ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK VE İŞGÖREN AVUKATLIĞI ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAYSERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Dünyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak günümüz organizasyonlarında insan kaynağı ve onun yönetimi daha da ön plana çıkmıştır. Bu sebeple de organizasyonlarda önemli bir unsur olan bu gücün işletmelerde tutulabilmesi için örgüt tarafından desteklenmesi, çalışanların haklarının korunması ve çalışanların menfaatine olan karar ve uygulamaların yöneticiler tarafından alınmasının sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, çalışanların örgütsel destek ve iş gören avukatlığı algılarının işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisini tespit etmektir. Genel tarama modeli ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında, çalışmada temel alınan bir araştırma modeli geliştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Kayseri ilinde Uluslararası Nakliyeciler Derneğine kayıtlı lojistik sektöründe faaliyet gösteren 35 firmada çalışan toplam 850 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, yöneticilerinin izin verdiği, 29 firma ve toplam 421 çalışan oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; lojistik sektörü çalışanlarının örgütsel destek algılarının işten ayrılma niyetleri üzerinde anlamlı ve negatif yönlü düşük düzeyde etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL SUPPORT AND EMPLOYEE ADVOCACY PERCEPTIONS OF EMPLOYEES’ ON THEIR TURNOVER INTENTION: AN APPLICATION IN KAYSERİ LOGISTICS INDUSTRY

Depending on the developments experienced in the world, human resources and its management are more prominent in today's organizations. For this reason, this is an important element of power in organizations in enterprises should be supported by the organization in order to hold the protection of the rights of employees and employees a stake in the decision taken by administrators and applications. There is a need to ensure. The main objective of this research, the employees who work in organizational support and advocacy impact on perception of severance intentions is to detect. Within the scope of the study conducted with the general screening model, a research model based on the study was developed. The research universe, in Kayseri province, the international transporter’s association registered in the logistics sector 35 firm running total 850 people. The sample of the surwey allows the managers, 29 companies and has a total of 421 runs. As a result, according to the findings of the research, the perception of organizational support of the logistics sector employees quit over the intensions of the meaningful and negative directional, concluded that a low level of effect has been reached.

Kaynakça

Allen, D. G., Shore, L. M. ve Griffeth, R. W. (2003), The Role of Perceived Organizational Support and Supportive Human Resource Practices in the Turnover Process, Journal of Management, 29(1), ss. 99-118.

Akgündüz, Y. ve Şanlı, C. (2016), İşgören Avukatlığı Ölçeğinin Turizm İşletmeleri Örnekleminde Türkçeye Uyarlama Çalışması, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), ss.282-292.

Anafarta, N. (2015), Algılanan Örgütsel Destek ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: İş Tatmininin Aracılık Rolü, İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 26(79), ss.112-130.

Aykan, E. (2007a), Örgütlerde İnsan Kaynakları Uygulamaları ile Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), ss.123-137.

Aykan, E. (2007b), Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Güven ve Tükenme Davranışı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs, Sakarya, Türkiye, ss.159-170.

Blau, G. (1988), Testing Generalizability of a Career Commitment and Its Impact on Employee Turnover, Journal of Vocational Behavior, 35(1), ss.88-193.

Creswell, J.W. (2013). Araştırma Deseni (Çev. Selçuk Beşir DEMİR). Ankara: Eğiten Kitap.

Dawley, D., Houghton, J. D. ve Bucklew, N. S. (2010), Perceived Organizational Support and Turnover Intention: The Mediating Effects of Personal Sacrifice and Job Fit, The Journal of Social Psychology, 150(3), ss. 238-257.

Demir, M. (2012), Örgütsel Destek, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi: Havalimanı Yer Hizmetleri İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma, İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 14(1), ss.47-64.

Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S. ve Sowa, D. (1986), Perceived Oranizational Support. Journal of Applied Psychology, 71(3), ss.500-507.

Eisenberg, R., Fasolo, P. ve Davis-LaMastro, V. (1990), Perceived Organizational Support and Employee Diligence, Commitment, and Innovation, Journal of Applied Psychology, 75(1), ss.51-59.

Ekmekçioğlu, E. B. ve Sökmen, A. (2016), Algılanan Örgütsel Desteğin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü: Sınır Birimi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, International Review of Economics and Management, 4(2), ss.32-45.

Engin, E. (2015), İşgörenlerin Örgütsel Destek Algılamalarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri: Sanayi ve Hizmet Sektörlerine Yönelik Bir Alan Araştırması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Trakya.

