Yeni Kentlesme Sürecinde Düzce’de Bazı Sorunlar Ve Öneriler

Öz 21. yüzyıl çağdas yasamının getirileri doğrultusunda ilerleyen ve daha çok endüstriyel gelismelerin

Kaynakça

Altanlar, A., G. Akıncı Kesim, 2009. Akçakoca Đlçesinin Ekoturizm Olanaklarının Değerlendirilmesi. D.Ü.Ormancılık Dergisi. Cilt:5, Sayı:1.25-41. ISSN: 1306-2182. Düzce.

Anonim, 2002. New Urbanism. www.newurbanism.org/ page416429.htm. New Urbanism. 01.07.2002 ve 10.06.2010.

Anonim 2010. Düzce Sehir Haritası. http://www.devletana.com/duzce_sehir_plani.htm. Düzce. 10.07.2010.

Aydın, S.Ö. 2004. Düzce Kentinin Ekolojik Performansının Açık ve Yesil Alan Sisteminin Gelistirilmesinde Değerlendirilmesi. A.Đ.B.Ü.Fen Bil. Ens. Peyzaj Mimarlığı ABD Basılmamıs Yüksek lisans Tezi. Düzce.

Cumoli, F. 2007. Lost in the landscape. The survival of Italian rural culture in the mine basins of Wallonia. Belgısch Tıjdschrıft Voor Nıeuwste Geschıedenıs-Revue Belge D Hıstoıre Contemporaıne. Volume: 37, Issue: 3-4. ISSN: 0035-0869. 419- 443. 16.08.2010

Demir, Z. 2004. Düzce’nin Yeni Kentlesme Sürecinde Açık ve Yesil Alanlara Yeni Fonksiyonlar Kazandırılması Đ.Ü.Fen Bil.Ens.Peyzaj Mim.ABD Basılmamıs Doktora Tezi. Đstanbul.

Demir, Z., H.Müderrisoğlu, E. Eroğlu, Ö. Yerli, 2005. Düzce kentinde rekreasyon alanlarına olan ihtiyaçlar.", A.Đ.B.Ü. Ormancılık Dergisi, 1(1), 9-20. Düzce.

DĐE, 2000. Düzce Nüfus Verileri. Devlet Đstatistik Enstitüsü. Ankara.

DĐGEP, 2004. Düzce il Gelisme Planı Raporu. Düzce Valiliği. Düzce.

DMĐGM, 2004. Düzce Đklim Verileri. Devlet Meteoroloji Đsletmeleri Genel Müdürlüğü. Ankara.

DMĐGM, 2010. Düzce Đklim Verileri. Devlet Meteoroloji Đsletmeleri Genel Müdürlüğü. http://www.meteor.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceleristatistik.aspx?m= DUZCE. Ankara.

Eroğlu, 2004. Düzce Kenti Açık ve Yesil Alanlarındaki Bazı Bitki ve Bitki Gruplarının Mevsimsel Değisim Potansiyelinin Bitkisel Tasarım Yönünden Đncelenmesi. A.Đ.B.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamıs Yüksek Lisans Tezi. Düzce.

Eroğlu, E., G. Akıncı Kesim, H. Müderrisoğlu. 2005. Düzce Kenti Açık ve Yesil Alanlarındaki Bazı Bitki Materyallerinin Bazı Bitkisel Tasarım Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi.", A.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt:11. Sayı:3, 270-277. Ankara.

Findlay, A., A. Moris, R. Rogerson, 1988. Where to live in Britain in 1988: Quality of life in British. Cities 5(3), 268-276.

Gonzalez, R., M.S.C. Arce Fernandez, J.M. Sabucedo Cameselle, 1997. Empirical validation of a model of user satisfaction with buildings and their environments as workplace. Journal of Environmental Psychology, 17. 69-74.

Gürses, Đ. 1999. Düzce ve Kent Gelisimlerinde Yeni Yaklasımlar. A.Đ.B.Ü.Orman Fakültesi 5. Yıl Konferansları (13 Mayıs 1999). A.Đ.B.Ü.Orman Fakültesi Konferanslar Kitabı 140-150. Düzce.

Kesim, G. A. 1996. Düzce Açık Kenti ve Yesil Alan Sorunları ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Arastırma. A.Đ.B.Ü. Yayınlar. No:5. A.Đ.B.Ü. Basımevi. Bolu.

Kesim, G.A., H. Müderrisoğlu, H.Karaca, S.Ö.Aydın, M.K.Ak, E.Eroğlu, 2004. “Düzce Kenti Mücavir Alan Sınırları Đçerisindeki Yerlesimlerin Sorunlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Arastırma”. A.Đ.B.Ü.BAP (2001.05.01.101) Kesin Raporu. Düzce.

Kesim, G.A., H. Müderrisoğlu, O. Uzun, H. Karaca, S.Ö. Aydın, K. Ak, E. Eroğlu ve S. Uzun. 2006. Residents’ Satisfaction on Re-Urbanization after Earthquake Disaster in Düzce, Türkiye. ANSĐnet Journal of Applied Sciences 6 (2): 303-310.

Kesim, G.A., Z. Demir, E. Kutay, S. Örnekçi, Ö. Yerli. 2006a. Yeni Düzce Yerlesiminde Bir Parkın Fonksiyonel Açıdan Đrdelenmesi", A.Đ.B.Ü.Ormancılık Dergisi, Cilt:2. Sayı:1., 11-27. Düzce.

