OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA ANLAYIŞI: FETHİYE’DE BULUNAN OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA

Hizmet endüstrisinde yer alan otel işletmelerinin birçoğu modern pazarlama anlayışını satış anlayışıyla karıştırmaktadırlar ve pazarlama aktivitelerini buna göre planlamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinin pazarlama anlayışının satış anlayışına mı yoksa modern pazarlama anlayışına mı daha yakın olduğunu tespit etmektir. Bunun yanında, otel işletmelerinin demografik özelliklerine göre pazarlama anlayışının farklılık gösterip göstermediğini test etmek çalışmanın ikinci amacıdır. Fethiye’de bulunan 62 adet Turizm İşletme Belgesi’ne sahip otel işletmesi araştırmanın anakütlesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın anakütlesi ulaşılabilir bir büyüklükte olması nedeniyle ayrıca bir örneklem belirlenmemiştir. Bu çalışmada, nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 18.0 programında Tanımlayıcı İstatistikler, Güvenilirlik Analizi, Faktör Analizi, Kümeleme Analizi, Tek Yönlü ANOVA ve Bağımsız Örneklem T Testi aracılığıyla yorumlanmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen sonuca göre otel işletmeleri, müşteri ihtiyaçlarını belirleme, müşteri ilişkileri ve müşteri yönlülük boyutları açısından modern pazarlama anlayışına ve karlılık ve bütünleşik pazarlama boyutu açısından satış anlayışına yakın bir anlayışa sahiptir. Ayrıca, otel işletmelerinin pazarlama anlayışının, otel işletmelerinin özelliklerine göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır

MARKETING PERCEPTIONS IN THE HOTEL BUSINESSES: A STUDY IN FETHIYE HOTELS

Most hotels in service sector confuse modern marketing concept and selling concept and organize their marketing activities according to this. The aim of this study is to determine that whether hotel businesses closed to modern marketing concept or selling concept. On the other hand, to test whether or not marketing concept alters according to demographic features is the second aim of the study. To reach this aim, the population of the research has been determined as 62 hotels that have the Tourism Operation Certificate in Fethiye. Because of the population of the research is reachable, sampling techniques has not been used. Quantitative research method has been used in the study and survey technique is preferred to collect the research data. The obtained data is interpreted by using Descriptive Statistics, Reliability Analysis, Factor analysis, Cluster Analysis, One Way ANOVA and Independent Sample t Test Analysis by means of SPSS 18.0 program. As a result of analyzed research data, the hotels are closed to modern marketing concept in terms of defining customer needs, customer relations and customer orientation, but in terms of profitability and integrated marketing activities the companies are closed to selling concept. Furthermore, marketing comprehension is not differentiated according to features of hotels has been concluded as another output of the study

Kaynakça

Akçi, Yavuz (2009), Modern Pazarlama Felsefesi: Müşteri Kraldır, Nizip Kültür-SanatYaşam-Eğitim Dergisi, Sayı: 2, Yıl: 1, ss:24-25

Alabay, M. Nurettin (2010), Geleneksel Pazarlamadan Yeni Pazarlama Yaklaşımlarına Geçiş Süreci, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, ss: 213-235.

Altunışık, R., Özdemir, Ş. ve Torlak, Ö. (2006), Pazarlamaya Giriş, Sakarya Yayıncılık: Sakarya

Biemans, W. G., Brencic, M. M. Ve Malshe A. (2009) Marketing-sales interface configurations in B2B firms, Industrial Marketing Manament, Vol 39, No 2, ss: 183-194

Cizmar, Sanja ve Weber, Sanda (2000), Marketing Effectiveness of the Hotel Industry in Croatio, Hospitality Management, Vol: 19 No: 1, ss: 227-240

Craven, Robert, (2010), Müşteri Kraldır, Elips Yayıncılık, Ankara

Çakıcı, A. Celil (1995), Otel İşletmeciliğindeki pazarlama Anlayışının Gelişimi, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Vol: 6, No: 3-4, ss: 20-27

Çakıcı, A. Celil (1996), Türkiye’de Otel İşletmeciliğindeki pazarlama Anlayışının Gelişimi, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Vol: 7, No: 3-4, ss: 32-37

Delen, N. H., (1995), Hotels Manager Perception Toward Relationship Marketing: a Case Study of Antalya, Marmara Üniversitesi, Oklahoma State Universty (2006), İstanbul

Demir, M. Hulusi ve ŞAHİN, Ayşe (2002), İsletmeden İsletmeye Elektronik Ticaretin Gelişmesine İlişkisel Pazarlamanın Rolü: Güven İlişkisi Eksenli Bir Analiz, Review of Social, Economic & Business Studies, Vol.2, SS: 219-231

Erk, Çiğdem (2009), Müşteri İçin Değer Yaratma, Müşteri Sadakati Oluşum Süreci ve Şirket Performansına Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tez, Edirne

Eroğlu, Abdullah, (2008), “Faktör Analizi” İçinde Kalaycı, Ş. (2008), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (3. Baskı), ss. 301-330, Asil Yayıncılık: Ankara

Gray J. B., Hooley G.J., (2002), Market Orientation and Service firm Performance- a research agenda, Europan Journal of Marketing, Vol: 36, No:6/10, ss:980-988

Hacıoğlu, N. (2000), Turizm Pazarlaması, Rota Ofset Matbaacılık: Bursa

Helgesen, Q., Nesset, E., ve Vouldsund T. (2009), Marketing Perceptions and Business Performance, Marketing İntelligence & Planning, Vol: 27 No: 1 ss:25-47

İslamoğlu, A. H. ve Altunışık, R. (2007), Satış ve Satış Yönetimi, Sakarya Yayıncılık: Sakarya

