İŞ ÖRGÜTLERİNİN İŞ AHLAKI YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ KONFEDERASYONU ÖRNEĞİ Arş. Gör. Süleyman AĞRAŞ

Bu araştırmanın amacı, iş dünyasının faaliyet ve yatırımlarında aktif bir rol oynayan sivil toplum kuruluşlarından iş örgütlerinin iş ahlakı konusuna ilişkin yaklaşım ve uygulamalarını değerlendirmektir. Çalışmanın yöntemi nitel araştırma tasarımlarından örnek olay yöntemine dayanmaktadır. Çalışma kapsamında Türkiye’deki büyük ölçekli bir iş örgütlenmesi olan Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON) örnek birim olarak seçilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak doküman incelemesi tekniği tercih edilmiştir. Doküman incelemesi kapsamında araştırmanın verileri kuruluşun web sitesinde yayınladığı bilgiler, yayınladığı raporlar ve üst kademe yöneticilerinin basına verdiği demeçler ve kuruluşla ilgili yapılan basın haberlerine ulaşılarak elde edilmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda kuruluşun iş ahlakı konusuna yönelik yaklaşımı 8 boyutta ele alınmıştır. Ulaşılan bulgular kuruluşun uluslararası rekabet, küreselleşme ve ekonomik kalkınma boyutlarında aktif bir süreç izlediğini göstermiştir. Bu bulgular, kuruluşun serbest pazar ekonomisi ve tam rekabet piyasasının ekonomik hayatın düzenleyici unsurları olduğunu benimsediğini göstermektedir. Ulaşılan sonuçlar, iş örgütünün her alanda özellikle dış ticaret ve ihracatın önemine dikkat çektiğini göstermiştir

EXAMINING THE APPROACHES OF BUSINESS ORGANIZATIONS TO BUSINESS MORAL: THE CASE OF TURKISH CONFEDERATION OF BUSINESSMEN AND INDUSTRIALISTS

The purpose of this research is to examine the approaches of business organizations to business moral as they are Non-Governmental Organizations and have an active role in investments and operations of business world. The method of the study is based on case study in the context of qualitative research methods. In the context of the study the Turkish Confederation of Businessmen and Industrialists (TUSKON) that is a large business organization is selected as the example of analyze unit. Document analyze technique was preferred to collect data in the study. In this context, data that was put on web page of the organization, its published reports, the speeches of top management and news that published in local and foreign media were collected and content analyze conducted to them. At the end of the study the approach of the organization to Business Moral has been handled in 8 dimensions. The reached findings indicated that the organization has an active role in international competition, globalization and economic reconstruction. These findings, indicates that the organization internalized the conditions of free market economy and perfect competition that are the regulator of economic life. In this point conclusions show that the organization takes the attention to external commerce and export in every area

Kaynakça

Aktan, C.C. (2009),

İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk Kavramı,

www.canaktan.org/canaktan_personal/...ahlak/aktan-is-ahlaki.pdf(Erişim: 14.11.2009).

Bektaş, ç. ve Yılmaz, H. (2009), Sivil toplum örgütü olarak meslek odalarının etkinliği, üyelerin beklentileri ve örgütü algılama dereceleri (Uşakta bir Araştırma). Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, s.263–270.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K. , Akgün, Ö.E. , Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 11. Baskı, Ankara;Pagem Akademi Yayınları.

Dahan ve diğ, (2008),The Role of NongovernmentalOrganizations in the Business, GovernmentandSocietyİnterface, Issue,CallForPaperBrochure, p. 1.

Business &Society, Special

Emhan, A. (2007). Başarılı İsletmelerin Sosyal Sorumluluk Kavramına Bakış Açısı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org ISSN:1304-0278 Cilt..6 s.247-258.

Gök, S. (2008), “İş Etiği İle İş Ahlakı Arasındaki İlişki ve Çalışma Yaşamında İş Etiğini Etkileyen Faktörler” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi Cilt:5 Sayı:1, s.1–19.

