GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ, EĞİTİMİ VE NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PARAMETRİK TEKNİKLERLE ANALİZİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Öz Bu araştırmada farklı fakülte ve bölümlerde eğitim gören lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin girişimcilik eğitimi, niyeti ve çeşitli sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Böylece, potansiyel girişimci olan ve yakın zamanda iş hayatına atılacak olan bireylerin girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmak ve ilişkili olduğu değişkenleri belirlemek hedeflenmektedir. Araştırmanın evrenini, 2019-2020 güz yarı yılında Düzce Üniversitesi İşletme, Mühendislik ve İlahiyat fakültesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma verileri, yüz yüze anket yöntemiyle elde edilmiştir. Elde edilen 525 anket verisi, SPSS paket programı kullanılarak frekans analizi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), faktör analizi, bağımsız iki örneklem t-testi, ki-kare analizi ve lojistik regresyon yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, girişimci eğilimi ölçeğine yönelik yapılan faktör analizi sonucu girişimci kişilik özelliğini açıklayan dört özgüven, kontrol odağı, risk alabilme ve başarı motivasyonu olmak üzere temel boyut elde edilmiştir. Araştırmanın bir diğer sonucu, girişimci kişilik özelliklerinin başta eğitim görülen fakülte olmak üzere çeşitli sosyo-demografik değişkenlere göre farklılık gösterdiğidir. Ayrıca girişimcilik eğitiminin girişimcilik niyetiyle ilişkili olduğu tespit edilmiş, anne/babanın ve yakın çevrede girişimci bulunmasının da girişimcilik niyetiyle ilişkili olduğuna ulaşılmıştır. Bu araştırma, üniversite öğrencilerin girişimci kişilik özeliklerinin farklılığına neden olan faktörlerin belirlenmesi ve girişimcilik niyetinin ilişkili olduğu değişkenlerin ortaya çıkarılması açısından önemli arz etmektedir.

Kaynakça

Altunışık, R., Çoşkun R., Bayraktaroğlu S., Yıldırım E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. 6. Basım, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Bilge, H., & Bal, V. (2012). Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 16(2).

Bozkurt, Ö., (2007). Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özelliklerinin Önemi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1,2, 93-111.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 32(32), 470-483.

Franke, N., & Lüthje, C. (2004). Entrepreneurial intentions of business students—A benchmarking study. International Journal of Innovation and Technology Management, 1(03), 269-288.

Gartner, W.B., Bird, B.J., Starr, J.A., (1992). Acting as if: Differentiating entrepreneurial from organizational behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 16, 13-31.

Hendorson, R. and Robertson, M. (2000). Who wants to be an entrepreneur? Young Adult Attitudes to Entrepreneurship as a Career. Carier Development International 5(6): 279-287.

Hisrich R. D. ve Peters, M. P. (1998). Entrepreneurship (4th Ed.). Boston, New York, Irwin McGrow-Hill.

Ismail, M., Khalid, S. A., Othman, M., Jusoff, H. K., Rahman, N. A., Kassim, K. M., & Zain, R. S. (2009). Entrepreneurial intention among Malaysian undergraduates. International Journal of Business and Management, 4(10), 54-60.

İpçioğlu, İ., & Taşer, A. (2009). İşletme Bölümlerinde Verilen Eğitimin Girişimci Adayı Öğrenciler Üzerindeki Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (10), 13-25.

İşcan, Ö. F., & Kaygın, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 443-462.

Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknik. Ankara: Asil.

Karabulut, A.T., (2009), “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini ve Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma” Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: XXVI, Sayı: 1, 331-356.

Kusmintarti, A., Thoyib, A., Maskie, G., & Ashar, K. (2016). Entrepreneurial characteristics as a mediation of entrepreneurial education influence on entrepreneurial intention. Journal of Entrepreneurship Education, 19(1), 24.

Mandell, L. (2007). Financial literacy of high school students, J.J. Xiao (Ed.), Handbook of consumer finance research: içinde 163-183. New York: Springer.

Mutlu, H. T., Eş, A., ve Taş (2017). II. International Symposium On Social Science, Asos congress, Alaaddin Keykubat University.

Özdamar, K. (2016). Ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Ankara: Nisan.

Parker, S. C. (2004). The Economics of Self-Employment and Entrepreneurship. Cambridge UK: Cambridge University Press.

Peterman, N.E & Kennedy, J. (2003). Enterprise education: influencing students’ perceptions of entrepreneurialship. Entrepreneurial Leadership, Kansas City, MO.

Scott, M. G., & Twomey D. F. (1988). The long-term Supply of Entrepreneurs: Students’ Career Aspirations in Relation to Entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 26, 35-13.

Uddin, M. R., & Bose, T. K. (2012). Determinants of entrepreneurial intention of business students in Bangladesh. International Journal of Business and Management, 7(24), 128.

Uygun, M., & Güner, E. (2016). Girişimcilik Eğiliminin Gelişiminde Girişimcilik Eğitimin Rolü. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 37-57.

Yılmaz, E., & Sünbül, A. M. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 195-203.

Zahra, S.A. (1999). The challenging rules of global competitiveness in the 21st century. Academy of Management Executive, Vol. 13 No. 1, pp. 36‐42.

Zhao, Fang (2005), “Exploring the Synergy Between Entrepreneurship and Innovation”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour&Research, Vol:11, No.1, pp.25-41.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dusbed772098, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {217 - 232}, doi = {}, title = {GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ, EĞİTİMİ VE NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PARAMETRİK TEKNİKLERLE ANALİZİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Durak, İsmail} }
APA Durak, İ . (2020). GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ, EĞİTİMİ VE NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PARAMETRİK TEKNİKLERLE ANALİZİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (2) , 217-232 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/58588/772098
MLA Durak, İ . "GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ, EĞİTİMİ VE NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PARAMETRİK TEKNİKLERLE ANALİZİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 217-232 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/58588/772098>
Chicago Durak, İ . "GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ, EĞİTİMİ VE NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PARAMETRİK TEKNİKLERLE ANALİZİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2020 ): 217-232
RIS TY - JOUR T1 - GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ, EĞİTİMİ VE NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PARAMETRİK TEKNİKLERLE ANALİZİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ AU - İsmail Durak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 217 EP - 232 VL - 10 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ, EĞİTİMİ VE NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PARAMETRİK TEKNİKLERLE ANALİZİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %A İsmail Durak %T GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ, EĞİTİMİ VE NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PARAMETRİK TEKNİKLERLE ANALİZİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Durak, İsmail . "GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ, EĞİTİMİ VE NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PARAMETRİK TEKNİKLERLE ANALİZİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 2 (Aralık 2020): 217-232 .
AMA Durak İ . GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ, EĞİTİMİ VE NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PARAMETRİK TEKNİKLERLE ANALİZİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. DÜSOBED. 2020; 10(2): 217-232.
Vancouver Durak İ . GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ, EĞİTİMİ VE NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PARAMETRİK TEKNİKLERLE ANALİZİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 10(2): 217-232.
IEEE İ. Durak , "GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ, EĞİTİMİ VE NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PARAMETRİK TEKNİKLERLE ANALİZİ: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 217-232, Ara. 2021