TURİST – TURİST ETKİLEŞİMİ: YERLİ TURİSTLERİN İNGİLİZ TURİSTLERE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA Arş. Gör. Beril DÖNMEZ

Keşifsel türde tasarlanan araştırmanın amacı, yerli turistlerin; İngiliz turistlere bakış açılarını tespit etmektir. Bu amaçla Didim’de faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otelde, İngiliz turistlerle birlikte tatil yapan, 50 yerli turistle 2011 yılı Ağustos ayında, yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda, araştırmaya katılan yerli turistlerin, İngiliz turistlerin yaşam tarzı ve kültürel farklılıklarından kaynaklanan rahatsızlıkları olduğu belirlenmiştir. Buna karşın İngiliz turistlerin; nezaket, görgü ve kişisel bakım konularında hoşa giden davranışları bulunmaktadır

TOURİST – TOURİST INTERACTİON: AN EXPLORATORY RESEARCH ON THE PERSPECTİVE OF DOMESTİC TOURİSTS TOWARDS BRİTİSH TOURİSTS

The purpose of this exploratory research is to determine perspectives of domestic tourists towards British tourists. For this purpose, semi-structured interviews were conducted with 50 domestic tourists who were on holiday with British tourists in five star hotel in Didim in August 2011. As a result of the content analysis of the participants answers, domestic tourists were found to have disturbance caused by lifestyle and cultural differences of British tourists. However, politeness, good manners and self-care behavior issues are likable

Kaynakça

Avcıkurt, C. (2009), Turizm Sosyolojisi Genel ve Yapısal Yaklaşım, 3. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.

Berber, Ş. (2003), Sosyal Değişme Katalizörü Olarak Turizm ve Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), ss. 205-222.

Cohen,E., Nir, Y. ve Almagor, U. (1992), Stranger-Local Interaction in Photography, Annals of Tourism Research, 19(2), ss. 213-233.

Çalışkan, U. ve Tütüncü, Ö. (2008), Turizmin Yerel Halk Üzerindeki Etkileri ve Kuşadası İlçesi Uygulaması, IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Bildiri Kitabı, 23–27 Nisan 2008, Belek, Antalya, ss. 806-824.

Doğan, H. Z. (2004), Turizmin Sosyo-Kültürel Temelleri, 2. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık. Dönmez, B. ve Birdir, K. (2011), Didim’de Yaşayan İngilizlerin Sosyo-Kültürel Uyum ve Yaşam Tarzlarının İncelenmesi, 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı içinde ss. 67-77, Düzce: 30 Kasım-04 Aralık.

Erdal, M. (2001), Yaşam Tarzı Analizi ve Psikografik (elektronik versiyon), Pazarlama Dünyası, 15(89), ss. 36-42.

Gürkan, İ. (1996), Turizmin Sosyal Yapı Üzerindeki Etkileri, Anatolia; Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(3-4), ss. 112-119.

Hughes, H. L., Monterrubio, J. C. ve Miller, A. (2010), Gay Tourists and Host Community Attitudes, International Journal of Tourism Research, 12(6), ss. 774-786.

MacCannell, D. (1976), The Tourists: A New Theory of the Leisure Class, 1. Baskı, New York: Schocken. Pearce, P. (1984), Tourist-Guide Interaction, Annals of Tourism Research, 11(1), ss. 129-146.

Pizam, A., Uriely, N. ve Reichel, A. (2000), The Intensity of Tourist-Host Social Relationship and its Effect on Satisfaction and Change of Attitudes: The Case of Working Tourists in Israel, Tourism Management, 21(4), ss. 395-406.

Prentice, R. C., Witt, S. F. ve Wydenbach, E. G. (1994), The Endearment Behaviour of Tourists through Their Interaction with the Host Community, Tourism Management, 15(2), ss. 117-125.

Reisinger, Y. (1998), Cultural Differences between Mandarin-Speaking Tourists and Australian Hosts and Their Impact on Cross-Cultural Tourist-Host Interaction, Journal of Business Research, (42), ss. 175-187.

