KAMU MALİ YÖNETİMİNDE REFORM BAĞLAMINDA KAMU HARCAMA PROSEDÜRÜ VE MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN DEĞİŞEN ROLLERİ

Öz Özellikle Avrupa Birliğine geçiş sürecinde olan Türkiye birçok alanda uyum amaçlı reformlar yapmaya başlamıştır. Başta Anayasal düzenlemeler olmak üzere tarım, ticaret, çalışma, ekonomi ve idari gibi daha birçok alanda mevzuat uyum çalışmaları kapsamında değişiklikler yapılarak uyarlamalar yapılmıştır. Ulusal bütçenin yapılması ve harcama prosedürü kapsamında diğer alanlarda olduğu gibi kamu harcamalarının ve harcama süreçlerinin AB muktesebatı ile uyumlu hale getirilmesine çalışılmaktadır. Bu çerçevede yapılan yeni düzenlemeyle 79 yıllık oldukça uzun zaman kabul edilen bir süre ile uygulanan Genel Muhasebe Kanunu 2003 yılında yürürlükten kaldırılmış yerine 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Kamu harcama süreci sadeleştirilmiş süreçte görev alan sorumlu ve sorumluluklarda değişiklikler yapılmıştır. Bu kanunla devlette, gerek merkezi hükümet gerekse de taşradaki yöneticileri olarak birçok konuda rol alan Mülki İdare Amirlerinin kamu harcama sürecindeki rolleri, görev ve sorumluluklarında birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Bu çalışmada öncelikle eski kamu harcama süreci kısaca değerlendirilmiştir. Ayrıca süreçte yer alan diğer makamlar ve fonksiyonlar da ortaya konulmuştur. Ayrıca yürürlüğe konulan 5018 sayılı yasa vasıtasıyla kamu mali yönetimi reformuyla getirilen harcama sürecinin aşamalarına değinilmiştir. Bununla beraber yeni kanunun getirdiği yenilikler ve reformlar da ortaya konulmuştur. Özetle eski kanuna göre kamu harcama süreci özetlenmiş yeni kanunun getirdikleri ortaya konulmuş kamu harcama sürecindeki değişim ve dönüşüm ile mülki idare amirlerinin prosedür içindeki rolleri irdelenmiştir.

Kaynakça

Akipek, J. G., Akıntürk, T. (2004), Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, 1.Cilt(Yenilenmiş 5.Bas.), İstanbul: Beta Basım Yayım.

Altay, A., Kaplan, E. (2006), Türkiye’de Performansa Dayalı Yönetim Uygulamasına Geçiş ve IMF’nin Rolü, Maliye Dergisi, 151, 1-15.

Arslan, M. (2004), Orta Vadeli Harcama Sistemi (Çok Yıllı Bütçeleme) ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Sayıştay Dergisi, 54, 3-36.

Arslan, M. (2019), Kamu Maliyesi Ders Notları(elektroversiyon), http://birecik.harran.edu.tr (Erişim Tarihi 06. 02.2020).

Babahanoğlu, N. (2003), Bir Bağımsız İdari Otorite Örneği Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Demirhan, N. (2011), Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Yönetim Sistemi: Maliye Bakanlığı Uygulaması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. (2006), 45181 Sayılı Genelgesi

Kanca, O. C. (2017). 5018 Sayılı Kanun Üzerine Bir Değerlendirme, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Muş Alparslan University, 5 / 2.

Kesik, A . (2005), Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminde Orta Vadeli Program ve Mali Plan Çerçevesinde Çok Yıllı Bütçelemenin Uygulanabilirliği, 20. Türkiye Maliye Sempozyumu.23-27 Mayıs 2005. Pamukkale, Denizli.

Koç, G. (2017), 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Anlayışı: Antalya Su Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü Örnek Uygulaması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Koçberber, S. (2015), Kamu Zararı Kavramı Üzerine Yargı Kurumları Arasındaki Hüküm Uyuşmazlıklarında Uyuşmazlık Mahkemesinin Rolü ve Önemi, Sayıştay Dergisi, 97, 55-75.

