MİSAFİRLİKTEN KALICILIĞA: DÜZCE İLİNDE BULUNAN SURİYELİLERİN SOSYAL UYUMU

Öz Fiziksel olarak bir yerden başka bir yere hareketlilik olarak tanımlanan göç, mevcut coğrafi konumundan ötürü Türkiye’nin tarihinin hemen hemen her döneminde tanıklık etmiş olduğu bir olgudur. 2011 yılından itibaren Suriye’de meydana gelen karışıklıklar neticesinde ortaya çıkan göç hareketliliği, Türkiye’nin tarih boyunca karşılaşmış olduğu en büyük göç dalgalarından birini oluşturmuş ve Türkiye’yi dünya üzerinde en fazla sığınmacı barından ülke konumuna getirmiştir. Zorunlu bir şekilde Türkiye’ye göç etmek durumunda kalan Suriyelilerin 9 yılı aşan Türkiye’deki yaşam süreleri sırasında başlangıçta göçün sevk ve idaresi, kayıt ve kimliklendirme meseleleri öne çıkarken, sonrasında göçmenlerin toplumsal ve ekonomik uyum meselesi öncelikli konu haline gelmiştir. Bunun neticesinde 2019-2020 yılları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından uyum yılı olarak ilan edilmiş ve bu çerçevede ‘‘Uyum Biz Bize Toplantıları’’ ve ‘‘Uluslararası Öğrenci ve Akademisyenler Sosyal Uyum Buluşması’’ gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında da, Düzce ili özelinde hem yerel halk hem de Suriyeliler ile görüşülerek, başlangıçta ‘’misafir’’ kabul edilen ancak gün geçtikçe kalıcılıkları artan göçmenlerin, sosyal uyum seviyeleri, karşılaştıkları problemler ve toplumsal kabul durumları tespit edilmek amaçlanmış ve yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen bulgular yorumlanmaya çalışılmıştır. Ortaya çıkan sonuçların ülkemizdeki sosyal uyum çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Göç, sosyal uyum, Düzce

Kaynakça

Adıgüzel Y. (2016), Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler: Tespitler ve Öneriler içinde, Adem Esen ve Mehmet Duman. (Editörler), Göçmenlerin Kültürel Entegrasyonu ss. 173-196, İstanbul: WALD.

Adıgüzel Y. (2018), Kadem Sığınmacı Kadınlar Sosyoekonomik Araştırmalar Merkezi Geçici Koruma Statüsü Altındaki Suriyeli Kadınların Profil Tarama Çalışması, ss.57-78.

Bayrak, H. C. (2018), Suriyeli Mültecilerin Sosyal Uyumunda Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: İzmir Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Demirhan, Y. ve Arslan, S. (2015), Türkiye'nin Sınır Ötesi Göç Politikaları ve Yönetimi, Birey ve Toplum, 5(9), ss.23-62.

Erder, S. (2006), Refah Toplumunda Getto. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Erder, S.(2009), Mirekoç Proje Raporları Türkiye'nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus-Devlet Oluşumundan Ulus-Ötesi Dönüşümlere (Rapor No: 1/2014 TÜBİTAK 1001_106K291). İstanbul: Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi.

Entzinger, H. and Biezeveld R. (2003), Benchmarking in Immigrant Integration ( Report No. DG JAI -A-2/2002/006). Rotterdam: Faculty of Social Sciences Erasmus University.

Erdoğan, M. (2015), Türkiye'nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye'ye Göçler içinde Murat Erdoğan-Ayhan Kaya (Editörler), Türkiye'ye Kitlesel Göçlerde Son ve Dev Dalga: Suriyeliler, ss.315 – 347, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Erdoğan, M. (2018), Türkiye'deki Suriyeliler Toplumsal Kabul ve Uyum. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Gündüz, M. ve Yetim N, (1997), Terör ve Göç, II: Ulusal Sosyoloji Kongresi –Toplum ve Göç, 110, Sosyoloji Derneği Yayınları, No:5, Ankara.

Heckmann, F. (2016), Understanding the creation of Public Consensus: Migration and Integration in Germany, 2005 to 2015. Migration Policy Institute.

İçduygu, A. ve Bıehl, K. (2012), Kentler ve Göç Türkiye, İtalya, İspanya içinde, Ahmet İçduygu (Editör), Türkiye'ye Yönelik Göçün Değişen Yörüngesi, ss. 9 – 112, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

İnan, Ö. (2004), Kentleşme, Kentlileşme ve Kentsel Değişme, Ekin Kitabevi, Bursa.

Kahya, Ö. (2014), Türkiye'de Sığınmacıların Çalışma Dinamikleri: Batı Akdeniz Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Süleyman Demirel Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Karpat, K. H. (2003), Osmanlı Nüfusu(1830-1914); Demografik ve Sosyal Özellikleri. Bahar Tırnakçı (Çev.). İstanbul: Türkiye Ekonomi ve Tarih Vakfı Yayını.

Karimi, M. (2011), The West Side Story: Urban Communication and the Social Exclusion of the Hazara People in West. (Postdoktora çalışması). Canada: University of Ottawa.

