ELEKTRONİK TİCARET: TÜKETİCİLERİN BAKIŞ AÇILARINI SAPTAMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Teknolojik gelişmelerin hız kazanması ile birlikte insanlık yeni bir çağa girmiştir. Bu durum ekonomik ve sosyal yaşamda da kendini göstermiştir ve yeni gereksinimler doğurmuştur. İşletmeler de bu duruma ayak uydurmak ve kendilerini yenilemek durumunda kalmışlardır. Ülkemizde de teknolojik anlamda yeniliklere uyum başlamıştır. Bu aşamada internet işletmeler için vazgeçilmez bir iletişim ve pazarlama kaynağı olmuştur. Etkin bir şekilde elektronik ticaret süreci başlamıştır. Elektronik ticaret ile birlikte işletmelerin web sitelerinin de bazı özellikler taşıması gerektiği ortaya çıkmıştır. Burada internet sitelerinin taşıması gereken özellikler sadece işletmelerin veya tasarımcıların istek, imkân ve stratejilerine göre belirlenmemeli, tüketicilerin de internet sitelerinden beklentileri göz önüne alınmalıdır. Tüketicilerin web sitelerinden beklentilerini ve bu doğrultuda sitelerin taşıması gereken özelikleri araştıran uluslararası birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmada elektronik ticaretin var oluşu, gelişimi, araçları ve ülkemizdeki uygulamaları incelenmiştir. Bu konuya ilişkin olarak tüketicilerin seyahat acentelerinin internet işlemlerini ne derecede kullandıkları ve hizmet kalitesi algılamaları ölçülmeye çalışılmıştır. Bu amaçla kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiş 214 e-hizmet müşterisiyle gerçekleştirilen anket çalışması verileri test edilmiştir

ELECTRONIK TRADE: A RESEACRH TO IDENTFY CUSTOMER INSIGHT

Humankind has entered a new era with technological development. This situation has manifested itself in the economic and social life and has led to new requirements. The enterprises have had to renew themselves to keep pace with this situation. Adaptation to these technological innovations has started also in our country. At this stage, the internet has become an indispensable source of communication and marketing for enterprises. An efficient electronic commerce process has started. Emergence of electronic commerce showed that enterprises’ web sites must have some fundamental features. Enterprises and designers should not determine web sites features according to their requests, possibilities and strategies but also they should take consumer expectations under consideration. There are many international articles and researches about consumer expectations and web sites features. In this study, the existence of electronic commerce, development, tools and applications in our country is examined. This study is aimed at determining the perception on service quality of users of travel agencies’ web sites. Available sampling method is used in this research. A sample of 214 e-service customers has participated to the survey

Kaynakça

Aksoy R. (2006), Bir Pazarlama Değeri Olarak Güven ve Tüketicilerin Elektronik Pazarlara Yönelik Güven Tutumları, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 91-104. Altınok S.; Sugözü.H.; Çetinkaya M., “Geleneksel Ticarette Yeni Ekonomiye Elektronik Ticaretin Temel Ekonomik Etkileri” , 9. Türkiye’de Internet Konferansı, 2003,http://inet-tr.org.tr/inetconf9/bildiri/89.pdf, Erişim 14.11.2012.

Altunışık R. (2010), E-Memnuniyeti Etkileyen Performans Kriterlerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma, Akademik Bakış Dergisi, s.20.

Başaran B. ve Çelik H.(2008), E – Hizmet Müşterileri arasında E – Hizmet Kalite Boyutlarını Algılamada Oluşan Farklılıkların İncelenmesi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 3, 2008, s.47-62.

Buhalis D, (2003), eTourism, Prentice-Hall.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Çağıl, G., ve Ergün K.(2008), Geleneksel İşletme Anlayışında E-İşletme Anlayışına Geçişte Yaşanan Problemler, Akademik Bilişim, ss.100-122.

Çoban, B., Devecioğlu S, ve Karakaya Y.E (2011), Spor Sektöründe E-Ticaret, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:8 Sayı:1, s.1110-1120

Elibol H. ve Kesici B. (2004), Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 11, s.303 – 331.

Karamustafa K.ve Öz M.,(2010), Türkiye’de Konaklama İşletmelerinin Web Sitelerinde Yer Verilen Faktörlerin Başarımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 189-218.

Kim ve Lim (2001) Consumers Percieved importance Of And Satisfaction With internet Shopping, Electronic Markets, V. 11(3), 148-154.

Kotler, P.(2002). Gurular Konusuyor, Capital Yayınları. İstanbul.

Loiacono, E.T., Watson, R. T., Goodhue, D. L. (2002), "WebQual: A Measure of Web Site Quality", Working Paper, University of Georgia Athens, Terry College of Business.

Nakip M. (2006), Pazarlama Araştırmaları, Ankara,Seçkin Kitabevi, 2. Baskı.

