OKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ (TRANSFORMATIONAL) LİDERLİK ROLLERİ

Öz Son zamanlarda ortaya çıkan etkili okul liderliği paradigmalarından biri de dönüşümsel (transformational) liderlik modelidir. Dönüşümcü liderlik örgüt üyelerinde büyük değişiklikleri etkileyen ve örgütün amaçlarına adanmışlık inşa eden liderlik olarak da tanımlanır. Birçok araştırma sonucuna göre dönüşümcü liderlik; lider etkililik oranları, grup ve örgüt performansı ve takipçilerinin iş memnuniyeti ve motivasyonu ile pozitif bir şekilde ilişkilidir. Araştırmanın amacı öğretmenlerin görüşlerine dayalı olarak okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik rolünü ne derece sergilediklerini tespit edebilmektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni tercih edilmiştir. Araştırma çalışma grubu farklı eğitim kademelerinden sekiz eğitim kurumundan oluşmuştur. Eğitim kurumları müdürlerinin dönüşümcü liderlik rollerine ilişkin araştırmaya, bu okul kurumlarında görev yapan 59 öğretmen gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma verileri betimsel yaklaşımına göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, tüm okullardaki okul müdürlerinin yüksek ahlaki standartlara sahip olduğu görülmektedir. Ancak araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun görüşüne göre ise okul müdürleri öğretmenlerde hayranlık uyandırmamakta ve rol model oluşturmamaktadırlar. Ayrıca öğretmenler okul müdürünü benimseyip ve ona benzemeye çalışmadıklarını da  dile getirmektedirler.

Kaynakça

Bush, T. ve Glover, D. (2003). School leadership: concepts and evidence, National College for School Leadership, Nottingham. Coffield, F. (2012), Why the McKinsey reports will not improve school systems. Journal of Education Policy. 27(1), pp. 131-149. Çelik, V. (1998). Eğitimde dönüşümcü liderlik. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 4(4), 423-442.Çalışkan, M. (2017). Dönüştürücü liderlik ve örgütsel yenilikçilik arasındaki ilişki üzerine bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ardahan: Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Day, C., Sammons, P., Hopkins, D., Harris, A., Leithwood, K., Gu Q. and Brown, E. (2010). 10 strong claims about successful school leadership, Nottingham: National College for School Leadership.Eroğlu, A. (2010). Örgütlerde yöneticilerin dönüştürücü liderlik davranışlarının problem çözme becerilerine etkisi: Kamu sektöründe bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Kara Harp Okulu Komutanlığı Savunma Bilimleri Enstitüsü.Görker, N. (2017). Dönüştürücü liderlik tarzı ile girişim ve öğrenme odaklılığın örgütsel inovasyon performansına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Hopkins, D. (2008), Realising the potential of system leadership.In B. Pont, D. Nusche and D. Hopkins (eds.). Improving School Leadership. Volume 2: Case Studies on System Leadership, Paris: OECD Publishing.Hoy, W. K. ve Miskel, C. G. (2012). Educational administration, theory, research and practice, (Çev. Selahattin Turan). Ankara: Nobel Yayınları. İşcan, Ö. F. (2002). Küresel işletmecilikte dönüştürücü liderlik anlayışı -büyük ölçekli işletmelerde bir uygulama. Yayımlanmamış doktora tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Krüger, M. and Scheerens J. (2012), Conceptual perspectives on school leadership, in J. Scheerens (ed.), School leadership effects revisited: review and meta-analysis of empirical studies,(1-31). SpringerBriefs in Education, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York.Kuhnert, K. W., ve Lewis, P. (1987). Transactional and transformational leadership: a constructive/development analaysis. Academy Of Management Review. 12(4). 648-657.Lunenburg Fred, C., ve Ornstein, Allan C. (2013). Educational administration (Eğitim Yönetimi Çeviri Editörü: Gökhan Arastaman). Ankara: Nobel Yayınları 6. Baskı.Mulford, B. (2008). The leadership challenge: Improving learning in schools, Australian Education Review, No. 53, Australian Council for Educational Research, Camberwell, Victoria, Web: http://research.acer.edu.au/aer/2/ adresinden 12 Şubat 2019 tarihinde alınmıştır. Naktiyok, S. (2015). Dönüştürücü Liderlik Ve Örgütsel Desteğin Örgütsel Bağlılık Ve Işten Ayrılma Niyetine Etkisi: Örgütsel Güven Algısının Aracı Rolü. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Erzurum.Sergiovanni, T. J. (1994). Bulding Community İn Schools, San Francisco: Jossey-Bass.Silverman, D. (2018). Nitel Verileri Yorumlama, (Çeviri Ed. Erkan DİNÇ), Ankara: Pegem A Akademi.Topaloğlu, G. (2005). Liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.Vural, T. (2013). Otel işletmelerinde dönüştürücü liderlik davranışlarının örgüt sağlığı üzerine etkileri: Afyonkarahisar ilinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi,Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Basım). Ankara: Seçkin Yayınları.Zorlu, Ö. (2003). Bilgi yönetimi süreçlerinin gerçekleştirilmesinde dönüştürücü liderlik davranışlarının etkisi: Zincir otel işletmelerinde bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dusbed542555, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {209 - 222}, doi = {}, title = {OKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ (TRANSFORMATIONAL) LİDERLİK ROLLERİ}, key = {cite}, author = {Göksoy, Süleyman and Torlak, Elif and Uğuz, Beyza} }
APA Göksoy, S , Torlak, E , Uğuz, B . (2019). OKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ (TRANSFORMATIONAL) LİDERLİK ROLLERİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (2) , 209-222 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/51286/542555
MLA Göksoy, S , Torlak, E , Uğuz, B . "OKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ (TRANSFORMATIONAL) LİDERLİK ROLLERİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 209-222 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/51286/542555>
Chicago Göksoy, S , Torlak, E , Uğuz, B . "OKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ (TRANSFORMATIONAL) LİDERLİK ROLLERİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 209-222
RIS TY - JOUR T1 - OKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ (TRANSFORMATIONAL) LİDERLİK ROLLERİ AU - Süleyman Göksoy , Elif Torlak , Beyza Uğuz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 222 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi OKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ (TRANSFORMATIONAL) LİDERLİK ROLLERİ %A Süleyman Göksoy , Elif Torlak , Beyza Uğuz %T OKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ (TRANSFORMATIONAL) LİDERLİK ROLLERİ %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Göksoy, Süleyman , Torlak, Elif , Uğuz, Beyza . "OKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ (TRANSFORMATIONAL) LİDERLİK ROLLERİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 2 (Aralık 2019): 209-222 .
AMA Göksoy S , Torlak E , Uğuz B . OKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ (TRANSFORMATIONAL) LİDERLİK ROLLERİ. DÜSOBED. 2019; 9(2): 209-222.
Vancouver Göksoy S , Torlak E , Uğuz B . OKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ (TRANSFORMATIONAL) LİDERLİK ROLLERİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(2): 209-222.
IEEE S. Göksoy , E. Torlak ve B. Uğuz , "OKUL MÜDÜRLERİNİN DÖNÜŞÜMCÜ (TRANSFORMATIONAL) LİDERLİK ROLLERİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 209-222, Ara. 2020