LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM VE ÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Turizmin ve çevrenin iç içe olması, bireysel ve toplumsal bir sorumluluk olarak çevre bilincinin geliştirilmesini önemli kılmaktadır. Turizm alanlarında çevre sorunlarının önemli boyutlara ulaşmaya başlaması üniversitelerin turizm bölümlerinde okuyan öğrencilere çevre bilinci ve duyarlılığı üzerinde büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu amaçla lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm ve çevre bilinci üzerine bir araştırma yapılmıştır. Geliştirilen anket, 10 Aralık-21 Aralık 2012 tarihleri arasında, kolayda örnekleme yöntemi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda okuyan öğrencilere yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Araştırmaya katılan 400 kişiye ait verilerin analizi yapılarak yorumlanmaya çalışılmıştır. Analizler sonucunda turizm öğrencilerinin genel olarak hem çevreye hem de turizme dönük olumlu tutum içinde oldukları ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre bir karşılaştırma yapıldığında kadınların erkeklere nazaran hem çevreye hem de turizme karşı daha olumlu tutum içinde oldukları bulunmuştur. Yaşa göre ise 19 yaşın turizme daha olumlu tutum takındığı saptanmıştır

A RESEARCH ON TOURISM AND ENVIRONMENTAL AWARENESS OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN THE FIELD OF EDUCATION OF

As tourism and environment is intertwined, it makes individual and social responsibility to develop environmental awareness important. Since Environmental problems in the fields of tourism started to reach significant levels, university students majoring in tourism need to have greater responsibility on environmental awareness and sensitivity. For this purpose a research was conducted on tourism and environmental awarenes of undergraduate students of tourism. The questionnaire is conducted face to face with convenience sampling method to students who are studying in Çanakkale 18 Mart University School of Tourism and Hotel Management. Analysis of data from 400 people participating in the study were interpreted. According to the analysis, tourism students in general were found to have a positive attitude towards the environment and tourism. Based on the gender of the students, , more women than men were found to have a positive attitude towards the environment and tourism. According to age 19 years of age has a more positive attitude towards tourism

Kaynakça

Alp, E., Ertepınar, H., Tekkaya, C. ve Yılmaz, A. (2008), A Survey on Turkish Elementary School Students’ Environmental Friendly Behaviours and Associated Variables, Environmental Education Research, 14(2), ss. 129-143

Atasay, E.ve Ertürk, H. (2008), İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum ve Çevre Bilgisi Üzerine Bir Alan Araştırması, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), ss. 105-122.

Aslan, O., Sağır, Ş.U. ve Cansaran, A. (2008), Çevre Tutum Ölçeği Uyarlanması ve İlköğretim Öğrencilerinin Çevre Tutumlarının Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (25), ss. 283-295.

Çabuk, B., Karacaoğlu, C. (2003), Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), ss. 189-198.

Çelen, Ü., Yıldız, A., Atak, N., Tabak, R.H. ve Arısoy, M. (2002), Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı ve İlişkili Faktörler, 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Diyarbakır, Kongre Kitabı, ss. 421.

Çetin, G. ve Nişancı, S.H. (2010), Enhancing Students’ Environmental Awareness, Procedia Social and Behavioral Sciences, (2), ss. 1830-1834.

Dolnicar, S. ve Leisch, F. (2008), Selective Marketing for Environmentally Sustainable Tourism, Tourism Management, (29), ss. 672-680.

Ek, H. N., Kılıç, N., Öğdüm, P., Düzgün, G. ve Şeker, S. (2009), Adnan Menderes Üniversitesinin Farklı Akademik Alanlarında Öğrenim Gören İlk ve Son Sınıf Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları ve Duyarlılıkları, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), ss. 125-136.

Erdoğan, M., Marcinkowski, T. ve Ok, A. (2009), Content Analysis of Selected Features of K-8 Environmental Education Research Studies in Turkey, 1997-2007”, Environmental Education Research, 15(5), ss. 525-548.

Erol, G.H. ve Gezer, K. (2006), Prospective of Elementary School Teacher’s Attitudes Towards Environment and Environmental Problems, International Journal of Environmental and Science Education, 1(1), ss. 65-77.

Erten, S. (2006), Çevre Eğitimi ve Çevre Bilinci Nedir, Çevre Eğitimi Nasıl Olmalıdır?, Çevre ve İnsan Dergisi, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayını, 65(66), ss. 1-13.

Gökdere, M. (2005), A Study on Environmental Knowledge Level of Primary Students in Turkey, Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 6(2), Article 5.