Keneş, H. (2016), Metaforun Ayrımcı Hegemonyanın İnşasındaki Rolü: Suriyelilerin Haberleştirilmesinde Metafor Kullanımı. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), ss. 253-280.

Kirişçi, K. ve İçduygu, A. (2009), Land of Diverse Migrations: Challenges of Emigration and Immigration In Turkey. İstanbul Bilgi Universty Press.

ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi). (2012), Küresel Göç ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin Göç Politikalarının Gelişimi. Ankara: ORSAM.

Şimşek, D. (2017), Göç ve İnsan Güvenliği: Türkiye'deki Suriyeliler Örneği. Toplum ve Bilim, 140, ss. 11-26.

Yalçın, C. (2004), Göç Sosyolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.

Yazıcı, E. ve Düzkaya, H. (2017), Misafirlikten Vatandaşlığa Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Statüsü: Türkiye ve Avrupa Birliği Mevzuatı Ekseninde Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, Emek ve Toplum Dergisi, 6 (16), ss. 420-456.

İnternet-1: http://www.goc.gov.tr/icenk6/vabancilar-ve-uluslararasi-koruma-kanununda-gecici-koruma_409_558_1098_içerik. Erişim Tarihi: 22.10.2018.

İnternet-2: http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_viik_goc_raporu_haziran.pdf. Erişim tarihi: 26.10.2018.

İnternet-3: https://www.unhcr.org/publications/fundraising/5a0c05027/unhcr-global-appeal-2018-2019-full-report.html. Erişim Tarihi: 15.06.2020

İnternet-4: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf. Erişim Tarihi: 22.10.2018.

İnternet-5: http://www.mipex.eu/turkey. Erişim Tarihi: 20.10.2018.

İnternet-6: https://pictes.meb.gov.tr/meb_¡vs_dosvalar/2017_05/22222022_GYY_OLGUSU. Erişim Tarihi: 20.10.2018.

İnternet-7: http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_içerik. Erişim Tarihi: 20.10.2018.

İnternet-8:https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western europemediterranean/turkev/248-turkevs-svrian-refugees-defusing-metropolitan-tensions Erişim Tarihi: 20.10.2018.

İnternet-9:https://www.academia.edu/30371745/Surive_Savaş%C4%25Bln%C4%25Bln. Erişim Tarihi: 20.10.2018.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dusbed775732, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {284 - 299}, doi = {}, title = {MİSAFİRLİKTEN KALICILIĞA: DÜZCE İLİNDE BULUNAN SURİYELİLERİN SOSYAL UYUMU}, key = {cite}, author = {Yuksel, Kubra and Aydemir, Cahit} }
APA Yuksel, K , Aydemir, C . (2020). MİSAFİRLİKTEN KALICILIĞA: DÜZCE İLİNDE BULUNAN SURİYELİLERİN SOSYAL UYUMU . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (2) , 284-299 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/58588/775732
MLA Yuksel, K , Aydemir, C . "MİSAFİRLİKTEN KALICILIĞA: DÜZCE İLİNDE BULUNAN SURİYELİLERİN SOSYAL UYUMU" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 284-299 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/58588/775732>
Chicago Yuksel, K , Aydemir, C . "MİSAFİRLİKTEN KALICILIĞA: DÜZCE İLİNDE BULUNAN SURİYELİLERİN SOSYAL UYUMU". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 284-299
RIS TY - JOUR T1 - MİSAFİRLİKTEN KALICILIĞA: DÜZCE İLİNDE BULUNAN SURİYELİLERİN SOSYAL UYUMU AU - Kubra Yuksel , Cahit Aydemir Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 284 EP - 299 VL - 10 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MİSAFİRLİKTEN KALICILIĞA: DÜZCE İLİNDE BULUNAN SURİYELİLERİN SOSYAL UYUMU %A Kubra Yuksel , Cahit Aydemir %T MİSAFİRLİKTEN KALICILIĞA: DÜZCE İLİNDE BULUNAN SURİYELİLERİN SOSYAL UYUMU %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Yuksel, Kubra , Aydemir, Cahit . "MİSAFİRLİKTEN KALICILIĞA: DÜZCE İLİNDE BULUNAN SURİYELİLERİN SOSYAL UYUMU". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 2 (Aralık 2020): 284-299 .
AMA Yuksel K , Aydemir C . MİSAFİRLİKTEN KALICILIĞA: DÜZCE İLİNDE BULUNAN SURİYELİLERİN SOSYAL UYUMU. DÜSOBED. 2020; 10(2): 284-299.
Vancouver Yuksel K , Aydemir C . MİSAFİRLİKTEN KALICILIĞA: DÜZCE İLİNDE BULUNAN SURİYELİLERİN SOSYAL UYUMU. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 10(2): 284-299.
IEEE K. Yuksel ve C. Aydemir , "MİSAFİRLİKTEN KALICILIĞA: DÜZCE İLİNDE BULUNAN SURİYELİLERİN SOSYAL UYUMU", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 284-299, Ara. 2021