Erkoç, İ. Ç. (2015), Algılanan Örgütsel Destek ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Öz Yeterlilik Faktörünün Düzenleyici Rolü: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Goodman, S. A. ve Svyantek, D. J. (1999), Person–Organization Fit and Contextual Performance: Do Shared Values Matter”, Journal of Vocational Behavior, 55(2), ss.254-275.

Gül, H., Oktay, E. ve Gökçe, H. (2008), İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti ve Performans Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama, Akademik Bakış, 15, ss.1-11.

Gillet, N., Gagné, M., Sauvagère, S. ve Fouquereau, E. (2013), The Role of Supervisor Autonomy Support, Organizational Support, and Autonomous and Controlled Motivation in Predicting Employees' Satisfaction and Turnover Intentions, European Journal of Work and Organizational Psychology, 22(4), ss.450-460.

Hatipoğlu, Z. (2015), Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algılarının Örgütsel Özdeşleşme Seviyelerine Etkisi: Ankara Çankaya İlçesinde Bir Uygulama. Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Kaplan, M. ve Öğüt, A. (2012), Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), ss.387-401.

Karatepe, O. M. ve Vatankhah, S. (2014), The Effects of High-Performance Work Practices on Perceived Organizational Support and Turnover Intentions: Evidence from the Airline Industry, Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 13(2), ss.103-119.

Kervancı, F., (2013), Tükenmişlik Sendromunun Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

Kim A. ve Mor Barak M. E., (2014), Role Stress, Turnover Intention, and the Mediating Roles of Leader-Member Exchange and Perceived Organizational Support of Child Welfare Workers: Longitudinal Analyses, Children and Youth Services Review, 4, ss.79-88.

Knudsen, Hannah K., Lori J. Ducharme, ve Paul M. Roman (2009), Turnover Intention and Emotional Exhaustion" at the Top: Adapting The Job Demands-Resources Model to Leaders of Addiction Treatment Organizations, Journal of Occupational Health Psychology 14(1) ss.84-95.

Koban, E. ve Yıldırım Keser, H. (2013), Rekabet Edebilirlikte Türk Lojistik Sektörünün İstihdam Yapısının Analizi ve İstihdama Yönelik Devlet Destekleri, Çalışma İlişkileri Dergisi, 4 (2), ss.32-43.

Lummus, R. R., Krumwiede, D. W. ve Vokurka, R. J. (2001), The Relationship of Logistics to Supply Chain Management: Developing a Common Industry Definition, Industrial Management & Data Systems, 101(8), ss.426–432.

Maertz, C. P., Griffeth, R. W., Campbell, N. S. ve Allen, D. G. (2007), The Effects of Perceived Organizational Support and Perceived Supervisor Support on Employee Turnover, Journal of Organizational Behavior, 28(8), ss.1059-1075.

Mathieu, J. E. ve Zajac, D. M. (1990), A Review and Meta-Analysis of the Antecedents, Correlates, and Consequences of Organizational Commitment”, Psychological Bulletin, 108(2), ss.171-194. OECD, (2002), “Transport Logistics: Shared Solutions to Common Challenges”, OECD Publications, France, (Erişim Tarihi: 12.10.2016). http://www.internationaltransportforum.org/Pub/pdf/02LogisticsE.pdf

Otaye, L. ve Wong, W. (2014), Mapping the Contours of Fairness - The Impact of Unfairness and Leadership (in) Action on Job Satisfaction, Turnover Intention and Employer Advocacy, Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, 1(2), ss.191-204.

Oktar, M., N. (2015), Engelli Bireylerle Çalışanlarda Algılanan Örgütsel Destek ve Tükenmişlik Düzeyinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: İstanbul İli Beykoz İlçesi Örneği. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yalova.

Özdevecioğlu, M. (2003), Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, D.E.Ü. İ.İ.B.F Dergisi, 18(2), ss.113-130.

Perryer C. J., Fins I. ve Travaglione A. (2010), Predicting Turnover Intentions the Interactive Effects of Organizational Commitment and Perceived Organizational Support, Management Research Review, 33(9), ss.911-923.

Price, J. L. (1977), The Study of Turnover, Iowa State University Press, Ames: Iowa. Rhodes, L., Eisenberger, R. ve Armeli, S. (2001), Affective Commitment to the Organization:The Contribution of Perceived Organizational Support, Journal of Applied Psychology, 86(5), ss.825-836.

Rhoades, L., Eisenberger, R. (2002), Perceived Organizational Support: A Review of the Literatüre, Journal of Applied Psycology, 87, ss.698–714.