Kesim, G.A., P.Köylü, P.Girti. 2009. Roma Dönemi Kent Yerlesimleri ile Konuralp’in Yerseçim Kriterlerinin Karsılastırılması. D.Ü.Ormancılık Dergisi. Cilt :5, Sayı:1. 4- 24. ISSN: 1306-2182. Düzce.

Lawrence, R.J., 2002. Healty residential environments. In: Bechtel, R., Churchman, A., (Eds.), Handbook of Environmental Psychology. Wiley. New York. 394-412

Mansuroğlu, S.G. 1997. Düzce Ovası Optimal Alan Kullanım Planlaması Üzerine Bir Arastırma. Ç.Ü.Fen Bil.Ens. Peyzaj Mim.ABD. Basılmamıs Doktora Tezi. Adana.

Marans, R.W., M. Couper, 2000. Measuring the quality of community life: A program of longitudinal and comparative international research. In : Proceedings of the Secound International Conference on Quality of Life in Cities, Vol. 2, 386-400, Singapore.

Marans, R.W., W. Rodgers, 1975. Toward understanding of community satisfaction. In: Rock, V.P. (Ed.). Metropolitan America in Contemporary Perspective. Halsted. New York.

Marans, R.W., K.F. Spreckelmeyer, 1981. Evaluating built environments: A behavirol approach. University of Michigan, Institute for Social Research and the Architectural Research Laboratory. Ann Arbor.

Medrano, L., Spinelli, J. R. Bertuccelli, A. R. 2009. Sustainability and the megacities: the Gato Park Housing Complex in Sao Paulo, Brazil. 4th International Conference on Sustainable Development and Planning (13-15 may. 2009). Wexxex Inst Technol; Univ Cyprus; Univ Thessaly. Cyprus. 16.08.2010.

Michelson, W., D. Belgue, J. Stewart, 1973. Intention and expectations in differential residential selection. Journal of Marriage and The Family, 35 (2), 189-196.

Mitchell, G., A.Namdeo, D. Kay, 2000. A new disease-burden method for estimating the impact of outdoor air quality on human health. The Science of The Total Environment 246, 153-163.

Müderrisoğlu, H. 2004. Düzce Kampusundaki Üniversite Öğrencilerinin Bos Zaman, Rekreasyonel Katılım ve Gereksinimlerinin Belirlenmesi. A.Đ.B.Ü. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. (Yayınlanmamıs). Düzce.

Ordonez, J.A.C., Garcia, C.C. 2010. Latin Amerrcan Cities and Globalisation Change and Permanency in the Context of Development Expectations.Urban Studies. Volume 47, No 9. 2003-2021. 16.08.2010.

Orhon, E. 2002. Açık ve Yesil Alanları Doğal Afetler (Deprem) Durumunda Kullanımının Düzce Örneğinde Đrdelenmesi. Abant Đzzet Baysal.Ü.Fen Bil.Ens.Peyzaj Mimarlığı ABD Basılmamıs Yüksek Lisans Tezi. Bolu.

Potter, J.J., 1993. The impact of change upon rural-urban migrants in Turkey. Landscape and Urban Planning, 26, 99-114

Seo, J., 2002. Re-urbanisation in Regenerated areas of Manchester and Glasgow. Cities 19(2), 113-121.

Smith, T., M. Nelischer, N. Perkins, 1997. Quality of an urban community: A framework for understanding the relationship between quality and physical form. Landscape and Urban Planning, 39(2-3), 229-241

Tognoli, J., 1987. Residential environments. In: Stokols, D., Altman, I. (Eds.), Handbook of Environmental Psychology, vol. 1. 655-690. Wiley, New York

Uzun, O. 1999. Asarsuyu Vadisi Alan Kullanım Potansiyelinin Düzce Kent Gelisiminde Su Kaynakları Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi Abant Đzzet Baysal.Ü.Fen Bil.Ens.Peyzaj Mimarlığı ABD Basılmamıs Yüksek Lisans Tezi. Bolu.

Uzun, O. 2003. Düzce Asarsuyu Havzası Peyzaj Değerlendirmesi ve Yönetim Modelinin Gelistirilmesi A.Ü.Fen Bil.Ens.Peyzaj Mimarlığı ABD Doktora Tezi. Ankara.

Uzun, S., H. Müderrisoğlu, G. Akıncı Kesim, 2006. Kentsel Alanlardaki Parklarda Kullanıcı Memnuniyeti; Düzce Đnönü Parkı Örneği", A.Đ.B.Ü. Ormancılık Dergisi, Sayı:2, 111-125. Düzce.

Yerli, Ö., G.A. Kesim, 2009. Kentsel Koridorların Estetik ve Đslevsel Yönden Đrdelenmesi: Düzce Örneği". Çevre Bilimleri Dergisi. A.Ü. Çevre Sorunları Arastırma ve Uygulama Merkezi Yayını Cilt: 1, Sayı:1, 43-58. Ankara.

Zacharias, J., Tang, Y. 2010. Restructuring and repositioning Shenzhen, China's new mega city. Progress in Planning. Volume 73, Issue 4, 209-249. 16.08.2010

Kaynak Göster

APA Akıncı Kesim, G . (2010). Yeni Kentlesme Sürecinde Düzce’de Bazı Sorunlar Ve Öneriler . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 6 (1) , 76-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4826/291116