Saplı Meşe (Quercus robur L.) Odununun Fiziksel Özelliklerinin Toprak Değişkenleriyle İlişkisi

Bu çalışmada, Türkiye ormancılığının önemli ağaç türlerinden biri olan Saplı meşe (Q. robur L.) odununun bazı fiziksel özellikleri ile bunların oluşumunda etkili olan başlıca toprak elamanları üzerinde çalışılmıştır. Bu amaçla testlerde, Dörtyol (Hatay) yöresinden temin edilen deneme ağaçları kullanılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda, Saplı meşede yıllık halka genişliği 2.1 mm, hava kurusu yoğunluk 0.776 g/cm3, tam kuru yoğunluk 0.721 g/cm3, hacim-ağırlık değeri 0.612 g/cm3, radyal yönde daralma %4.9, teğet yönde daralma %6.5, hacmen daralma %11.4, teğet yönde genişleme % 9.5 radyal yönde genişleme %5.2 ve hacmen genişleme %14.7 olarak bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre, yetişme ortamı toprak özelliklerinin, meşenin yetişmesi için oldukça uygun oranlarda olduğu anlaşılmıştır.

Relationship between Wood Physical Properties of English Oak (Quercus robur L.) and Soil Variables

In this study, some of the physical properties of the Q. robur L. wood, which is one of the most important tree species in the forestry of Turkey, and primary soil elements that have an effect during the formation of these properties, were investigated. For this purpose, test trees that were supplied from Dörtyol (Hatay) region were used. As a result of the tests, it was found that the annual ring width of Quercus robur L. wood was 2.1 mm, air dry density was 0.776 g/cm3, complete dry density was 0.721 g/cm3, volume-density value was 0.612 g/cm3, radial direction shrinking was 4.9%, tangential direction shrinking was 6.5%, volumetric shrinking was 11.4%, tangential direction swelling was 9.5%, radial direction swelling was 5.2% and volumetric swelling was found as 14.7%. According to obtained data, it was understood that it is rather suitable to grow Quercus robur L. wood in the soil characteristics of the habitat.

Kaynakça

Anonim, 2014. Türkiye Orman Varlığı. TC. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı, Yayın No: 115, Ankara.

As, N., Dündar, T., Büyüksarı, Ü. 2008. Budakların Odunun Fiziksel ve Mekanik Özellikleri Üzerine Etkileri İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Cilt:58 Sayı:2

Bal, B.C. 2011. Okaliptüs grandis (Eucalyptus grandis W. Hill ex maiden) odununun fiziksel ve mekanik özellikleri ve lamine ağaç malzeme üretiminde kullanılması üzerine araştırmalar, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Kahramanmaraş.

Bal, B. C., Bektaş, İ., Tutuş, A., Kaymakçı, A. 2011. The Within-Tree Variation in Some Physical Properties in Eucalyptus Grandis Grown in Karabucak Region, Düzce University journal of forestry, 7 (2):82-88.

Bal, B. C., Bektaş, İ. 2012. The physical properties of heartwood and sapwood of Eucalyptus grandis, Proligno, 8 (4):35-43.

Bal, B. C., Bektaş, İ., Kaymakçı, A. 2012, Toros Sedirinde Genç Odun ve Olgun Odunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri, KSÜ, Journal of Engineering Sciences 15 (2):17-27.

Bal, B.C. 2013. Effects of Heat Treatment on the Physical Properties of Heartwood and Sapwood of Cedrus Libani. Bioresources 8(1):211-219.

Bal, B.C., Bektaş, İ. 2013. The Mechanical Properties of Heartwood and Sapwood of Eucalyptus Grandis Grown in Karabucak, Turkey, Düzce University Journal of Forestry, 9 (1):71-77.

Bircan, Ş. 2008. Batı Karadeniz Kıyı Bölgesinde Yetişen Kayın (Fagus orientalis Lipsky) Odununun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Yetişme Ortamı Değişkenleriyle İlişkisi. Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Düzce.

Bozkurt, A. Y., Göker, Y. 1996. Orman Ürünlerinden Faydalanma. İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Bektaş, İ , Oruç, S , Bal, B , Kılıç Ak, A . (2016). Saplı Meşe (Quercus robur L.) Odununun Fiziksel Özelliklerinin Toprak Değişkenleriyle İlişkisi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (1) , 61-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/24383/291010

1834 2233

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kök Boğazı Çapı ve Fidan Boyunun Karaçam (Pinus nigra), Toros Sediri (Cedrus libani) ve Saçlı Meşe (Quercus cerris) Fidanlarının Yarı-Kurak Sahalardaki Tutma Başarısına Etkisi

Bülent TOPRAK, Oktay YILDIZ, Murat SARGINCI, Şükrü Teoman GÜNER

Plantasyonda ve Doğal Meşcerelerde Yetişen Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) Odununun Doğal Dayanıklılığı

Kamile TIRAK HIZAL, Nurgün ERDİN

Orman Ürünleri Endüstrisinde Kalite Faaliyetlerinin İncelenmesi; Düzce İli Örneği

Derya SEVİM KORKUT, Merve SARAÇ

Köklendirme ortamı ve hormonun dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) çeliklerinin köklenmesine etkisi

Bilal ÇETİN, Yavuz YAVUZŞEFİK

Yangın Geciktirici Kimyasal Maddeler ile Emprenye İşleminin Odun ve Odun Esaslı Malzemelerin Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkileri

Aydın DEMİR, İsmail AYDIN

Saptırma Duvarlarının Çığ Kontrol Önlemi Olarak Trabzon Araklı-Kayaiçi Köyünde Projelendirilmesi

Abdurrahim AYDIN, Remzi EKER

Sarıçam (Pinus sylvetris L), Karaçam (Pinus nigra Arnold.) ve Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Basınç Odununun Mikroskobik Yapısı

Süheyla Esin KÖKSAL, Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ

Türkiye’deki Bazı Orman Ürünleri Dış Ticaretinin Karşılaştırmalı Analizi

Cumhur ALEVLİ, İbrahim YILDIRIM

Yongalevha Fabrikasının Çalışma Prensibi ve Farklı Presleme Tekniğinin Levha Kalitesi Üzerine Etkisi

Cengiz GÜLER, Semih SANCAR

Saplı Meşe (Quercus robur L.) Odununun Fiziksel Özelliklerinin Toprak Değişkenleriyle İlişkisi

İbrahim BEKTAŞ, Suphi ORUÇ, Bekir Cihad BAL, Ayşenur KILIÇ AK