KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YENİLİKÇİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KAMUDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yenilik yapmak veya yeniliklere başkalarını yönlendirmek çevresel unsurlar kadar liderin taşıdığı kişilik özelliklerine de bağlıdır. Bu çalışmada, kişilik özelliklerinin yenilikçilik eğilimine etkisi bir kamu kurumu olan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren öğretmen evi yöneticileri açısından incelenmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği ile veriler toplanmıştır. İl merkezlerinde görev yapan öğretmen evi yöneticilerinden elde edilen verilerin analizi neticesinde araştırmaya katılanların yenilikçilik eğilimine sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca beş faktör kişilik özellikleri açısından da deneyime açıklık, geçimlilik ve sorumluluk kişilik tipleri yüksek ortalamalarla araştırmaya katılanlarda mevcuttur. Araştırmada yöneticilerde dışa dönüklüklüğün, orta derecede; duygusal dengesizliğin ise düşük derecede var olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Demografik özellikler açısından ise yenilikçilik eğilimlerinde herhangi bir farklılık tespit edilmemiştir.

AN INVESTIGATION FOR DETERMINING THE EFFECT OF PERSONALITY CHARACTERISTICS ON TENDENCY OF INNOVATION IN STATE AGENCY MANAGERS

Innovate or direct others to innovation depends on environmental factors. These factors also depends on the personality traits of leader. In this study investigated the effect of personality characteristics on tendency of innovation in state agency managers. This manager works in the teacher house in the public institutions. The data was collected by questionnaire technique of quantitative research methods. The data obtained from the managers in working the provincial were analyzed. In the analysis results, it was found to have the innovation trend of research participants. Also in terms of five factor personality traits, openness to experience, agreeableness and responsible personality types are available in all surveyed with high average. Directors have moderate to extroversion, low degre emotional imbalance emerged as a result of this study. In terms of demographic characteristics were not detected any difference in the innovation trend.

Kaynakça

Alker, H.A. (1972). Is Personality Situationally Specific or Intrapsychically Consistent, Journal of Personality, 40 (1), ss. 1-16.

Avcı, U. (2009). Öğrenme Yönelimliliğin Yenilik Performansı Üzerine Etkisi: Muğla Mermer Sektöründe Bir inceleme, 5(10), ss. 121-138.

Basım, H. N., Çetin, F. ve Tabak, A. (2009). Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarıyla İlişkisi, Türk Psikoloji Dergisi, 24 (63), ss. 20-34.

Bono, J. E., Boles, T. L., Judge, T. A ve Lauver, K. J. (2002). The Role of Personality in Task and Relationship Conflict, Journal of Personality, 70(3), ss. 1311-1344.

Costa, P. T. ve McCrae, R. R. (1995). Domains and Facets: Hiyerarchical Personality Assessment Using the Revised Neo Personality Inventory, Journal of Personality Assessment, 64 (1), ss. 21-50.

Costa, P. T., Busch, C. M., Zonderman, A. B. ve McCrae, R. R. (1986). Correlations of Mmpi Factor Scales with Measures of the Five Factor Model of Personality, Journal of Personality Assessment, 50(4), ss. 640-650.

Demirci, M. K., Özler, D. E., Girgin., B. (2009). Beş Faktör Kişilik Modelinin İş Yerinde Duygusal Tacize (Mobbing) Etkileri: Hastane İşletmelerinde Bir Uygulama, Journal of Azerbaijani Studies, 12(2), ss. 13-39.

Develioğlu, K. ve Tekin Ö. A. (2013). Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Yabancılaşma Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Uygulama Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), ss. 15-30.

Duran, C. ve Saraçoğlu M. (2009). Yeniliğin Yaratıcılıkla Olan İlişkisi ve Yeniliği Geliştirme Süreci, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), ss. 57-71.

Goldberg, L. R. (1990). An Alternative description of Personality: The Big-Five Factor Structure, Journal of Personality and Social Psychology, (59), ss. 1216-1229.

Kılıçer, K. ve Odabaşı, H.F. (2010). Bireysel Yenilikçilik Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (38), ss. 150-164.

Mirze, S. K. (2010). İşletme, İstanbul, Literatür Yayınları.

Negiz, M. (2013). İnivasyon Çalışmalarında Bir Ülke Analizi: Rusya Örneği, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, ss. 3-15.

Oğuztürk, B. S. (2003). Yenilik Kavramı ve Teorik Temelleri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (2), ss. 253-273.

Robbins, S. ve Judge, T. (2007). Organizational Behavior, New Jersey, Pearson Prentice Hall.

Schumpeter, J. A. (1934). Theory of Economic Development, Cambridge, Howard University Press.

Somer, O., Korkmaz M. ve Tatar A. (2002). Beş Faktör Kişilik Envanteri’nin Geliştirilmesi: Ölçek ve Alt Ölçeklerin Oluşturulması, Türk Psikoloji Dergisi, 17 (49), ss. 21-33.

Tekin, Ö. A.. (2012). Yabancılaşma ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler: Antalya Kemer’deki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama, Yayınlanmış Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Yelboğa, A. (2006). Kişilik Özellikleri ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2), ss. 196-211.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dusbed330145, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {58 - 70}, doi = {}, title = {KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YENİLİKÇİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KAMUDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Bozkurt, Öznur and Meriç, Sağbetullah and Bozkurt, İlhan} }
APA Bozkurt, Ö , Meriç, S , Bozkurt, İ . (2017). KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YENİLİKÇİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KAMUDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (1) , 58-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/30510/330145
MLA Bozkurt, Ö , Meriç, S , Bozkurt, İ . "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YENİLİKÇİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KAMUDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 58-70 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/30510/330145>
Chicago Bozkurt, Ö , Meriç, S , Bozkurt, İ . "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YENİLİKÇİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KAMUDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 58-70
RIS TY - JOUR T1 - KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YENİLİKÇİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KAMUDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Öznur Bozkurt , Sağbetullah Meriç , İlhan Bozkurt Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 70 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YENİLİKÇİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KAMUDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Öznur Bozkurt , Sağbetullah Meriç , İlhan Bozkurt %T KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YENİLİKÇİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KAMUDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Bozkurt, Öznur , Meriç, Sağbetullah , Bozkurt, İlhan . "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YENİLİKÇİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KAMUDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 1 (Temmuz 2017): 58-70 .
AMA Bozkurt Ö , Meriç S , Bozkurt İ . KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YENİLİKÇİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KAMUDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. DÜSOBED. 2017; 7(1): 58-70.
Vancouver Bozkurt Ö , Meriç S , Bozkurt İ . KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YENİLİKÇİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KAMUDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(1): 58-70.
IEEE Ö. Bozkurt , S. Meriç ve İ. Bozkurt , "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN YENİLİKÇİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK KAMUDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 58-70, Tem. 2017