Heintz, S. (2006),The Role of NGOs in Modern Societiesand an IncreasinglyInterdependept World, Annual theInstituteforCivilSociety,January 14, http://www.forbes.com/2005/11/01/china- richest-list_05china_land.html (Erişim:17.12.2009) p.3. Conference of İKMD, (2010), Etik Kavramı, Etik Teorileri ve İş Etiği İkmd.Dreamhosters.Com/Yazar/İsletme/Doc/Business_Ethics.Doc. 20.01.2010). (Erişim:

İzafet (2009), “İş Ahlakı” http://www.izafet.com/kitap-ozetleri/299186-is-ve-meslek- ahlaki.html(Erişim Tarihi: 18.01.2010).

Karaarslan ve Diğ, (2009),Sivil Toplum Kuruluşları İletişim Platformu, http://www.siviltoplum.org.tr, (Erişim:15.12.2009).

Kayar, İ. (2005),Sermaye Piyasasında Mesleki ve Etik Kurallar Üzerine Bir DeğerlendirmeErciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 19 (2), s.97–112.

Demir, H. ve Songür, N. (1999),Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi cilt:2 sayı: 3, s. 150–168.

İlhan, S. (2009), İş Ahlâkı: Kuramsal Bir Yaklaşım, Afyon Kocatepe Üniveristesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7 (2) s.258-275.

Göksel, D.N. ve Güneş, R.B. (2005),The Role of NGOs in theEuropean Integration Process: TheTurkishExperience, South EuropeanSocietyandPolitics, Vol: 10, No: 1 pp:57–72.

Hitt, M.A. ve Collins, J.D. (2007), Business Ethics, Strategic DecisionMaking, andFirmPerformance, Business Horizons,Vol: 50, pp: 353–357.

Schaltegger, C.A ve Torgler,B. (2009). WorkEthic, Protestantism, and Human Capital, www.elsevier.com/locate/ecoletErişim: 15. 01. 2010).

Sığrı, Ü. (2006), Japonların Kültürel Özellikleri Bağlamında; Yönetsel, Ekonomik ve Sosyal Süreçlerinin Analizi İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:5 Sayı: 9, s.29-47

Şahin, A. ve Demir, M.H. (2000), Yönetici İkilemi, İş Ahlakı,Muğla Üniversitesi SBE Dergisi,Güz, Cilt:1 sayı:1, s. 1-11.

Tuskon (2009), “Oyun Alanımız Bütün Dünya”, www.tuskon.org. (Erişim: 12.11.2009).

Tuskon (2009), “Tuskon Hakkında”www.tuskon.org. (Erişim: 12.11.2009).

Tuskon (2009), “TUSKON'un Amacı ve Perspektifi”www.tuskon.org. (Erişim: 12.11.2009).

Tuskon (2009,. “Yönetim Anlayışımız”www.tuskon.org. (Erişim: 12.11.2009).

Tuskon (2009), “Bafralı İşadamlarına Müşteri Memnuniyeti Semineri Verildi” (Cihan Haber Ajansı) 01.12.200. http://www.tuskon.org/basin(Erişim: 22.11.2009).

Tuskon (2009), “Gazeteler Gerçek Gündemi Atladı” (Cihan Haber Ajansı) 01.12.200. http://www.tuskon.org/basin(Erişim: 22.11.2009).

Tuskon (2009) “Tuskon Kuruldu: 120 Dernek 9000 Sanayici ve İşadamı Birarada” (Cihan Haber Ajansı) 01.12.200. 22.11.2009).

http://www.tuskon.org/basin(Erişim:

Tuskon (2009) “Krizde İşçi Çıkarmayan Firmalara İşsizlik Fonu'ndan Destek Verilsin, Zaman (13 Ekim 2008), 01.12.200. http://www.tuskon.org/basin(Erişim: 22.11.2009

Tuskon (2009) “Rızanur Meral: Derneklerin Vizyon ve Gündemi Olmalı, Zaman (10 Ağustos 2007), 01.12.200. http://www.tuskon.org/basin(Erişim: 22.11.2009

Tumgazeteler (2009), ABD ile Ticari İlişkileri Artırma Çabası http://www.tumgazeteler.com/?a=4796897. (Erişim: 10.01.2010).

