H, Denizbaşı A, Ünlüer E, Güneysel Ö, Onur Ö. Marmara Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran travma hastalarının demografik özellikleri. Marmara Medical Journal 2005;18(3);113-122.

39.Niska R, Bhuiya F, Xu J. National Hospital Ambulatory Medical Care Survey: 2007 emergency department summary. Natl Health Stat Report 2010;(26):1 -31.

40.Edirne T, Edirne Y, Atmaca B, Keskin S. Yüzüncü yıl üniversitesi tıp fakültesi acil servis hastalarının özellikleri. Van Tıp Dergisi 2008;15(4):107-111.

41.Zeytin A. Acil servise başvuran hastaların demografik özellikleri ve acil servis klinik hizmetlerinin değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Eskişehir, 2010.

42.Tanrıkulu CŞ, Tanrıkul Y, Karaman S. Acil servis başvurularının ve acil servisten yatırılan hastaların gözden geçirilmesi: bir eğitim hastanesinin kesitsel analizi. J Clin Anal Med 2014;5(2):128-132

Kaynak Göster

  • ISSN: 2148-0990
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1964

1.6b 1.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Non Hodgkin Lenfoma Nedeni İle Splenektomi Uygulanan Hastaların Retrospektif Analizi

Ahmet Gökhan SARITAŞ, Merih ALTIOK, Kubilay DALCI, Ahmet RENCUZOĞULLARI, Mehmet Onur GÜL, Orçun YALAV, İsmail Cem ERAY

Acil Servise Sepsis Öntanısı İle Başvuran Hastaların Geliş Vital Parametreleri Ve Prokalsitonin Değerlerinin Kan Kültürü Üremeleriyle Olan İlişkisinin Araştırılması

Yasemin ÖZTÜRK, Çiğdem ÖZPOLAT, Haldun AKOĞLU, Ozge ONUR, Arzu DENİZBAŞI

Comparison of the Tissue Trauma Markers Following Total Laparoscopic Hysterectomy vs Total Abdominal Hysterectomy

Kazım HANÇER, EREN AKBABA, Burak SEZGİN, Nilgün ÖZTÜRK TURHAN

Alt Genital Sistem Süperfisial Myofibroblastomunun Tamoksifen ile İlişkisi: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Hakan Çökmez, Çetin AYDIN, Feyza GÜLGEL ŞEN

Acil Servise Hasta Başvurularının ve Sonlanımlarının Analizi

Ali İlker ÖZER, Mehmet Oguzhan Ay, Akkan AVCI, Serdar BİRİCİK, Önder YEŞİLOĞLU, Hayri ÇINAR, Ozan DEMİR, Salim SATAR

Hiperemezis Gravidarumda Sebep Mi Sonuç Mu? Vitamin B12 Ve Folat Eksikliği

Huri GÜVEY, Samettin ÇELIK, Canan Soyer ÇALIŞKAN, Burak YAŞAR, Bahadır YAZICIOĞLU, Eda TÜRE, Hasan ULUBAŞOĞLU

Nazofarengeal Sürüntü Pozitifliği ve Eşlik Eden Kronik Hastalığın Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisine Etkisi

Ulviye KIRLI, Hatice TOPAL, YAŞAR TOPAL, Sibel TİRYAKİ, Hülya KAYILIOĞLU, HAŞİM OLGUN

Malign ve Benign Meme Lezyonlarının Ayırımında Elastisite / B Mod Ultrasonografinin Yeri

Gülten SEZGİN, Emine Özlem GÜR, Bilge İNCE BİRLİK, Melpa APAYDIN, Selda HACIYANLI

Astımlı Hastalarda Mesh Nebule Karsı Jet Nebulun Karşılastırılmalı Analızı: Retrospektıf Çalışma

Burcu YORMAZ