Yeşil Alan Donatısının Konut Fiyatlarına Etkisi: Kilis Örneği

Kentlerin hızlı büyümesi, artan göç ve sanayileşmeyle birlikte toprak değeri artmakta, bunun sonucu olarak kent planları rant odaklı yapılmakta, çevresel sürdürülebilirliğin temel yapıtaşı olan konut bahçeleri de bu sistem içerisinde en aza indirgenmekte hatta tamamen ortadan kaldırılmaktadır.

The Effect of Landscape Equipment Elements on Housing Prices: Kilis Case

Land value increases associated with increased migration and industrialization, as a result, the city plans are made as income based and the residential gardens which are the basic building blocks of environmental sustainability are minimized or completely eliminated in this system.In this study, the variation of prices in the housing market has been attempted to be determined depending on houses which have landscape equipment elements in different sizes and qualities. The study has been conducted in 3 phases in Kilis Beşevler District. In the first phase of the study, by determining the existing housing features, a suitable housing which can represent all of the study has been chosen. In the second phase, the prices that individuals are willing to pay extra, in the case that the houses have different utilization characteristics and landscape equipment elements, are determined by the survey. In the last phase, the data obtained are evaluated through statistical analysis in order to determine the relationship between landscape equipment elements and housing pricing, and the price increase in the event that the houses have green spaces in different sizes and functions. According to the results of analysis, it is determined that there is a direct correlation between green space elements with housing, and the housing recipients are willing to increase in price parallel to green space size and the amount of equipment elements.

Kaynakça

Altunkasa, M.F. 1999. Adana Kuzeybatı Üst Kentsel Gelişme Alanında Yeşil Alan Donatılarının Konut Fiyatlarına Etkisinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Araştırma Projesi, Adana,

Altunkasa, M.F. 2003. Çevresel Sürdürülebilirlik. Çukurova Üniversitesi Genel Yayın No:255,Adana,

Altunkasa, M.F. 2008. Çevrenin Ekonomik Değeri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Lisansüstü Ders Notu, Adana,

Bolitzer, B., Netusil, N.R. 2000. The İmpact of Open Spaces on Property Values in Portland, Oregon. Journal of Environmental Management 59: 185–193,

Donovan, G.H., Butry, D.T. 2010. Trees in the City: Valuing Street Trees in Portland, Oregon. Landscape and Urban Planning 94: 77–83,

Ertürk, H., Tosun, E. K. 2009. Küreselleşme Sürecinde Kentlerde Mekansal, Sosyal ve Kültürel Değişim: Bursa Örneği. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 16: 37-53.

Jim, C.Y., Chen, W.Y. 2006. Recreation–Amenity Use and Contingent Valuation of Urban Greenspaces in Guangzhou, China. Landscape and Urban Planning 75: 81–96,

Karakurt, E. 2008. Sürdürülebilir Bir Kentsel Yaşam Açısından Sosyal Sermayenin Önemi. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 10(2): 76-100,

Kuru, R. 2008. Toplu Konutların Tasarımında Sosyal Donatıların Maliyete Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon,

Luttik, J. 2000. The Value of Trees, Water and Open Space as Reflected by House Prices in The Netherlands. Landscape and Urban Planning 48: 161-167,

Kaynak Göster

APA Taşçıoğlu, S , Günaydın, A , Yücekaya, M , Altunkasa, M . (2017). Yeşil Alan Donatısının Konut Fiyatlarına Etkisi: Kilis Örneği . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 10 (2) , 43-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/27464/288969