İnceoğlu, M. (2010), Tutum, Algı ve İletişim, İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınları, 5. Baskı, No: 16.

Kahraman, N. ve Türkay, O. (2006), Turizm ve Çevre, Ankara: Detay Yayıncılık.

Kavas, S. (2010), Ankara Kentinde Üniversitesi Öğrencilerinin Çevre Duyarlılığı Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Dönem Projesi, Ankara Üniversitesi F.B.E., Peyzaj Mimarlığı ABD., 69 sayfa.

Kozak, N. (2006), Turizm Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık.

Kozak, N., Kozak, M.A. ve Kozak, M. (2006), Genel Turizm:İlkeler-Kavramlar, Ankara: Detay Yayıncılık.

Meydan, A. ve Doğu, S. (2008), İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Çevre Sorunları Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (26), ss. 267-277.

Oğuz, D., Çakcı, I. ve Kavas, S. (2011), Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Çevre Bilinci, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12(34-39).

Özdemir, O., Yıldız, A., Ocaktan, E. ve Sarışen, Ö. (2004), Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalık ve Duyarlılıkları, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(3), ss. 117-127.

Manzanal, R. F., Barreiro, L.M.R. ve Carrosquer, J. (2007), Evaluation of Environmental Attitudes: Analysis and Results of a Scale Applied to University Students, www.interscience.wiley.com, ss. 988-1009.

Talay, İ., Gündüz, S. ve Akpınar, N. (2004), On The Status of Environmental Education and Awareness of Undergraduate Students at Ankara University, Turkey, International Journal of Environment and Pollution, 21(3), ss. 293-308.

Türküm, A. S. (2008), Çağdaş Toplumlarda Çevre Sorunları ve Çevre Bilinci, http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/IOLTP/1268/unite10.pdf (04/04/2008). Soran, H., Morgil, F.İ., Yücel, S., Atav, E. Ve Işık, S. (2000), Biyoloji Öğrencilerinin Çevre Konularına Olan İlgilerinin Araştırılması ve Kimya Öğrencileri ile Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), ss. 128-139.

Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P. ve Göbekli, İ. (2002), Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Çevre, Çevre Kavramları ve Sorunları Konusundaki Bilgileri ve Öneriler, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, (22), ss. 156-162.

Yılmaz, Ö., Bone, W. J. ve Andersen, H. O. (2004), Views Of Elementary And Middle School Turkish Students Toward Environmental Issues, International Journal of Science Education, (26,12), ss. 1527–1546.

Yurttaş, G.F., Sülün, Y. (2010), What are The Most Important Environmental Problems According to The Second Grade Primary School Students?, Procedia Social and Behavioral Sciences, (2), ss. 1605-1609.

Yüzbaşıoğlu, A. ve Atav, E. (2004), Öğrencilerin Günlük Yaşamla İlgili Biyoloji Konularını Öğrenme Düzeylerinin Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), ss. 276-285.

Zelezny, L. C., Chua, P. P. ve Aldrich, C. (2000), Elaborating on Gender Differencesin Environmentalism, Journal of Social Issues, 56(3), ss. 443-457.

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241854, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {42 - 61}, doi = {}, title = {LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM VE ÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Aksu, Murat and Temeloğlu, Erdem and Özkaya, Esin and Gündeğer, Meral} }
APA Aksu, M , Temeloğlu, E , Özkaya, E , Gündeğer, M . (2016). LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM VE ÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (2) , 42-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22637/241854
MLA Aksu, M , Temeloğlu, E , Özkaya, E , Gündeğer, M . "LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM VE ÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 42-61 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22637/241854>
Chicago Aksu, M , Temeloğlu, E , Özkaya, E , Gündeğer, M . "LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM VE ÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 42-61
RIS TY - JOUR T1 - LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM VE ÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Murat Aksu , Erdem Temeloğlu , Esin Özkaya , Meral Gündeğer Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 61 VL - 2 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM VE ÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Murat Aksu , Erdem Temeloğlu , Esin Özkaya , Meral Gündeğer %T LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM VE ÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Aksu, Murat , Temeloğlu, Erdem , Özkaya, Esin , Gündeğer, Meral . "LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM VE ÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / 2 (Temmuz 2016): 42-61 .
AMA Aksu M , Temeloğlu E , Özkaya E , Gündeğer M . LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM VE ÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. DÜSOBED. 2016; 2(2): 42-61.
Vancouver Aksu M , Temeloğlu E , Özkaya E , Gündeğer M . LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM VE ÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 2(2): 42-61.
IEEE M. Aksu , E. Temeloğlu , E. Özkaya ve M. Gündeğer , "LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM VE ÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 42-61, Tem. 2016