Yapraklı - Büyükyayla (Çankırı)’nın Vasküler Bitkiler Florası

Bu çalışma İç Anadolu Bölgesi’nde A4 karesinde ve Çankırı ili Yapraklı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Büyükyayla’nın (Çankırı- Yapraklı) vasküler bitkiler florasını içermektedir. Tamamen İran-Turan bitki coğrafyası bölgesine giren çalışma alanında 2010-2011 yıları arasında toplanan bitki örneklerinin değerlendirilmesi sonucunda 42 familya ve 149 cinse ait 233 tür ve tür altı takson tespit edilmiştir. İhtiva ettikleri takson sayısı bakımından büyük familyalar şunlardır: Asteraceae (35), Fabaceae (32), Lamiaceae (25), Brassicaceae (17) ve Caryophyllaceae (15)’dir. En çok türle temsil edilen cinsler ise Alyssum (7), Silene (6), Astragalus (6), Trifolium (5), Veronica (4)’dır. Bitki coğrafyası elemanlarının dağılımında ise İran-Turan 56 takson (%24.03), Avrupa-Sibirya 30 takson (%12.87), Akdeniz 9 takson (%3.87) ve diğerleri 138 takson (%59.23)’dur. Bu taksonlardan 36 adedi endemik olup, endemizm oranı %15.45’tir.

The Vascular Plants of Yapraklı - Büyükyayla (Çankırı)

This research contains the vascular plants of the Büyükyayla (Çankırı-Yapraklı) situated in the province of Çankırı in Central Anatolia and A4 square. In the study area entirely within the area of Iran-Turan phytogeographic region as a result of the evaluation of plant samples collected between 2010-2011 years 42 families and 149 genera belonging to 233 species and taxa were identified. The largest families according to the containing taxa numbers, the Asteraceae (35), the Fabaceae (32), the Lamiaceae (25), the Brassicaceae (17) and the Caryophyllaceae (15). Respectively, the largest genera are Alyssum (7), Silene (6), Astragalus (6), Trifolium (5), Veronica (4). The distribution of phytogeographic elements are as follows: Irano-Turanian 56 taxa (24.03%), Euro-Siberian 30 taxa (12.87%), Mediterranean 9 taxa (3.87%) and others 138 taxa (57.87%). It is endemic in 36 taxa from these taxon and endemism rate of 15.45%.

Kaynakça

Akman Y and Daget P H. 1971. Quelques Aspects Synoptigues Des Climats De La Turquie. Bulletin Societe Languedocienne Geographie, 5, 270-300,

Atalay İ. 1994. Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir,

Baytop A. 2004. Türkiye’de Botanik Tarihi Araştırmaları, Tübitak Yayınları, Akademik Dizisi 3, Ankara,

Davis P H. 1965. Flora of Turkey and The East Aegean Islands Vol: I-IX, Edinburgh University Press, United Kingdom,

Davis P H (ed)1988. Flora of Turkey and The East Aegean Islands (Supplement) Vol:10, Edinburgh University Press, United Kingdom,

Duran A ve Duman H. 1996. Dumanlı Dağı (Çankırı) Florası, Turkish Journal of Botany, 20,143–161,

Ekim T, Koyuncu M, Vural M, Duman H, Aytaç Z ve Adıgüzel N. 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Ankara,

Erdoğan N. 2001. Kabalı Dağı (Çerkeş/Çankırı) Florası, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara,

Ergül N. 2000. Gürgenli Dağı Florası (Çankırı/Türkiye), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara,

Erik S ve Tarıkahya B. 2004. Türkiye Florası Üzerine, Kebikeç İnsan Kaynakları Araştırmaları Dergisi, 17, 139-163,

Kaynak Göster

APA Dölarslan, M , Gül, E . (2015). Yapraklı - Büyükyayla (Çankırı)’nın Vasküler Bitkiler Florası . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 11 (2) , 74-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/27442/288617