Sarıçam (Pinus sylvetris L), Karaçam (Pinus nigra Arnold.) ve Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Basınç Odununun Mikroskobik Yapısı

Basınç odunu, iğne yapraklı ağaçlarda dış etkenler nedeniyle meydana gelen reksiyon odunudur. Normal oduna göre kimyasal, anatomik ve fiziksel-mekanik özellikleri farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada, endüstriyel olarak kullanım alanı geniş ve ülkemizde doğal yayılış gösteren Sarıçam (Pinus sylvetris L.), Karaçam (Pinus nigra Arnold.) ve Kızılçam (Pinus brutia Ten.) türlerine ait basınç odunlarının mikroskobik yapıları incelenmiştir. Sarıçam ve Karaçam basınç odunlarının mikroskobik yapıları ülkemizde daha önce çalışılmamış olmakla birlikte Kızılçam basınç odununa ait bilgimiz dâhilinde literatür bulunmamaktadır.

Microscopic Structure of Compression Wood of Scots Pine (Pinus sylvetris L), Black Pıne (Pinus nigra Arnold.) and Calabrian Pine (Pinus brutia Ten.)

Compression wood is a reaction wood occurs in the softwoods with the effect of external factors. Compared to normal wood there are differences in chemical, anatomical and physical-mechanical properties. In this study, compression wood of Scots pine (Pinus sylvetris L.), Black pine (Pinus nigra Arnold.) and Calabrian pine (Pinus brutia Ten.), used widely in industry and grow naturally in Turkey, were studied microscopical. Microscopic structure of compression wood of Scots pine and Black pine were not studied before in Turkey. However, to the best of our knowledge Calabrian pine of compression wood was analyzed for the first time.Samples were obtained from Bartın–Kurucaşile and Bolu–Mengen, Turkey provience. Control samples were taken from the same tree. Diameter, lenght, width and number of axial tracheids in 1 mm2, lumen widht, wall thickness, dimensions of bordered pit and porus number of rays, height and number of rays in 1 mm2 were analyzed statistically.Tracheids in Scots pine, Black pine and Calabrian pine compressin wood were shortened approximately 10%, number of tracheids in 1mm2 were increased in different percentages, diameter of lumen and tracheid were not changed compared to normal wood. The tracheid diameter of early wood and late wood was given different results between species. It was seen that cell wall thickness only increased in Scots pine. Number of ray cell in compression wood which formed from Scots pine, Black pine were increased. Height of ray cell was increased only in Black pine. Also the diameter of bordered pits and porus in compression wood of Black pine and Calabrian pine were decreased, in contrast with Scots pine was not changed. It was also seen that crossing from early wood to late wood was very slowly and also significant cracks were seen on the tracheid walls of late wood.

Kaynakça

Adler, E. 1977. Lignin chemistry-past, present and future, Wood Science and Technology, 11 (3): 169

Andersson, S., Serimaa, R., Torkkeli, M., Paakkari, T., Saranpää, P. and Pesonen, E. 2000. Microfibril Angle of Norway Spruce [Picea abies (L.) Karst.] Compression Wood: Comparison of Measuring Techniques, Journal of Wood Science, 46 (5): 343–349

Ayrılmış, N. 2008. Effect of compression wood on dimensional stability of medium density fiberboard, Silva Fennica 42(2): 285–293.

Berkel, A. 1967. Reaksiyon Odunu, Özellikleri, Kalite ve Değerlendirme Bakımından Önemi, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, Cilt XVII, Sayı 1, İstanbul.

Brown, H. P., Panshin, A. J. and Forsaith, C. C. 1949. Textbook of Wood Technology, Vol: I Structure, Idendification, Defects and Uses of Commercial Woods of the United States, McGraw-Hill Book Company, Inc, New York.

Brown, H. P., Panshin, A. J. and Forsaith C.C. 1952. Textbook of Wood Technology, Vol:II The Physical, Mechanical and Chemical Properties of the Commercial Woods of the United States, McGraw-Hill Book Company, Inc, New York

Chung, Y. J. and Lee, P. W. 1989. Anatomical studies on the features of rays in compression wood of Korean red pine (Pinus densiflora S. Et Z.), Journal of Korean Forestry Society, 78 (2): 119–131.

Cuo, D. R., Yang C.M., and Lin, Y. 1982. The relationship between the fibrillar angle’ variation of the man-planted Korean pines and the traheid length as well as tensile strength, Journal of North Eastern Forestry Institute, No: 2, 39–48.

Czajka, M., Fabisiak, E. 2015. Variatiaon in the tracheids length and macrostructurel parameters of douglas fir wood with developed reaction tissue. Forestry and Wood Technology, 92: 74-79.

Du, S. and Yamamoto, F. 2007. An Overview of the Biology of Reaction Wood Formation, Journal of Integrative Plant Biology, 49(2): 131–143.

Kaynak Göster

APA Köksal, S , Kılıç Pekgözlü, A . (2016). Sarıçam (Pinus sylvetris L), Karaçam (Pinus nigra Arnold.) ve Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Basınç Odununun Mikroskobik Yapısı . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (1) , 72-82 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/24383/291043

929 246

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Plantasyonda ve Doğal Meşcerelerde Yetişen Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) Odununun Doğal Dayanıklılığı

Kamile TIRAK HIZAL, Nurgün ERDİN

Türkiye’deki Bazı Orman Ürünleri Dış Ticaretinin Karşılaştırmalı Analizi

Cumhur ALEVLİ, İbrahim YILDIRIM

Köklendirme ortamı ve hormonun dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) çeliklerinin köklenmesine etkisi

Bilal ÇETİN, Yavuz YAVUZŞEFİK

Yangın Geciktirici Kimyasal Maddeler ile Emprenye İşleminin Odun ve Odun Esaslı Malzemelerin Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkileri

Aydın DEMİR, İsmail AYDIN

Orman Ürünleri Endüstrisinde Kalite Faaliyetlerinin İncelenmesi; Düzce İli Örneği

Derya SEVİM KORKUT, Merve SARAÇ

Kök Boğazı Çapı ve Fidan Boyunun Karaçam (Pinus nigra), Toros Sediri (Cedrus libani) ve Saçlı Meşe (Quercus cerris) Fidanlarının Yarı-Kurak Sahalardaki Tutma Başarısına Etkisi

Bülent TOPRAK, Oktay YILDIZ, Murat SARGINCI, Şükrü Teoman GÜNER

İmalat Sanayi İçerisinde Yer Alan Sektörlerin İş Kazası İstatistiklerinin Küme ve Ayırma Analizleri İle Değerlendirilmesi

Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Turan TUGAY, İlker AKYÜZ, Tarık GEDİK

Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki İri Cüsseli Memeli Hayvanlar ve Sonbahar Dönemi Habitat Tercihleri

Vedat BEŞKARDEŞ

Ağaç Yetişme Bölgesinin Kontrplaklarda Formaldehit Emisyonuna Etkisi

Hasan ÖZTÜRK, Gürsel ÇOLAKOĞLU

Saptırma Duvarlarının Çığ Kontrol Önlemi Olarak Trabzon Araklı-Kayaiçi Köyünde Projelendirilmesi

Abdurrahim AYDIN, Remzi EKER