Tumgazeteler (2009), TUSKON İstikrar İstiyor, 2007-08-31 Akşam, http://www.tumgazeteler.com. (Erişim: 10.01.2010).

Uzel, U. (2006). “İş Ahlakı” Cinsiyetler Arasındaki Farklılıklar Açısından Literatür İncelemesi, Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 13 (1), s.167–176.

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241873, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {25 - 44}, doi = {}, title = {İŞ ÖRGÜTLERİNİN İŞ AHLAKI YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ KONFEDERASYONU ÖRNEĞİ Arş. Gör. Süleyman AĞRAŞ}, key = {cite}, author = {Ağraş, Süleyman and Mesci, Muammer and Faikoğlu, Seyda} }
APA Ağraş, S , Mesci, M , Faikoğlu, S . (2016). İŞ ÖRGÜTLERİNİN İŞ AHLAKI YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ KONFEDERASYONU ÖRNEĞİ Arş. Gör. Süleyman AĞRAŞ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (2) , 25-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22641/241873
MLA Ağraş, S , Mesci, M , Faikoğlu, S . "İŞ ÖRGÜTLERİNİN İŞ AHLAKI YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ KONFEDERASYONU ÖRNEĞİ Arş. Gör. Süleyman AĞRAŞ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016 ): 25-44 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22641/241873>
Chicago Ağraş, S , Mesci, M , Faikoğlu, S . "İŞ ÖRGÜTLERİNİN İŞ AHLAKI YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ KONFEDERASYONU ÖRNEĞİ Arş. Gör. Süleyman AĞRAŞ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2016 ): 25-44
RIS TY - JOUR T1 - İŞ ÖRGÜTLERİNİN İŞ AHLAKI YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ KONFEDERASYONU ÖRNEĞİ Arş. Gör. Süleyman AĞRAŞ AU - Süleyman Ağraş , Muammer Mesci , Seyda Faikoğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 44 VL - 1 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İŞ ÖRGÜTLERİNİN İŞ AHLAKI YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ KONFEDERASYONU ÖRNEĞİ Arş. Gör. Süleyman AĞRAŞ %A Süleyman Ağraş , Muammer Mesci , Seyda Faikoğlu %T İŞ ÖRGÜTLERİNİN İŞ AHLAKI YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ KONFEDERASYONU ÖRNEĞİ Arş. Gör. Süleyman AĞRAŞ %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Ağraş, Süleyman , Mesci, Muammer , Faikoğlu, Seyda . "İŞ ÖRGÜTLERİNİN İŞ AHLAKI YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ KONFEDERASYONU ÖRNEĞİ Arş. Gör. Süleyman AĞRAŞ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 2 (Temmuz 2016): 25-44 .
AMA Ağraş S , Mesci M , Faikoğlu S . İŞ ÖRGÜTLERİNİN İŞ AHLAKI YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ KONFEDERASYONU ÖRNEĞİ Arş. Gör. Süleyman AĞRAŞ. DÜSOBED. 2016; 1(2): 25-44.
Vancouver Ağraş S , Mesci M , Faikoğlu S . İŞ ÖRGÜTLERİNİN İŞ AHLAKI YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ KONFEDERASYONU ÖRNEĞİ Arş. Gör. Süleyman AĞRAŞ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 1(2): 25-44.
IEEE S. Ağraş , M. Mesci ve S. Faikoğlu , "İŞ ÖRGÜTLERİNİN İŞ AHLAKI YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ: TÜRKİYE İŞADAMLARI VE SANAYİCİLERİ KONFEDERASYONU ÖRNEĞİ Arş. Gör. Süleyman AĞRAŞ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 25-44, Tem. 2016