Sürdürülebili Peyzaj Kavraminda Kentsel Altyapi Sistemi: Trabzon Sahil Örneği

Öz Teknolojik gelişmeler ile beraber insanların ihtiyaçları ve ihtiyaçlarına paralel mekansal gereksinimleri değişiklik göstermiştir. Gelişen ve değişen kullanıcı yaşadığı çevreyi sürekli olarak değiştirmiştir. Bu duruma bağlı olarak kentlerde nüfus artmış, plansız ve düzensiz yapılaşmalar artmıştır. Kentlerdeki kullanım alanları dolaylı olarak etkilenerek sert zemin yüzeyleri artmış, açık yeşil alan miktarı azalmıştır. Açık yeşil alanlarındaki azalma sonucu geçirimsiz yüzeyler oluşmuştur. Geçirimsiz yüzeyleri arttıran uygulamalar, yeni kentsel peyzaj planlama stratejileri geliştirme ve kentsel peyzaj ile altyapı sistemleri üzerinde değişiklik yapma zorunluluğu yaratmıştır. “Kentsel altyapı sistemi olarak peyzaj” kavramı ve planlama yaklaşımı geçirimsiz yüzeyler üzerindeki bu etkiyi azaltmak için en etkili yöntemlerden birisidir. Bu çalışmanın temel amacı; kentsel açık yeşil alanlarda su döngüsünü bozmadan suyun yüzeysel akış miktarının ve akış hızını azaltarak yeşil altyapılar oluşturmaktır. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için Trabzon sahil kıyı bandı içerisinde yeşil altyapı eksikliklerinden kaynaklanan olumsuzluklar belirlenmiş ve SWOT tekniği uygulanarak güncel durum analiz edilmiştir. Bu kapsamda alanda görüşmeler ve anketler değerlendirilmiştir. Kullanıcıların mevcut etkinlik alanları belirlenerek kullanım durumları tespit edilmiştir. Uygulanmış çalışmalar incelenerek, yeşil altyapılara ait belirlenen uygun alanlara ait planlama ve tasarım kararları alınarak öneriler görselleştirilerek getirilmiştir.

Kaynakça

Akdoğan, G., 1974. Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi, A.Ü. Basımevi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 528, A.Ü. Basımevi, Ankara, 170 s.Bayramoğlu, E., Ertek, A. ve Demirel, Ö., 2013. Su Tasarrufu Amacıyla Peyzaj Mimarlığı Uygulamalarında Kısıntılı Sulama Yaklaşımı, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 3,7,45-53.Demir, D., 2012. Konvansiyonel Yağmursuyu Yönetim Sistemleri ile Sürdürülebilir Yağmursuyu Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırılması: İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Demirkır, M.G. 2019. Kentsel Altyapı Sistemi Olarak Sürdürülebilir Peyzaj: Trabzon Sahili Örneği. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Trabzon.Gül, A. ve Küçük, V., 2001. Kentsel Açık-Yeşil Alanlar ve Isparta Kenti Örneğinde İrdelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi A, 2, 27-4.Karagüzel, O., Ortaçeşme, V. ve Atik, M., 2000. Planlama ve Uygulama Yönünden Antalya Kenti Yeşil Alanları Üzerinde Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya. Öztürk, S. ve Özdemir, Z. 2013. Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Yaşam Kalitesine Etkisi “Kastamonu Örneği”, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13,1, 109-116.Müftüoğlu, V. ve Perçin, H., 2015. Sürdürülebilir Kentsel Yağmur Suyu Yönetimi Kapsamında Yağmur Bahçesi, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5,11, 27-37.Sharma, D., 2008. Sustainable Drainage System (SuDs) for Stormwater Management: A Technological and Policy Interventi onto Combat Diffuse Pollution. 11th International Conference on Urban Drainage, Edinburgh, Scotland, UK.Sert, E., 2013. Enerji Etkin Kentsel Peyzaj Tasarımında Yağmur Suyu, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Tokuş, M., 2012. Kentsel Yeşil Ağlar: İstanbul Sarıyer Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Yaman, G. ve Doygun, H., 2014. Yeşil Alanların Kent Ekosistemine Katkılarının Kahramanmaraş Kenti Örneğinde İncelenmesi, II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, “Akdeniz Ormanlarının Geleceği: Sürdürülebilir Toplum ve Çevre”, Ekim, Isparta, Bildiriler Kitabı.

Kaynak Göster

APA Bayramoğlu, E , Demirkır, M . (2020). Sürdürülebili Peyzaj Kavraminda Kentsel Altyapi Sistemi: Trabzon Sahil Örneği . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 16 (2) , 134-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/59040/629278

1987 2405

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Ekolojik Planlama İlkeleri Kullanılarak Kentsel Yeşil Altyapı Sistemlerinin Kurgulanması: Siirt Kenti Örneği

Huriye Simten SÜTÜNÇ, Ömer Lütfü ÇORBACI

Huzurevi Bahçelerinin Yaş Dostu Tasarım Açısından İncelenmesi, Antalya-Türkiye Örneği

Bensu CÜCE, Tahsin YILMAZ

Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü Makrofungusları

Sami TEKEL, Beşir YÜKSEL

Termal ve Basınç Uygulamasının Kızılçam Odununun Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

İbrahim BEKTAŞ, Gonca DÜZKALE SÖZBİR, Ayşenur KILIÇ AK, Tuğçe TUNCER

Antalya’daki Bazı Çocuk Oyun Alanlarının Bitki Materyali ve Bitkisel Tasarım Yönünden Değerlendirilmesi

Selma KÖSA

Güvenlikli Site Sakinlerinin Konut Tercihlerinin İrdelenmesi: Antalya Muratpaşa İlçesi Örneği

Hüseyin Samet AŞIKKUTLU, Latif Gürkan KAYA, Cengiz YÜCEDAĞ, Hatice KOLAK

Sürdürülebili Peyzaj Kavraminda Kentsel Altyapi Sistemi: Trabzon Sahil Örneği

Elif BAYRAMOĞLU, Mehlika Gizem DEMİRKIR

Küre Dağları Milli Parkının (Kastamonu Bölümü) Endemik Bitkileri ve Öncelikli Koruma Alanlarının Sınıflandırılması

Bilge TUNÇKOL, Necmi AKSOY, Hasan HAŞAYACAK

Kentsel Rekreasyonel Alanlardaki Bitki Varlığı; Rize Örneği / Plant Existence in Urban Recreational Areas; Rize Example

Ömer Lütfü ÇORBACI, Gökhan ABAY, Türker OĞUZTÜRK, Merve ÜÇOK

Cephalaria duzceënsis N. Aksoy & R. S. Göktürk ve Seseli resinosum Freyn & Sint. Endemik Taksonlarının Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri ile Bitkilendirmede Kullanılabilme Potansiyelleri

Harun AYDIN, Hülya TORUN, Engin EROĞLU