Rynes, S. L. (2004), Where Do We Go from Here?: Imagining New Roles For Human Resources, Journal of Management Inquiry, 13(3), ss.203-213.

Scott, A., Gravelle, H., Simoens, S., Bojke, C. ve Sibbald, B (2006), Job Satisfaction and Quitting Intentions: A Structural Model of British General Practitioners, British Journal of Industrial Relations, 44(3), ss.519-540.

Shanock, L. R. ve Eisenberger, R. (2006), When Supervisors Feel Supported: Relationships with Subordinates' Perceived Supervisor Support, Perceived Organizational Support, and Performance, Journal of Applied Psychology, 91(3), ss.689-695.

Stınglhamber F. ve Vandenberghe C., (2003), Organizations and Supervisors as Sources of Support and Targets of Commitment: A Longitudinal Study, Journal of Organizational Behavior, 24, ss.251-270.

Stovel, M. ve N. Bontis. (2002), Voluntary Turnover: Knowledge Management Friend or Foe?, Journal of Intellectual Capital, 3(3), ss.303- 322.

Şahin, D. (2015), Presenteeism (İşte Var Olamama) ile Algılanan Örgütsel Destek, Korku İklimi ve Çalışmaya Tutkunluk Arasındaki İlişki: Hemşirelere Yönelik Bir Araştırma, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Trakya.

Şanlı, S. C. (2016), İşgören Avukatlığı ve Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İşe gömülmüşlük ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Takase, M., Maude, P. ve Manias, E. (2005), Nurses’ Job Dissatisfaction and Turnover Intention: Methodological Myths and an Alternative Approach, Nursing and Health Sciences, 7, ss.209-217.

Torun, Y. (2016), Personel Güçlendirme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü: Örgütsel Sinizm Ölçeği Geliştirmeye Yönelik Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Yeh, Y. P. (2014), Exploring the Impacts of Employee Advocacy on Job Satisfaction and Organizational Commitment: Case of Taiwanese Airlines, Journal of Air Transport Management, 36, ss.94-100.

Yücel, İ. ve Demirel, Y. (2013), Mevcut İş Alternatiflerinin İş Tatmini ve İşten Ayrılma İlişkisi Üzerinde Etkisi: Başka Bir Yol Daha Olmalı!, Atatürk University Journal Of Economics & Administrative Sciences, 27(2), ss.159-177.

Wang H., Ma B., Liu X. ve Liu S., (2014), Job Security and Work Outcomes in China: Perceived Organizational Support as Mediator, Social Behavior and Personality”, 42 (7), ss.1069-1076.

Wayne, S. J., Shore L.M. ve Liden R.C. (1997), Perceived Organizational Support and Leader-member Exchange: A Social Exchange Perspective, Academy of Management Journal, 40 (1), ss.82-111.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dusbed449747, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {34 - 50}, doi = {}, title = {ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK VE İŞGÖREN AVUKATLIĞI ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAYSERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Aykan, Ebru and Akgül, Hanife} }
APA Aykan, E , Akgül, H . (2018). ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK VE İŞGÖREN AVUKATLIĞI ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAYSERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (1) , 34-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/38695/449747
MLA Aykan, E , Akgül, H . "ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK VE İŞGÖREN AVUKATLIĞI ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAYSERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 34-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/38695/449747>
Chicago Aykan, E , Akgül, H . "ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK VE İŞGÖREN AVUKATLIĞI ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAYSERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 34-50
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK VE İŞGÖREN AVUKATLIĞI ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAYSERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA AU - Ebru Aykan , Hanife Akgül Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 50 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK VE İŞGÖREN AVUKATLIĞI ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAYSERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA %A Ebru Aykan , Hanife Akgül %T ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK VE İŞGÖREN AVUKATLIĞI ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAYSERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Aykan, Ebru , Akgül, Hanife . "ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK VE İŞGÖREN AVUKATLIĞI ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAYSERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 1 (Temmuz 2018): 34-50 .
AMA Aykan E , Akgül H . ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK VE İŞGÖREN AVUKATLIĞI ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAYSERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. DÜSOBED. 2018; 8(1): 34-50.
Vancouver Aykan E , Akgül H . ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK VE İŞGÖREN AVUKATLIĞI ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAYSERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(1): 34-50.
IEEE E. Aykan ve H. Akgül , "ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK VE İŞGÖREN AVUKATLIĞI ALGILARININ İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KAYSERİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 1, ss. 34-50, Tem. 2018