Kolçak, M.(2006), Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Türk Mali Sistemine Getirdikleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 378.

MALİYE BAKANLIĞI, (2006), Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Tebliğ no:2 R.G. Sayı 26152)

Sökmen, U. (2017), 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Semineri, Antalya: 2017

Tekin, T. (2006), Harcama Yetkilisi – İhale Yetkilisi, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi C.11, s.6.

Tüğen, K., Özen, A. (2011), Türkiye’de Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi Uygulamasının Değerlendirilmesi, Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Sempozyumu İzmir: 2011.

T.C. Maliye Bakanlığı. (2019), 2020 Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi. Temmuz 2019. 14 Ocak 2020 tarihinde www.bumko.gov.tr adresinden erişildi.

Özkan, Y. (2007), 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre Hesap Verme Sorumluluğu.Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, 83, 247-255.

Özkan, Y. (2008), 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamında İç Denetimin Değerlendirilmesi ve Öneriler.Yayımlanmamış Doktora Tezi,Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Özyıldız, R. H. (2000), Kamu Harcama Politikalarının Denetlenmesi, Performansa Dayalı Bütçe, Hazine Dergisi, 13, 77-87.

Kaynak Göster

Bibtex @yasa İncelemesi { dusbed703839, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {114 - 130}, doi = {}, title = {KAMU MALİ YÖNETİMİNDE REFORM BAĞLAMINDA KAMU HARCAMA PROSEDÜRÜ VE MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN DEĞİŞEN ROLLERİ}, key = {cite}, author = {Babahanoğlu, Nesim} }
APA Babahanoğlu, N . (2020). KAMU MALİ YÖNETİMİNDE REFORM BAĞLAMINDA KAMU HARCAMA PROSEDÜRÜ VE MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN DEĞİŞEN ROLLERİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (1) , 114-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/56237/703839
MLA Babahanoğlu, N . "KAMU MALİ YÖNETİMİNDE REFORM BAĞLAMINDA KAMU HARCAMA PROSEDÜRÜ VE MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN DEĞİŞEN ROLLERİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 114-130 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/56237/703839>
Chicago Babahanoğlu, N . "KAMU MALİ YÖNETİMİNDE REFORM BAĞLAMINDA KAMU HARCAMA PROSEDÜRÜ VE MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN DEĞİŞEN ROLLERİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 114-130
RIS TY - JOUR T1 - KAMU MALİ YÖNETİMİNDE REFORM BAĞLAMINDA KAMU HARCAMA PROSEDÜRÜ VE MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN DEĞİŞEN ROLLERİ AU - Nesim Babahanoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 130 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KAMU MALİ YÖNETİMİNDE REFORM BAĞLAMINDA KAMU HARCAMA PROSEDÜRÜ VE MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN DEĞİŞEN ROLLERİ %A Nesim Babahanoğlu %T KAMU MALİ YÖNETİMİNDE REFORM BAĞLAMINDA KAMU HARCAMA PROSEDÜRÜ VE MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN DEĞİŞEN ROLLERİ %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Babahanoğlu, Nesim . "KAMU MALİ YÖNETİMİNDE REFORM BAĞLAMINDA KAMU HARCAMA PROSEDÜRÜ VE MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN DEĞİŞEN ROLLERİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 1 (Temmuz 2020): 114-130 .
AMA Babahanoğlu N . KAMU MALİ YÖNETİMİNDE REFORM BAĞLAMINDA KAMU HARCAMA PROSEDÜRÜ VE MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN DEĞİŞEN ROLLERİ. DÜSOBED. 2020; 10(1): 114-130.
Vancouver Babahanoğlu N . KAMU MALİ YÖNETİMİNDE REFORM BAĞLAMINDA KAMU HARCAMA PROSEDÜRÜ VE MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN DEĞİŞEN ROLLERİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 10(1): 114-130.
IEEE N. Babahanoğlu , "KAMU MALİ YÖNETİMİNDE REFORM BAĞLAMINDA KAMU HARCAMA PROSEDÜRÜ VE MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN DEĞİŞEN ROLLERİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 10, sayı. 1, ss. 114-130, Tem. 2020