OTEL YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmada otel yöneticilerinin strateji geliştirmedeki yaklaşımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Bolu, Düzce ve Sakarya’daki otel işletmelerine yönelik nitel bir araştırma yürütülmüştür. Araştırmada elde edilen veriler doğrultusunda 6 otelin yöneticisinin de strateji geliştirmede planlama yaklaşımına önem verdiği, yapılan planların işlevselliği sürdükçe kısa, orta ve uzun vadeli olarak tasarlandığı, ancak planların değişen koşullara göre yenilendiği belirlenmiştir. Öte yandan otel yöneticilerinin stratejiyi bir bütün olarak gördüğü, genellikle manevralardan kaçındıkları ve rakiplerin pozisyonunu strateji geliştirmede önemli ölçüde dikkate aldıkları tespit edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen otel işletmesi sayısının sınırlılığı ve belirli bir yöredeki otellerin konu alınması çalışmanın sınırlılıkları arasındadır. Çalışmanın sonuçlarının yöneticilerin strateji geliştirme konusuna ilgilerinin artmasına ve bu alandaki literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.

A QUALITATIVE RESERACH ON THE APPROACHES OF HOTEL MANAGERS ON STRATEGY FORMATION

In this study, it is aimed to examine the approaches of hotel managers on strategy formation. A qualitative research has been carried out on hotels in Bolu, Düzce and Sakarya to reach this aim. According to the findings of the research it had been determined that the plans have been designed as short, medium and long term and they have been renewed according to the changing conditions in the environment. On the other hand, it has been found that hotel managers consider strategy as a whole, often avoiding maneuvers and consider the position of the competitors to a considerable degree in strategy formation. The limitations of the study are including limited hotels and working on a certain local cities. It is expected that the results of this study will draw the attention of managers to strategy formation and contribute to the literature in this area.

Kaynakça

Ağraş, S. ve Deliorman Bakoğlu R. (2014), Evaluation of the Paradoxes in Strategy Formation from the Perspectives of Strategıc Management Schools, European Journal Of Business And Social Sciences, 3(3) , ss. 302-311.

Aksoy, T. (2014). "Strateji Geliştirmek, Geleceği Şekillendirmektir" http://www.temelaksoy.com/strateji-gelistirmek-gelecegi-sekillendirmektir/ (ErişimTarihi: 30.12.2017).

Alparslan, A. M. Ve Çarıkçı, İ. H. (2014), İşletmede Strateji Oluşturma Yaklaşımlarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Vaka Çalışması Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergis, Sayı:76, ss. 1-33.

Arlı, E. (2012), Konumlandırma Stratejilerinin İşletme Performansı İle İlişkisi: Liman İşletmeciliğinde Bir Uygulama, Yönetim ve Ekonomi, 19(2), ss. 99-121.

Bakoğlu, R. (2004). Strateji ve Stratejik Yönetim Kavramlarını Yeniden Düşünme. Mali Çözüm Dergisi, 67, ss. 155-168.

Bakoğlu, R. ve Özcan, E. D. (2010), İşletme Düzeyinde Strateji Paradokslarının Mintzberg’in On Stratejik Yönetim Okulu Açısından Değerlendirilmesi, Öneri, 9(34), ss. 57-69.

Dereli, C. (2007). The Developing Environment For Strategy Formation İn The Smaller Local Authority. International Journal of Public Sector Management, 20(5), ss. 366-379.

Develioğlu, A. U. (2014). Kriz Yönetiminde İnsan Kaynakları Planlaması: 2008 Küresel Fİnansal Krizi Sürecinde İnşaat Sektörüne İlişkin Bir Nitel Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

DeWitt, B. ve Meyer, R. (1998). Strategy: Process, Content, Context, London: International Thomson Business Press.

Dinçer, Ö. (1991). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Timaş Yayınları.

Dinçer, Ö. (2004). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 7. Baskı, İstanbul; Beta.

Doğan, N. Ö. ve Sözbilen, G. (2014), Kaya Otel İşletmeleri İçin En Uygun Stratejinin Belirlenmesi: Bir SWOT/AHP Uygulaması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), ss. 95-112.

Durmuş, Y. ve Bozok, Y. (2015), Kamu kurumlarında stratejik planlama süreci ve yöneticilerin algısı: Afyon Kocatepe Üniversitesi örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(1), ss. 1-18

Eren, E. (2002). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yayınları, Yayın No:1203, İstanbul.

Ergen, A. (2011). Stratejik Düşünce Yaratma: Mavi Okyanusa Yelken Açmak.Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 7, ss. 1-21.

Gönenç, H. (2008). Strateji Odaklı Yönetim Sistemi ve Stratejilerin Uygulanmasında Yeni Bir Yaklaşım, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli

Hax, A. C. ve Majluf, N. S. (1988), The Concept of Strategy and the Strategy Formation Process, Interfaces, 18(3), ss. 99-109.