Takano, A. (2008), Türkiye’de Turizm ve Kültür: Beypazarı’nda Turizm Gelişme Sürecinde Yerli Halk ile Turist Yabancılar Arasındaki Etkileşim Üzerine Etnolojik Bir İnceleme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Tayfun, A. (2002), Turist Yerli Halk Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), ss. 1-12. Türk Dil Kurumu (2012), http://tdkterim.gov.tr/bts/ (28.05.2012). Türkiye İstatistik Kurumu (2011), www.turkstat.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_id=69 (08.04.2011).

Uygur, S. M. ve Baykan, E. (2007), Kültür Turizmi ve Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), ss. 30-49.

Yagi, C. (2001), How Tourists See Other Tourists: Analysis of Online Travelogues, The Journal of Tourism Studies, 12(2), ss. 22-31.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 6. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241844, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {37 - 61}, doi = {}, title = {TURİST – TURİST ETKİLEŞİMİ: YERLİ TURİSTLERİN İNGİLİZ TURİSTLERE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA Arş. Gör. Beril DÖNMEZ}, key = {cite}, author = {Dönmez, Beril and Çakıcı, A Celil} }
APA Dönmez, B , Çakıcı, A . (2016). TURİST – TURİST ETKİLEŞİMİ: YERLİ TURİSTLERİN İNGİLİZ TURİSTLERE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA Arş. Gör. Beril DÖNMEZ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (1) , 37-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22635/241844
MLA Dönmez, B , Çakıcı, A . "TURİST – TURİST ETKİLEŞİMİ: YERLİ TURİSTLERİN İNGİLİZ TURİSTLERE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA Arş. Gör. Beril DÖNMEZ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2016 ): 37-61 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22635/241844>
Chicago Dönmez, B , Çakıcı, A . "TURİST – TURİST ETKİLEŞİMİ: YERLİ TURİSTLERİN İNGİLİZ TURİSTLERE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA Arş. Gör. Beril DÖNMEZ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2016 ): 37-61
RIS TY - JOUR T1 - TURİST – TURİST ETKİLEŞİMİ: YERLİ TURİSTLERİN İNGİLİZ TURİSTLERE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA Arş. Gör. Beril DÖNMEZ AU - Beril Dönmez , A Celil Çakıcı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 61 VL - 3 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TURİST – TURİST ETKİLEŞİMİ: YERLİ TURİSTLERİN İNGİLİZ TURİSTLERE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA Arş. Gör. Beril DÖNMEZ %A Beril Dönmez , A Celil Çakıcı %T TURİST – TURİST ETKİLEŞİMİ: YERLİ TURİSTLERİN İNGİLİZ TURİSTLERE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA Arş. Gör. Beril DÖNMEZ %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Dönmez, Beril , Çakıcı, A Celil . "TURİST – TURİST ETKİLEŞİMİ: YERLİ TURİSTLERİN İNGİLİZ TURİSTLERE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA Arş. Gör. Beril DÖNMEZ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 1 (Temmuz 2016): 37-61 .
AMA Dönmez B , Çakıcı A . TURİST – TURİST ETKİLEŞİMİ: YERLİ TURİSTLERİN İNGİLİZ TURİSTLERE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA Arş. Gör. Beril DÖNMEZ. DÜSOBED. 2016; 3(1): 37-61.
Vancouver Dönmez B , Çakıcı A . TURİST – TURİST ETKİLEŞİMİ: YERLİ TURİSTLERİN İNGİLİZ TURİSTLERE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA Arş. Gör. Beril DÖNMEZ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 3(1): 37-61.
IEEE B. Dönmez ve A. Çakıcı , "TURİST – TURİST ETKİLEŞİMİ: YERLİ TURİSTLERİN İNGİLİZ TURİSTLERE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA Arş. Gör. Beril DÖNMEZ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 37-61, Tem. 2016