Palumbo F. ve Herbig, P.(1998), International Marketing Tool, the Internet Intustrial Managements Data Systems,(6), 253-261.

Parasuraman, A., Zeithalm, V.A., Berry, L.L. (1985), A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, Journal of Marketing, 49(4): 41-50.

Pırnar İ., (2005), Turizm Endüstrisinde E-Ticaret, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, s.28-55.

Rines, S. (1996), Forcing Change, Marketing Week, 1996, March 8, pp. 67-70.

Saydan R., (2008) Tüketicilerin Online Alışverişe Yönelik Risk ve Fayda Algılamaları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, V.7 N.23, s.386-402.

Sipahi, B. Yurtkoru, E.S. Çinko M. (2008). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. İstanbul: Beta.

Solomon, M., Bamossy, G. ve Askegaard, S. (2002) Consumer Behaviour: A European Perspective 2 nd

edition, Harlow UK, FT Prentice Hall.

Thompson, S. ve Teo, H.(2002), Attitudes Toward Online Shopping And The _nternet Behaviour, Information Techonology Vol, 21,(4), 259-271.

Tse, D. K., ve Wilton, P. C., (1988), Models of Consumer Satisfaction Formation: An Extension, Journal of Marketing Research Vol. XXV , 204-12.

Tutar F., Kocabay M. ve Kılınç N.(2007), Turizm Sektöründe E – ticaret Uygulamaları: Nevşehir Örneği, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 12, s.196-206.

Türkiye İstatistik Kurumu (2009), 2009 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. Sayı.147.

Yılmaz, B.S. ve Öncüer, M.E. (2005a), ”Bilgi Ekonomisinin Turizm Endüstrisinde Yol

Açtığı Değişimler” www.bilgiyonetimi.org (Erişim tarihi: 13.11.2012).

Zeithaml, V. A. (2002), Service Excellence in Electronic Channels, Managing Service Quality, 12 (3): 135-138.

http://eogrenme.anadolu.edu.tr/OrnekDers/ebook/unite04.swf 19 May. 10).

http://www.allbusiness.com/marketing-advertising/marketing-advertising/ 13534820- 1.html 27.04.2011).

http://www.internetworldstats.com/stats.htm 26.04.2010).

http://www.turizmdebusabah.com/images/0242008ONLiNESEYAHATPAZARi.pdf s.4 28.04.2010).

Kaynak Göster

Bibtex @ { dusbed241866, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {54 - 70}, doi = {}, title = {ELEKTRONİK TİCARET: TÜKETİCİLERİN BAKIŞ AÇILARINI SAPTAMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Tarcan İçigen, Ebru and Kutlu, Ufuk} }
APA Tarcan İçigen, E , Kutlu, U . (2016). ELEKTRONİK TİCARET: TÜKETİCİLERİN BAKIŞ AÇILARINI SAPTAMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (1) , 54-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22639/241866
MLA Tarcan İçigen, E , Kutlu, U . "ELEKTRONİK TİCARET: TÜKETİCİLERİN BAKIŞ AÇILARINI SAPTAMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 54-70 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/22639/241866>
Chicago Tarcan İçigen, E , Kutlu, U . "ELEKTRONİK TİCARET: TÜKETİCİLERİN BAKIŞ AÇILARINI SAPTAMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 54-70
RIS TY - JOUR T1 - ELEKTRONİK TİCARET: TÜKETİCİLERİN BAKIŞ AÇILARINI SAPTAMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Ebru Tarcan İçigen , Ufuk Kutlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 70 VL - 2 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ELEKTRONİK TİCARET: TÜKETİCİLERİN BAKIŞ AÇILARINI SAPTAMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Ebru Tarcan İçigen , Ufuk Kutlu %T ELEKTRONİK TİCARET: TÜKETİCİLERİN BAKIŞ AÇILARINI SAPTAMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Tarcan İçigen, Ebru , Kutlu, Ufuk . "ELEKTRONİK TİCARET: TÜKETİCİLERİN BAKIŞ AÇILARINI SAPTAMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / 1 (Temmuz 2016): 54-70 .
AMA Tarcan İçigen E , Kutlu U . ELEKTRONİK TİCARET: TÜKETİCİLERİN BAKIŞ AÇILARINI SAPTAMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. DÜSOBED. 2016; 2(1): 54-70.
Vancouver Tarcan İçigen E , Kutlu U . ELEKTRONİK TİCARET: TÜKETİCİLERİN BAKIŞ AÇILARINI SAPTAMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 2(1): 54-70.
IEEE E. Tarcan İçigen ve U. Kutlu , "ELEKTRONİK TİCARET: TÜKETİCİLERİN BAKIŞ AÇILARINI SAPTAMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 54-70, Tem. 2016