Türkiye’deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Bölge Hastane Bahçelerinin Terapi Açısından Değerlendirilmesi

Açık alan terapi üniteleri tüm ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde bulunması gereken, hastaların kaybettiği yetilerini yeniden kazanmalarına, sosyalleşmelerine, stresli hastane ortamından uzaklaşıp doğa ile ilişki kurarak stresten ve sıkıntıdan uzaklaşmalarına ve huzur bulmalarına yardımcı olan ve ayrıca hastaların tedavi süreçlerinde de yer alması gereken açık alan mekanlarıdır. Ancak günümüzdeki hastane bahçelerinin ne oranda açık alan terapi ünitesi olarak kullanılabileceği tartışılır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki altı adet Ruh ve Sinir Hastalıkları Bölge Hastane bahçelerinin tasarım özellikleri açısından değerlendirilmesi, mevcut durumun analizinin yapılmasıdır. Ayrıca Türkiye’deki bölge hastane bahçelerinin terapik faydaları ortaya konularak, tasarım problemleri belirlenerek ve kullanıcıların kendilerini iyi hissettikleri alan kaliteleri ve özel elemanları tanımlanarak Türkiye’deki ruh ve sinir hastalıkları bölge hastane bahçelerinin mevcut durumları yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma ile belirlenen üç tasarım özelliğine göre (yol bulmak için, duyusal uyarım için ve konfor için) puantaj tablosu yardımıyla bölge hastane bahçelerinin genel değerlendirmesi yapılmıştır. Buna göre sözü edilen bu özelliklerin hastanelerde bulunup bulunmamasına göre hastanelere puanlar verilerek her bir kategoriden aldıkları puana göre birbirleriyle kıyaslanmış ve böylece her bir hastane bahçesinin terapik açıdan olumlu ve olumsuz özellikleri ortaya konulmuştur.

Therapeutic Evaluation of Regional Mental Health Hospitals’ Gardens in Turkey

Kaynakça

Berggren-Barring, A. M. and Grahn, P. 1995. Grönstrukturens Betydelse för Anvandningen, En Jamförande Studie av Hur Manniskor i Barnstugor, Skolor, Föreningar, Vardinstitutioner M Fl Organisationer Utnyttjar Tre Staders Parkutbud, Landskapsplanering Rapport, 95, 3,

Dilani, A 1999. Design and Care in Hospital Planning, Public Health and Theatment Research, Institute for Psychosocial Factors and Health, Design & Health, Stockholm,

Ghose, S 1999. The Healing Dimensions of Hospital Gardens: Three Case Studies Assessing The Use, Master Thesis, The University of Texas, 95 s,

Grahn, P. and Stigsdotter, U. A. 2003. Landscape Planning and Stress, Urban Forestry&Urban Greening, 2, 1, 1-18,

Hartig, T. Book, A. Garvill, J. Olsson T. and Garling, T. 1995. Environmental Influences on Psychological Restoration, Scandinavian Jounal of Psychology, 37, 4, 378-393,

Hartig, T. Mang, M. and Evans, G. W. 1991. Restorative Effects of Natural Environment Experiences, Environment and Behavior, 23, 1, 3-26,

Herzog, T. R. Black, A. M. Fountaine, K. A. and Knotts, D. J. 1997. Reflection and Attentional Recovery as Distinctive Benefits of Restorative Environments, Journal of Environmental Psychology, 17, 2, 165-70,

Kaplan S 1987. Mental Fatigue and The Designed Environment, Public Environments, Eds.: Harvey, J., Henning, D., 55-60,

Kaplan, R. ve Kaplan, S. 1989. The Experience of Nature: A Psychological Perspective, Cambridge University Press, New York, 360 s,

Kaplan, R. ve Kaplan, S. 1990. Restorative Experience: The Healing Power of Nearby Nature, The Meanings of Gardens: Idea, Place, and Action, Eds.: Francis, M., Hester, R.T., MIT Press MA, Cambridge,

Kaynak Göster

APA Çakıcı, Ç , Var, M , Hocaoğlu, Ç . (2017). Türkiye’deki Ruh ve Sinir Hastalıkları Bölge Hastane Bahçelerinin Terapi Açısından Değerlendirilmesi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 10 (1) , 59-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/27445/288656