DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNİN MARKA KİŞİLİK ALGILAMALARINA ETKİSİ

Öz Bu araştırmanın amacı öğrencilerin etnosentrik eğilimlerinin Düzce Üniversitesinin marka kişilik algılamalarında bir etkisi olup olmadığını öğrenmektir. Araştırmanın evreni Düzce Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerden oluşmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemine göre 400 anket uygulanmıştır. Veri toplama yöntemi olarak yapılandırılmış anket tekniği uygulanmış olup, ankette Aksoy ve Özsomer’in 4 boyut ve 39 maddeden oluşan Marka Kişilik Ölçeği ile 17 ifadeden oluşan Etnosetnrizm Ölçeği (CETSCALE) kullanılmıştır. Her iki ölçekte hem ulusal hem de uluslararası çalışmalarda kullanılmış olup, geçerlilik ve güvenirlik düzeyleri yüksek olan ölçeklerdir. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin etnosentrik eğilimleri onların marka kişilik algılamalarını etkilemektedir. Ayrıca etnosentrizm eğilimi öğrencilerin cinsiyetlerine ve eğitim düzeylerine göre farklılaşmaktadır. Marka kişilik algılamaları da cinsiyet, medeni durum ve yaş değişkenlerine göre değişmektedir.

Kaynakça

Akın, M., Çiçek, R., Gürbüz, E. ve İnal, M. E. (2009), Tüketici Etnosentrizmi ve Davranış Niyetleri Arasındaki Farklılığın Belirlenmesinde CETSCALE Ölçeği, Ege Akademik Bakış, 9 (2), ss.489-512

Aksoy, L. ve Özsomer, A. (2007), Türkiye’de Marka Kişiliği Oluşturan Boyutlar, 12. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 1-11.

Arı, E. S. ve Madran, C. (2011), Satın Alma Kararlarında Tüketici Etnosentrizmi ve Menşe Ülke Etkisinin Rolü, Öneri Dergisi, 9 (35), ss.15-33

Asil, H. ve Kaya, İ. (2013), Türk tüketicilerin etnosentrik eğilimlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42 (1), ss.113-132

Burnaz, E. ve Ayyıldız, H. (2017), Aidiyet Olgusunun Destinasyon Marka Kişiliği Algısına Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 8 (19), ss.244-259

Dündar Kurtuluş, S. (2008), Ülkelerin Marka Kişiliği Üzerine Bir Araştırma, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (22), ss.285-300

İmrak, Selda (2015) ,Marka Kişiliğinin; Marka İmajı, Genel Memnuniyet Ve Sadakat Üzerindeki Etkisi Ve Cam Ev Eşyası Sektörü Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (3), ss.91-104

Kalaycı, Ş. (2006), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayınları: Ankara

Kılıç, A. ve Altay, Ş. (2018), Marka ve Marka Kişiliği Algısı: Bir Üniversite Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10 (3), ss.670-692

Kiracı, H. ve Kocabay, F. (2017), Marka Kişiliği Boyutları, Tatmin, Güven Ve Etnosentrik Eğilimlerin Marka Sadakati Üzerine Etkisi – Didi Örneği, Ömer Halis Demir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10 (1), ss.11-26

Köse, İ. İ., Güneş, G. ve Özçelikay, G. (2015), Serbest Eczanelerde Marka Kişiliği, Marmara Pharmaceutical Journal, (19), ss.238-245

Öney, M. ve Karaaslan, M. H. (2018), Marka Tercihlerinde Etnosentrizmin Etkisi, 4th Global Business Research Congress, 24-25 Mayıs, İstanbul

Özçelik, D. G. ve Torlak, Ö. (2011), Marka Kişiliği Algısı ile Etnosentrik Eğilimler Arasındaki İlişki: LEVIS ve MAVİ JEANS Üzerine Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış, 11 (3), ss.361-377

Özdemir, E. K., Güzeloğlu, E. B. ve Topsümer, F. (2018), Tüketici Etnosentrizmi, Marka Kişiliği Algısı ve Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Türkiye’deki Beyaz Eşya Markalarına Yönelik Bir Uygulama, Global Media Journal, 8 (16), ss.354-372

Özgüven, N. ve Karataş, E. (2010), Genç tüketicilerin marka kişiliği algılamalarının cinsiyete göre değerlendirilmesi: McDonald’s ve Burger King, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (11), ss.139-163

Tayfur, G., Cesur, Z. ve Memiş, S. (2017) Sakarya Üniversitesi’nin Marka Kişiliğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Academic Social Science Studies (54) ss.241-253

Toksarı, M. (2015), Tüketici Etnosentrizmin Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Üzerindeki Rolü, Sakarya İktisat Dergisi, 4 (3), ss.19-28

Torlak, Ö. ve Özmen, M. (2006), İki Farklı Kola Markası Tercih Eden Üniversite Öğrencilerini Ayıran Özelliklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (30), ss.359-371

Yapraklı, T. Ş. ve Keser, E. (2013), Tüketici Etnosentrizmi: Beyaz Eşya ve İçecek Sektörlerinde Karşılaştırmalı Bir Saha Araştırması, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (25), ss.385-420

Yener, D. (2013), Marka Çağrışım Unsurlarının Marka Kişiliği Üzerine Etkisi, Electronic Journal of Vocational Colleges, Mayıs: 89-103

Yıldırım, Y. ve Gültaş, P. (2016), Farklı Etnik Kimliklere Sahip Tüketicilerin Etnosentrizm Düzeylerinin ve Ürün Tercihlerindeki Tutumlarının İncelenmesi: Malatya İli Örneği, International Journal of Academic Value Studies, 2 (5), ss.18-35

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dusbed554222, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {154 - 173}, doi = {}, title = {DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNİN MARKA KİŞİLİK ALGILAMALARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Hatice} }
APA Yıldırım, H . (2019). DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNİN MARKA KİŞİLİK ALGILAMALARINA ETKİSİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (2) , 154-173 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/51286/554222
MLA Yıldırım, H . "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNİN MARKA KİŞİLİK ALGILAMALARINA ETKİSİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 154-173 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/51286/554222>
Chicago Yıldırım, H . "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNİN MARKA KİŞİLİK ALGILAMALARINA ETKİSİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 154-173
RIS TY - JOUR T1 - DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNİN MARKA KİŞİLİK ALGILAMALARINA ETKİSİ AU - Hatice Yıldırım Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 154 EP - 173 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNİN MARKA KİŞİLİK ALGILAMALARINA ETKİSİ %A Hatice Yıldırım %T DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNİN MARKA KİŞİLİK ALGILAMALARINA ETKİSİ %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldırım, Hatice . "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNİN MARKA KİŞİLİK ALGILAMALARINA ETKİSİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 2 (Aralık 2019): 154-173 .
AMA Yıldırım H . DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNİN MARKA KİŞİLİK ALGILAMALARINA ETKİSİ. DÜSOBED. 2019; 9(2): 154-173.
Vancouver Yıldırım H . DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNİN MARKA KİŞİLİK ALGILAMALARINA ETKİSİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(2): 154-173.
IEEE H. Yıldırım , "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ETNOSENTRİK EĞİLİMLERİNİN MARKA KİŞİLİK ALGILAMALARINA ETKİSİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 154-173, Ara. 2020