DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NİN BAZI FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “SPOR” HAKKINDAKİ METAFORLARI

Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin “spor” hakkındaki metaforlarını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Düzce Üniversitesi'nin üç farklı fakültesinin (Eğitim, Tıp, Spor Bilimleri) beş farklı bölümünde öğrenim gören 208 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Üniversite öğrencilerinin ''Spor ... gibidir, çünkü ...'' cümlesini tamamlamalarıyla veriler elde edilmiş olup, verilerin analizinde nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda ''Spor'' hakkında 18 kategoride, 104 farklı metafor belirlenmiştir. En fazla metafor üretilen kategoriler sırasıyla; huzur-mutluluk-erinç verici bir unsur olarak spor (50 metafor), sağlık verici (39 metafor), zorunlu görülen (38 metafor), pozitif katkı sağlayıcı (13 metafor), ilgi gösterilmesi, emek verilmesi gereken (13 metafor) bir unsur olarak spor şeklinde belirlenmiştir. Yine ayrıca ürettikleri metaforları kabul edilen katılımcılardan spor yapanlar (hobi veya lisanslı olarak) 113 kişi, spor yapmayanlar (hobi veya lisanslı olarak) ise 71 kişidir. Araştırma bulguları bütün olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin “Spor”a ilişkin üretmiş oldukları metaforlarda spora karşı olumlu algılarının bulunduğu tespit edilmiştir.

METAPHORS ABOUT “SPORTS” OF THE STUDENTS WHO ARE STUDYING IN SOME FACULTIES OF DÜZCE UNIVERSITY

The aim of this study is to reveal the metaphors of university students about "sport". The sample of the research, which was organized in five different departments (Mathematics and Science Education, Basic Education, Social Sciences and Turkish Education, Physical Education and Sports Teaching, Internal Medicine (Medical Pharmacology) of three different faculties (Education, Medicine, Sports Sciences) of Düzce University in 2016-2017 academic year, constituted 208 university students. The data were obtained with the help of university students by completing these sentence of ''Sports are like ..., because ...''. Qualitative and quantitative research methods were used to analyse of the data. As a result of the study, 104 different metaphors were identified in 18 categories about ''Sports''. The most metaphorical categories were sports as a peace-happiness-giving element (50 metaphor), sport as a health-giving element (39 metaphor), sport as an essential element (38 metaphor), potentiative contributing factor (13 metaphors), sports as an element of interestand an element to be given labor (13 metaphors). Also, 113 of the participants whose metaphors were accepted playsports as hobby or licensed, while 71 of them do not play sport as hobby or licensed. As a result, when there search findings were evaluated as a whole, it was determined that the students have positive perceptions towards the sport in the metaphors they produced about "Sports".

Kaynakça

Arpa D. K. (2014). Ortaöğretimdeki Erkek Sporcuların Karate ve Taekwondo Branşına Yönelme Nedenleri ve Beklentileri, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı İstanbul.

Bensiz, A. (2016). Amatör Futbolcuların Algılarına Göre Antrenörlerin Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.

Cebeci, O. (2013). Metafor ve Şiir Dilinin Yapısal Özellikleri, İstanbul: İthaki Yayınları.

Cerit, Y. (2008). Öğretmen Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (4), ss. 693-712.

Çelikten, M. (2005). EğitimSisteminde Kullanılan Kültür ve Öğretmen Metaforları, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (28-30 Eylül). Pamukkale Üniversitesi, Denizli, ss.232

Fraser, D. C. (2000). Sin, Hope and Optimism in Childrens Methaphors, AARE Conference, Dec. 4-7, Sydney, Australia Fretzin, L. (2001). Metaphors in Teaching, http://lrs.ed.uiuc.edu/students/fretzin/EPL11q5Metaphors.htm (11.04.2017).

Girmen, P. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Konuşma Ve Yazma Sürecinde Metaforlardan Yararlanma Durumları, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Hanson, L. (1994). Affective Response to Learning via Visual Metaphor, (Edit: Darrell G. B., Roberts A. B., Judy C. B.), Selected Readings from the 25th Annual Conference of the International Visual Literacy Association, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED370602.pdf. (09.04.2017).