Jaworski B.J., ve Kohli, A. K. (1993), Market Orientation: Antecedents and Consequences, Journal of Marketing, Vol: 57, No:3, ss:53-70

Kağnıcıoğlu, Hakan (2002), Günümüzde İşletmelerin Yaşam Anahtarı: Müşteri Odaklılık, Ege Akademik Bakış, Sayı:1, Yıl: 2, ss: 78-90

Karamustafa, K., Güllü, K., Acar, N. ve Ulama, Ş. (2010) Konaklama İşletmelerinde Pazar Odaklılık Uygulamaları, Detay Yayıncılık : Ankara

Kaya, İ. (2006), Pazarlama Zekâsı, Pİ Pazarlama İletişim Dergisi, Vol: 15, No: 1

Kayış, Aliye, (2008), “Güvenilirlik Analizi” İçinde Kalaycı, Ş. (2008), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (3. Baskı), ss. 403-420, Asil Yayıncılık: Ankara

Kohli, A.K., ve Jaworski B.J. (1990), Market Orientation: The Construct, Research Propositions and Managerial İmplications, Journal of Marketing, Vol: 54, No: 2, ss: 1-18

Kotler, P ve Keller, K. L. (2009), Marketing Management, Pearson Prentice Hall: New Jersey

Kotler, P. (2007), A’dan Z’ye Pazarlama, Çeviri: Aslı Kalem Bakkal, MediaCat: İstanbul

Kotler, P. ve Armstrong G. (1998), Principles of Marketing, Gerald Pintel

Kurtuluş, K. (2006), Pazarlama Araştırmaları, (8. Basım) Literatür Yayıncılık: İstanbul

Küçüksille, Engin, (2008), “Parametrik Hipotez Testleri” İçinde Kalaycı, Ş. (2008), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (3. Baskı), ss. 73-82, Asil Yayıncılık: Ankara

McNaughton, R. B., Osborne, P., Imrie, B. C. (2002), Market-Oriented Value Creation in Service Firms, Europan Journal of Marketing, Vol:36, No:9/10, ss: 990-1002

Mucuk, İ. (2009), Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi: İstanbul

Nakip, M. (2006), Pazarlama Araştırmaları: Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar, (2. Baskı), Seçkin Yayıncılık: Ankara

Naktiyok, A. ve Timuroğlu, M.T., (2008), Öğrenme Yönlülüğün Müşteri ihtiyaçlarını belirleme Üzerine Etkileri, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, No: 1, ss.169-192

Örnek, Ali Şahin (2003), Bir Yönetim Tekniği Olarak Değer Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, SS:213-230

Pirtini, Serdar (2009), Pazarlamada Yeni Gelişmeler Açısından Vizyon Yönetimi ve Müşteri İlişkilerinde Rekabet Avantajı Yaratma, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 1, ss: 225-238

Shoham, A., Rose, G. M., Kropp, F. (2005), Market orientation and performance: a meta-analysis, Marketing Intelligence & Planning, Vol: 23 No: 5, ss: 435-454

Sin, L.Y.M., Tse, A.C.B., Heung, V.C.S. ve Yim, F.H.K. (2005), An Analysis of the Relationship Between Market Orientation and Business Performance in the Hotel Industry, Hospitality Management, Vol:24, No: 1, ss:555-577

Stanton, W. J., Kenneth, M., ve Richard, L. (1994), Fundamentals of Marketing, McGrow-Hill: Colorado

Svensson, G. (2001), Re-evaluating the marketing concept, Europan Business Review, Vol: 13 N: 2, pp: 95-100

Tenekecioğlu, B. (2007), Pazarlama Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir

Trustrum, L. B. (1989), Marketing: concept and function, Europan Journal of Marketing, Vol: 13 No: 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241886, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {49 - 73}, doi = {}, title = {OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA ANLAYIŞI: FETHİYE’DE BULUNAN OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Kethüda, Önder and Çalışkan, Gökhan} }
APA Kethüda, Ö , Çalışkan, G . (2016). OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA ANLAYIŞI: FETHİYE’DE BULUNAN OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (1) , 49-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22643/241886
MLA Kethüda, Ö , Çalışkan, G . "OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA ANLAYIŞI: FETHİYE’DE BULUNAN OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016 ): 49-73 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22643/241886>
Chicago Kethüda, Ö , Çalışkan, G . "OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA ANLAYIŞI: FETHİYE’DE BULUNAN OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016 ): 49-73
RIS TY - JOUR T1 - OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA ANLAYIŞI: FETHİYE’DE BULUNAN OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA AU - Önder Kethüda , Gökhan Çalışkan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 73 VL - 1 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA ANLAYIŞI: FETHİYE’DE BULUNAN OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA %A Önder Kethüda , Gökhan Çalışkan %T OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA ANLAYIŞI: FETHİYE’DE BULUNAN OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Kethüda, Önder , Çalışkan, Gökhan . "OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA ANLAYIŞI: FETHİYE’DE BULUNAN OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 1 (Temmuz 2016): 49-73 .
AMA Kethüda Ö , Çalışkan G . OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA ANLAYIŞI: FETHİYE’DE BULUNAN OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA. DÜSOBED. 2016; 1(1): 49-73.
Vancouver Kethüda Ö , Çalışkan G . OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA ANLAYIŞI: FETHİYE’DE BULUNAN OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(1): 49-73.
IEEE Ö. Kethüda ve G. Çalışkan , "OTEL İŞLETMELERİNİN PAZARLAMA ANLAYIŞI: FETHİYE’DE BULUNAN OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 49-73, Tem. 2016