11 EYLÜL SALDIRILARI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI TERÖRÜN TURİZME ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Uluslararası niteliği ağır basan, ekonomik, ticari, kültürel ve politik boyutları da olan turizm, günümüz uluslararası aktörleri için özellikle ekonomik ve politik değeri artan bir yumuşak ve akıllı güç unsuruna dönüşmüştür. Terörizm ise uluslararası toplumun ortak endişe kaynağı olarak, turizmi ve aktörlerin çıkarlarını zamanla daha çok etkilemektedir. Turizm, insanların seyahatlerini içeren ekonomik, politik, kültürel ve sosyal bir olgu olup; niteliği itibariyle çok yönlü; ancak esnek bir yapıya sahiptir. Böylece, sosyo-ekonomik ve yapolitik gelişmeler de hızlı ve doğrudan turizm faaliyetlerini etkilemektedir.Çalışmanın amacı, terörist saldırılarla turizm ilişkisinin 11 Eylül saldırıları örneğinden hareketle incelenmesidir. Bu çalışmada, kırılgan niteliğe sahip olan turizm olgusunun terörizmden büyük oranda etkilendiği savunulmaktadır. Anılan amaca ulaşmak için tarihin en büyük terörist saldırılarından biri olarak kabul edilen 11 Eylül 2001 saldırılarının, uluslararası boyutta ve Türkiye örneğindeki etkileri üzerine odaklanılmıştır. Bu bağlamda, elde edilen veriler değerlendirilerek, terör ve turizm arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu ve güçlü bir şekilde bir birlerini etkiledikleri sonucuna ulaşılmıştır.

THE EFFECTS OF THE INTERNATIONAL TERROR ON TOURISM INDUSTRY THROUGH SEPTEMBER 11 ATTACK: THE CASE OF TURKEY

Tourism, which has internationally significant and also economic, commercial, cultural, political dimensions, has become a soft and smart power source whose economic and political value is increasing especially for today's international actors. By the other hand Terrorism which is a source of common concern for the international community, has negative effects on the tourism industry and its actors more over the time. Tourism is involving people's travels that an economic, political, cultural and social phenomenon. Although tourism is sophisticated because of its nature, it has a flexible structure.Thus, socio-economic or political changes also affects tourism activities quickly and directly. The aim of the study is to examine the correlation between the terrorist attacks and tourism industry through the case of September 11 attack. In this study, it is argued that tourism which has already a fragile nature is negative affected by terrorism. To reach the stated aim, focused on the effects of The September 11 attack which considered one of the important terrorist attack in history on international dimension and Turkey tourism industry. In this context, the results obtained are evaluated. The result is that there is a direct and proportional correlation between terrorism and tourism, and that they strongly affect each other.

Kaynakça

Ağır, H. ve Kar, M. (2010). Terörizmin Makroekonomik Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 47(539), ss. 13-35.

Akbaş, Z. ve Tuna, H. (2012). Bir Dış Politika Aracı Olarak Yumuşak Gücün Turizm Sektörüne Etkisi: Türkiye Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme, Finans, Politik & Ekonomik Yorumlar, 49(571), ss.5-17.

Al-Hamarneh, A. ve Steiner, C. (2004). IslamicTourism: Rethinking the Strategies of Tourism Development in the Arab World After September 11, 2001, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 24(1), ss. 173-182.

Bennet, M. ve Bray, H. (2006).‘TheImpact of Terrorism on Tourism’, http://ww2.ecclesbourne.derbyshire.sch.uk/ecclesbourne/content/subsites/geography/files/A2 %20Student%20Tourism%20Essays/Terrorism%20(Harrold%20and%20Mark).doc (08.04.2014).

Blomberg, S. B.,Hess, G. D. ve Orphanides, A. (2004). The Macroeconomic Consequences of Terrorism, Journal of Monetary Economics, 51 (5), ss.1007-1032.

Cornwell, D. ve Roberts, B. (2010). ‘The 9/11 Terrorist Attack and Overseas Travel to the United States: Initial Impacts and Longer-Run Recovery’, Office of Immigration Statistics Working Paper, http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/ois_ni_911_wp.pdf (28.08.2016).

Death Statistics (9/11). http://www.statisticbrain.com/911-death-statistics/, E.T. 06.09.2016.

Ekinci, M. B. (2005). Türkiye’nin Uluslararası Hizmet Ticaretindeki Yeri ve Mukayeseli Üstünlükler Çerçevesinde Turizm Sektörü, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (33), ss.45-67.

Fall, L. T. ve Eric, J. (2005). Massey The Significance of Crisis Communication in the Aftermath of 9/11: A National Investigation of How Tourism Managers Have Re-Tooled Their Promotional Campaigns, Journal of Travel &Tourism Marketing, 19 (2-3), ss. 77-90.

Floyd, M. F., Gibson, H. , Pennington-Gray, L. ve Thapa, B. (2001). The Effect of Risk Perceptions on Intentions to Travel in the Aftermath of September 11, Journal of Travel &Tourism Marketing, 15(2-3), ss.19-38.

Ganor, B. (2002). Defining Terrorizm: Is One Man’s Terrorist Another Man’s Freedon Fighter, Police Practice and Research, 3(4), ss. 287-304.