Instela, (2018). “5P Stratejisi” https://tr.instela.com/5p-stratejisi--682238, (Erişim: 25.02.2018).

Kenny, J. (2006). Strategy and the Learning Organization: A Maturity Model For The Formation of Strategy, The Learning Organization, 13(4), ss..353-368.

Meydan, L. (1991). Abaküs, Meydan Gazetecilik ve Neşriyat, İstanbul.

Mintzberg, H. (1978), Patterns in Strategy Formation, Management Science, 24(9), ss. 934-948.

Mintzberg, H. (1992), "Five Ps for Strategy" in The Strategy Process, ss. 12-19, H Mintzberg and JB Quinn eds., Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs NJ.

Özer, M. A. (2015). İşletmelerde Stratejinin Önemi Üzerine Değerlendirmeler. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 7(14), ss. 69-84.

Özevren, M. ve Ağraş, S. (2011). A Comparatıve Study On Emergent Strategıes Implemented ın Turkısh Enterprıses. 6 Th Internatıonal Conference on Business, Management and Economics. Yaşar Üniversitesi, İzmir.

Öztürk, H. (2002). Stratejik Geliştirme Sürecinde Fütz Analizi Aracı Olarak Efqm Mükemmellik Modeli, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Papatya, G. ve Hazır, K. (1999), İşletmelerin Stratejik Vizyonu: Gerçeğe Dönüştürme Manevraları ve Eylem Planları, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(4), ss. 143-166.

Pınar, İ., Kamaşak, R. ve Bulutlar, F. (2010), Dış Çevre Ve Bireysel Güç Odaklı Strateji Geliştirme Süreçlerinin Araştırmacı Ve Fırsatçı Yenilikçilik Üzerindeki Etkisi, Öneri, 9(33), ss. 11-16.

Plantinga, H. ve Dorée, A. (2016). Procurement strategy formation: (re-)designing rail. International Journal of Managing Projects in Business, 9, ss. 53-73.

Sav, D. (2016). Müşteri Beklentileri ve Memnuniyetinin Stratejik Planlama Açısından Değerlendirilmesi: Afyonkarahisar İlindeki Termal Turizm İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi.

Singh, R. K., Garg S. K. ve Deshmukh, S. G (2008). Strategy development by SMEs for competitiveness: a review. Benchmarking: An International Journal, 15 (5), ss.525-547.

Slevin, D. P. ve Covin, J. G. (1997), Strategy Formation Patterns, Performance, and The Significance of Context, Journal of Management, 23(2), ss. 189-209.

Steurer, R. ve Martinuzzi, A. (2005): Towards a new pattern of strategy formation in the public sector: First experiences with National Strategies for Sustainable Development in Europe, in: Environ Plan C-Gov Policy, 23(3), ss. 455-472.

Tosun, K. (1990). İşletme Yönetimi Genel Esaslar, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları.

Türk Dil Kurumu (1994). Okul Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu

Türnüklü, A. (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme, Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 6(4), ss. 543-559.

Ülgen, H. ve Mirze, K. (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul; Beta Yayınları.

Üzümcü, Ö. (2016). Nitel Araştırma Yöntemine Sahip Tezlerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(32) ss. 327-340.

Yıldırım, K. (2010). Nitel Araştırmalarda Niteliği Artırma. İlköğretim Online, 9(1), 79-92.

Yiyit, T. ve Çorbacıoğlu, S. (2014), Devlet Üniversitelerinde Stratejik Planlama ve Örgütsel Öğrenme İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(24), ss. 171-204.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dusbed449769, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {139 - 160}, doi = {}, title = {OTEL YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Ağraş, Süleyman and Büyükateş, Serdar} }
APA Ağraş, S , Büyükateş, S . (2018). OTEL YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (1) , 139-160 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/38695/449769
MLA Ağraş, S , Büyükateş, S . "OTEL YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 139-160 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/38695/449769>
Chicago Ağraş, S , Büyükateş, S . "OTEL YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 139-160
RIS TY - JOUR T1 - OTEL YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA AU - Süleyman Ağraş , Serdar Büyükateş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 160 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi OTEL YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA %A Süleyman Ağraş , Serdar Büyükateş %T OTEL YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Ağraş, Süleyman , Büyükateş, Serdar . "OTEL YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 1 (Temmuz 2018): 139-160 .
AMA Ağraş S , Büyükateş S . OTEL YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. DÜSOBED. 2018; 8(1): 139-160.
Vancouver Ağraş S , Büyükateş S . OTEL YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(1): 139-160.
IEEE S. Ağraş ve S. Büyükateş , "OTEL YÖNETİCİLERİNİN STRATEJİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 139-160, Tem. 2018