H. İ. S. (2017). Herkes İçin Spor, http://www.his.gov.tr/herkes-icin-spor.html (20.07.2017).

Karakaya, E. D. ve Salici, O. (2016). Isparta’da Öğrenim Gören 11-13 Yaş Gurubu Öğrencilerin Popüler Spor Branşları Hakkındaki Metaforik Algılarının Belirlenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2 (3), 1059-1076.

Koç, M., Murathan, F. Yetiş, Ü. ve Murathan, T. (2015). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Spor Kavramına İlişkin Algıları, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(9), ss. 294-303.

Koçak, F. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12(1), ss. 59-69.

Lakoff, G. ve Johnson, M. (2105). Metaforlar Hayat, Anlam ve Dil. (Çev. Gökhan Yavuz Demir), İstanbul: İthaki Yayınları.

MEGEP (2006). MEB, Bireysel Sporlar, Ankara:MEB Yayınları, http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/eglence/moduller/bireysel_sporlar.pdf ( 10.05.2017).

Palmquist, R. A. (2001). Cognitive Style and Users’ Metaphors for the Web: an Exploratory Study, The Journal of Academic Librarian ship, 27(1), ss.1-2.

Perry, C. ve M. Cooper. (2001). Metaphors Are Good Mirrors: Reflecting on Change for Teacher Educatiors, Reflecti ve Practice, 2(1), ss. 45.

Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (55), ss.459-496.

Sanchez, A., Jose, M. B. ve Victor, M. (2000). Desing of Virtual Reality Systems for Education: A Cognitive Approach, Educational Information Technologies, 5(4), ss. 358-371.

Semerci, Ç. (2007). Program Geliştirme Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlköğretim Programlarına Farklı Bir Bakış. 31 No:2, ss. 125-140.

Tyson, P.A. (1995). The Metaphor of Students as Mathematicians: Issue and Implications, Unpulished Doctorial Thesis, Stanford University, Stanford.

Yetim, A. (2000). Sporun Sosyal Görünümü, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD), V (2000), 1, ss. 63-72.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 9. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 10. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yorulmaz, Ö. (2008). Okul Yöneticileri İle Öğretmen ve Öğrencilerin “Okul”, “Yönetici”, “Öğretmen” ve “Öğrenci” Kavramlarıyla İlgili Algılarının Metaforlar Yoluyla Karşılaştırmalı Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dusbed370718, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {106 - 131}, doi = {}, title = {DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NİN BAZI FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “SPOR” HAKKINDAKİ METAFORLARI}, key = {cite}, author = {Sevinç, Ömer Seyfettin and Ergenç, Mustafa} }
APA Sevinç, Ö , Ergenç, M . (2017). DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NİN BAZI FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “SPOR” HAKKINDAKİ METAFORLARI . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (2) , 106-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/33302/370718
MLA Sevinç, Ö , Ergenç, M . "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NİN BAZI FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “SPOR” HAKKINDAKİ METAFORLARI" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 106-131 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/33302/370718>
Chicago Sevinç, Ö , Ergenç, M . "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NİN BAZI FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “SPOR” HAKKINDAKİ METAFORLARI". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 106-131
RIS TY - JOUR T1 - DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NİN BAZI FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “SPOR” HAKKINDAKİ METAFORLARI AU - Ömer Seyfettin Sevinç , Mustafa Ergenç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 131 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NİN BAZI FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “SPOR” HAKKINDAKİ METAFORLARI %A Ömer Seyfettin Sevinç , Mustafa Ergenç %T DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NİN BAZI FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “SPOR” HAKKINDAKİ METAFORLARI %D 2017 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Sevinç, Ömer Seyfettin , Ergenç, Mustafa . "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NİN BAZI FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “SPOR” HAKKINDAKİ METAFORLARI". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 2 (Aralık 2017): 106-131 .
AMA Sevinç Ö , Ergenç M . DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NİN BAZI FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “SPOR” HAKKINDAKİ METAFORLARI. DÜSOBED. 2017; 7(2): 106-131.
Vancouver Sevinç Ö , Ergenç M . DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NİN BAZI FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “SPOR” HAKKINDAKİ METAFORLARI. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(2): 106-131.
IEEE Ö. Sevinç ve M. Ergenç , "DÜZCE ÜNİVERSİTESİ’NİN BAZI FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN “SPOR” HAKKINDAKİ METAFORLARI", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 106-131, Ara. 2017