Goodrich, J. N., (2002). September 11, 2001 Attack on America: A Record of the Immediate Impacts and Reactions in the USA Travel andTourismIndustry, Tourism Management, 23(6), ss.573-580.

Göçen, S., Yirik, Ş. Ve Yılmaz, Y. (2011). Türkiye’de Krizler ve Krizlerin Turizm Sektörüne Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), ss.493-509.

IATA, ‘The Impact of September 11 2001 on Aviation’, http://www.iata.org/pressroom/Documents/impact-9-11-aviation.pdf (06.09.2016).

Kingsbury, P. T. ve Stanley D. B. (2008). Freud, Tourism, and Terror, Journal of Travel &Tourism Marketing, 15(2-3), ss. 39-61.

Kozak, N., Kozak, M.A. ve Kozak, M.(2012). Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Detay Yayıncılık: Ankara.

Kutlu, R.(2010). Uluslararası Terörizm ve 11 Eylül Sonrasında Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

Nanto, D. K. (2001). 9/11 Terrorism: Global Economic Costs, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, ss.2-6.

Ongun, U. (2004). Krizlerin Antalya Turizmine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Öztürk, S. ve Çelik, K. (2009). Terörizmin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri (elektronik versiyon), Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1(2), ss.85-106.

Paraskevas, A. ve Arandell, B. (2007). A Strategic Framework for Terrorism Prevention and Mitigation in Tourism Destinations, Tourism Management, 28(6), ss. 1560-1573.

Pizam, A. (2002). Tourism and Terrorism, International Journal of Hospitality Management, 21(1), ss.1-3.

Sakhuja, V. (2002). ‘Terrorism and Tourism’, http://www.ipcs.org/article/terrorism/terrorism-and-tourism-699.html (07.04.2012).

Sönmez, S. F. ve Graefe, A. R. (1998). Influence of Terrorism Risk on Foreign Tourism Decisions, Annals of Tourism Research, 25 (1), ss.112-144)

Unur, K. (2000). Turizm-Terörizm İlişkisi ve Türkiye Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, (11), ss.169-177.

World Tourism Organization (2001). Tourism Highlights 2001, Madrid: 2001 Editions, http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284406845, (06.09.2016).

World TourismOrganization (2002). TourismHighlights 2002, Madrid: 2002 Editions, http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284406876, (06.09.2016).

World Tourism Organization (2003). Tourism Highlights 2003, Madrid: 2003 Editions, http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284406647, (06.09.2016).

World Tourism Organization (2004). Tourism Highlights 2004, Madrid: 2004 Editions, http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284407910, (06.09.2016).

World Tourism Organization (2005). Tourism Highlights 2005, Madrid: 2005 Editions, http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284411900, (06.09.2016).

World Tourism Organization (2006). TourismHighlights 2006, Madrid: 2006 Editions, http://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284413492, (06.09.2016).

Yeşiltaş, M., Öztürk İ. Ve Türkmen, F. (2008). Terör Faaliyetlerinin Turizm Sektörüne Etkilerinin Çözüm Önerileri Perspektifinde Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), ss.175-189.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { dusbed323249, journal = {Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2146-5975}, address = {enverbozdemir@duzce.edu.tr}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {1 - 14}, doi = {}, title = {11 EYLÜL SALDIRILARI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI TERÖRÜN TURİZME ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Mutlu, Çiğdem and Akbaş, Zafer} }
APA Mutlu, Ç , Akbaş, Z . (2016). 11 EYLÜL SALDIRILARI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI TERÖRÜN TURİZME ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (2) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/29933/323249
MLA Mutlu, Ç , Akbaş, Z . "11 EYLÜL SALDIRILARI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI TERÖRÜN TURİZME ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ" . Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2016 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dusbed/issue/29933/323249>
Chicago Mutlu, Ç , Akbaş, Z . "11 EYLÜL SALDIRILARI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI TERÖRÜN TURİZME ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2016 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - 11 EYLÜL SALDIRILARI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI TERÖRÜN TURİZME ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Çiğdem Mutlu , Zafer Akbaş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 6 IS - 2 SN - 2146-5975- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 EYLÜL SALDIRILARI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI TERÖRÜN TURİZME ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Çiğdem Mutlu , Zafer Akbaş %T 11 EYLÜL SALDIRILARI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI TERÖRÜN TURİZME ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2016 %J Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2146-5975- %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Mutlu, Çiğdem , Akbaş, Zafer . "11 EYLÜL SALDIRILARI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI TERÖRÜN TURİZME ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 2 (Aralık 2016): 1-14 .
AMA Mutlu Ç , Akbaş Z . 11 EYLÜL SALDIRILARI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI TERÖRÜN TURİZME ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. DÜSOBED. 2016; 6(2): 1-14.
Vancouver Mutlu Ç , Akbaş Z . 11 EYLÜL SALDIRILARI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI TERÖRÜN TURİZME ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 6(2): 1-14.
IEEE Ç. Mutlu ve Z. Akbaş , "11 EYLÜL SALDIRILARI ÜZERİNDEN ULUSLARARASI TERÖRÜN TURİZME ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ", Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 1-14, Ara. 2017