Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası İstatistiklerine Genel Bir Bakış

Orman ürünleri sanayi sektörü tehlikeli işler grubu içinde yer almaktadır. Birçok farklı ürün üretebilme özelliğine sahip olan orman ürünleri sanayi sektörü imalat sanayi içinde etken konumda bulunmaktadır. Sahip olduğu üretim ortamı nedeniyle iş kaza oluşumuna açık nitelikte olan orman ürünleri sanayi sektörüne ait Sosyal Güvenlik Kurumunun 2011-2014 yılı verileri yardımıyla iş kazası sıklık, iş kazası ağırlık ve standardize iş kazası değerleri hesaplanmış ve yorumlanmıştır. İmalat sanayi genelinde yapılan karşılaştırmalar ile diğer sektörlerin verileri irdelenmiş ve orman ürünleri sanayi sektörünün konumu değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda sektörün sektörün imalat sanayi ortalamasında bir değere sahip olduğu belirlenmiştir. Daha güvenli bir iş ortamının oluşturulması için iş sahiplerinin ve çalışanların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır.

Work Accidents in Forest Products Industry Sector General Overview of Statistics

Forest products industry group is located in dangerous work. Forest products having the ability to produce many different products are in active position in the manufacturing industry. Its production environment due to accidents at work to the formation of the open nature of forest products Social Security Agency of the 2011-2014 data with the help of occupational accident frequency of industrial sectors, occupational accident weight and standardized work-related accidents values are calculated and interpreted. Elaborates data comparisons with other sectors in manufacturing industry and forest products have been assessed the position of the industry. The results of the analysis are determined to have an average the sectors of manufacturing industry. Business owners for the creation of a safer work environment and increasing the educational level of employees are emphasized necessity. 

Kaynakça

Akyüz K. C. 1995. Trabzon İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Tahlili, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 73. S. Trabzon.

Akyüz K. C. 2000. Doğu Karadeniz Bölgesinde Yer Alan Küçük ve Orta Ölçekli Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Yapısal Analizi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 200 s. Trabzon.

Ceylan H. 2012. Türkiye’deki Elektrik İletim Tesisinde Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi, Electronic Journal of Vocational Colleges, pp.98-109

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2014. Sosyal Sigortalar Kurumu, İstatistik Yıllıkları, http://www.ssk.gov.tr. (erişim tarihi: 2015)

Durgun M. Şahin Y. ve Serin H. 2014. Defne Yaprağı Toplayıcılarının Çalışma Koşulları ve İş Kazaları. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim, 619-623.

Durgun M. Serin H. ve Şahin Y. 2015. Palet Üretim İşçilerinin Çalışma Ortamı ve İş Kazaları. Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3 (3), 545-548.

Erol Karadağ E. 2010. Türk İnşaat Sektörünün İş Güvenliği Açısından Risk Analiz, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 167 s. İzmir.

Gedik T. and Sevim Korkut D. 2011. A research on work accidents in forest products industry in Duzce, International Journal of the Physical Sciences Vol. 6(30), pp. 7065 –7072.

Serin H. Sahin Y. Simsek A. ve Durgun M. 2015(a). Kahramanmaraş İmalat Sanayiindeki İş Kazazedelerinin Durumu. Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3 (3), 553-557.

Serin, H. Sahin, Y. Durgun M. and Simsek A. 2015(b). A Research on Work Accidents at Manufacturing Sector With Regard to Physical Environment Conditions, 14th International Scientific Conference of the University of Sibiu, p: 358-366.

Kaynak Göster

APA Akyüz, K , Akyüz, İ , Tugay, T , Gedik, T . (2016). Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası İstatistiklerine Genel Bir Bakış . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (2) , 66-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/26809/288331

1842 2234

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde Görsel Peyzaj Kalitesinin Değerlendirilmesi

Sertaç KAYA, Huriye BAŞAR, Tuğba CAN, Haldun MÜDERRİSOĞLU

Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya Sanayi İşletmelerinde Stok Yönetim Modellerinin İncelenmesi

Kadri Cemil AKYÜZ, İbrahim YILDIRIM, Sebahattin TİRYAKİ, Turan TUGAY, İlker AKYÜZ, Nadir ERSEN

Endüstriyel Odun Hammaddesinin Bölmeden Çıkarma Yöntemlerinin CBS ile Planlanması ve Mevcut Uygulamaların İncelenmesi (Denizli Yöresi Örneği)

Yılmaz TÜRK

Melamin ve Üre Formaldehit Tutkalı ile Üretilmiş Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Cengiz GÜLER, Barış ALTINTAŞ, A. Kemal YÜKSEK

Mikoriza Uygulamasının Karaçam (Pinus nigra) Fidanlarının Morfolojik Özelliklerine Etkisi

Bülent TOPRAK, Oktay YILDIZ, Murat SARGINCI, Şükrü Teoman GÜNER, Aysun PEKŞEN, Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR

Orman Ürünleri Sanayi Sektöründe İş Kazası İstatistiklerine Genel Bir Bakış

Kadri Cemil AKYÜZ, İlker AKYÜZ, Turan TUGAY, Tarık GEDİK

Çeşitli Çam Türlerinin Tohum Çimlenmesinde Metsulfuron Metil Fitotoksisitesi

Ceren DAĞLAR, Derya EŞEN, Bilal ÇETİN

Doğal ve Plantasyonda Yetişen Kızılağaç (Alnus glutinosa L. Gaertner) Odunlarının Yıllık Halka Genişliği ve Lif Boyutlarının Radyal Değişimi

Kamile TIRAK HIZAL, Nurgün ERDİN

Konut ve Site Alanlarında Uygulanan Peyzaj Tasarımlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Kenti

Murat ÖZYAVUZ, Yasin DÖNMEZ

Orman Ürünleri Endüstrisi Yöneticilerinin Ekonomi Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi: Kahramanmaraş İli Örneği

Hasan SERİN, Yunus ŞAHİN, Muhammet DURGUN