İlkokullarda Görev Yapan İdarecilerin ve Psikolojik Danışmanların Öğrencilere Yönelik Cinsel Tacizler Hakkındaki Deneyimleri ve Uygulamaları

Öz Cinsel içerikli olup davranışın sergilendiği kişi tarafından istenmeyen her davranış cinsel taciz olarak adlandırılır. Cinsel tacizler, ilkokul yıllarından itibaren, okullarda bir sorun olarak kendini gösterir ve mağdurları üzerinde hem fiziksel hem de psikolojik etkiler bırakır. Eğitim yaşantılarını ve dolayısıyla kariyer yaşantılarını olumsuz etkileyecek neticeler doğurabilir. Konuya ilişkin yapılan çalışmalar, idareci ve öğretmenlerin cinsel taciz konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıklarını göstermiştir. Bu çalışmanın amacı ilkokullarda yaşanan cinsel tacizlere yönelik olarak okul idarecileri ve rehber öğretmenlerin deneyim ve uygulamalarını araştırmaktır. Bu amaçla nitel bir araştırma yoluyla 10 ilkokul müdürü ve 10 rehber öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilerek veriler toplanmıştır. Bulgular, cinsel tacizin okullarda yaygın bir şekilde gerçekleştiğine işaret etmiştir. Okul idarecileri ve rehber öğretmenlerin, cinsel taciz olaylarında mağdur ve tacizci öğrencilere yönelik yaptıkları çalışmaların yetersiz olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların lisans eğitimleri esnasında ve öğretmenlik yaşantıları boyunca cinsel tacize ilişkin bir eğitim almadıkları tespit edilmiştir. Katılımcılar okullarda cinsel tacizlerin önlenebilmesi için uzmanlarca öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere bu konuda eğitim verilmesi gerektiği önerisinde bulunmuşlardır. 

Kaynakça

Alikaşifoğlu, M., et.al,. (2006). Sexual abuse among female high school students in İstanbul, Turkey. Child Abuse & Neglect, 30, 247-55.

American Association of University Women [AAUW]. (2011). Crossing the line: Sexual harassment at school. Washington, DC: Author.

Bolen, R. M. ve Fineran, S. (2006). Risk factors for peer sexual harassment in schools. Journal of Interpersonel Violence, 21 (9), 1169-1190.

Chiodo, D; Crooks, C; Hughes, R; Jaffe, P; Wolfe, D.A. (2009). Impact of sexual harassment victimization by peers on subsequent adolescent victimization and adjustment: a longitudinal study. Journal of Adolescent Health, 246-252.

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. (2006). Cinsel Yaşam ve Sorunları. Ankara: CETAD.

Connell, R. (2005), Masculinities, Secon Edition. Cambridge: Polity Press.

Dunne, M; Humphreys, S. ve Leach, F. (2006). Gender violence in schools in the developing world. Gender and Education, 18 (1), 75-98.

Fineran, S. ve Gruber, J. E. (2007). The Impact of bullying and sexual harassment on middle and high school girls. Violence Agains Women, 13 (6), 627-643.

Mlamleli, O., Napo, V., Mabelane, P., Free, V., Goodman, M., Larkin, J., Mitchell, C., Mkhize, H., Robinson, K. and Smith, A. (2001). Opening our eyes: Addressing gender-based violence in South African schools. Pretoria: Canada-South Africa Management Programme

Hearn, Jeff (2012) A multi-faceted power analysis of men's violence to known women: fromhegemonic masculinity to the hegemony of men. Sociological Review, 60 (4), 589- 610.

Human Rights Watch & The International Gay and Lesbian Human Rights Commission (2003). More than a name: state-sponsored homophobia and its consequences in Southern Africa. New York: Human Rights Wach.

Keddie, A. (2009). Some of those girls can be real drama queens: issues of gender, sexual harassment and schooling. Sex Education, 9 (1), 1-16.

Leach, F. (2006). Gender violence in schools in the developing world. Gender and Education,18 (1), 75-98.

Milli Eğitim Bakanlığı (2005). Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete tarih ve sayısı: 13.01.2005, 25699.

Milli Eğitim Bakanlığı (2006). Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi projesi. Ankara: MEB.

Milli Eğitim Bakanlığı (2007). Milli Eğitim Bakanlığı Ödül ve Disiplin Yönetmeliği. Yayımlandığı Resmi Gazete tarih ve sayısı: 19.01.2007, 26408.

Murnen, S. K. ve Smolak, L. (2000). The Experience of sexual harassment among grade- school students: Early socialization of female subordination. Sex Roles, 43 (1), 1-17

Robinson, K. H. (2006). Reinforcing hegemonic masculinities through sexual harassment: Issues of identity, power and popularity in secondary schools. Gender and Education, 17 (1),19-37.

Sabancı Üniversitesi (2009). Uluslararası insan hakları belgeleri ışığında ulusal mevzuatın değerlendirilmesi. İstanbul: Sabancı Üniversitesi

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. (2010). Türkiye’ de çocuk istismarı ve aile içi şiddet araştırması. Ankara: SHÇEK.

The United States Department of Justice. (1972). Title IX of the education amendments of 1972. Washington, D. C.: The United States Department of Justice.

Türk Eğitim-Sen. (2005). İlköğretim 7 ve 8.sınıflarda okuyan öğrencilerin” okulda şiddet ve taciz” kavramlarına ilişkin kavramsallaştırmaları. Ankara: Türk Eğitim-Sen.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık .

Zalesne, D. (2002). Sexual harassment law in the United States and South Africa: Facilitating the transition from legal standards to social norms. Harvard Women's Law Journal, 25 (143), 151-215.

Kaynak Göster

APA Alat, Z , Türk, H . (2018). İlkokullarda Görev Yapan İdarecilerin ve Psikolojik Danışmanların Öğrencilere Yönelik Cinsel Tacizler Hakkındaki Deneyimleri ve Uygulamaları . Ege Eğitim Dergisi , 19 (1) , 182-208 . DOI: 10.12984/egeefd.367308
Ege Eğitim Dergisi
  • ISSN: 1307-4474
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Ege Üniversitesi

4.8b1.8b