Orman Ürünleri Endüstrisinde Kalite Faaliyetlerinin İncelenmesi; Düzce İli Örneği

Araştırmada Düzce ilinde faaliyette bulunan orman ürünleri sanayi işletmelerinin kalite faaliyetleri ile ilgili genel durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Düzce’de belirlenen 37 orman ürünleri sanayi işletmesine yüz yüze görüşme yöntemi ile anket çalışması yapılmıştır. Çalışma sonucunda, çalışmaya katılan işletmelerin %64,9’unda kalite kontrol bölümünün bulunduğu, kalite kontrol bölümünde çalışanların %51,4’ünün kalite konusunda eğitim aldığı, işletmelerin %54,8’inde kalite belgesinin bulunduğu ve %48,5’inin Ar-Ge çalışması yaptığı belirlenmiştir. Ayrıca işletmeler üretimde verimlilik konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtmişlerdir.

Investigation of Quality Facilities in Forest Products Industry; Example of Düzce

In this study, the general condition of the industrial enterprises of forest products in Düzce in terms of quality facilities is tried to be stated. For this purpose a survey is applied to 37 industrial enterprises of forest products in Düzce with face to face interviews. As a result of the study it is revealed that 64,9% of the enterprises have a section for quality control, 51,4% of the workers in quality control had training on quality, 54,8% of the enterprises have a certificate of quality and 48,5% of them are a part of research-development studies. Furthermore the enterprises have stated that they have done studies on performance in terms of production.

Kaynakça

Anonim, 2014. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Üye Kayıt Listeleri.

Ağbuga, O. 2007. Toplam Kalite Yönetiminde Kalite Çemberleri ve İki Farklı İşletmede Kalite Çemberi Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Aytin, A. 2006. Düzce İli Orman Ürünleri Endüstrisinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.

Bal, J., Gundry, J., 1999. Virtual Teaming in the Automotive Supply Chain Team Performance Management: An International Journal, 5 (6), 174-193.

Beşkese, A. 1995. Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvencesi Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi.

Bozkurt, R. 2003. Kalite İyileştirme Araç ve yöntemleri (İstatistiksel Teknikler), Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 630, 4. Basım, ISBN: 975-440-287-6, Ankara.

Çağlar, İ., Kılıç, S. 2011. Kalite Güvence Standartları, Geliştirilmiş 3. Basım, ISBN: 978-605-133-018-1

Ekinci, H. 2011. Toplam Kalite Yönetimi İle İşletme Performansı Arasındaki İlişkinin Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.

Erol, E. 2011. Toplam Kalite Yönetimi ve Dergi Yayıncılığı Sektöründe Rekabet Gücüne Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.

Gedik, T., Batu, C. 2005. Orman Ürünleri Sanayinde Kalite Güvence Sistemlerinin İzlenmesi (Düzce İli Örneği), Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 6(1-2), 35-45.

Kaynak Göster

APA Sevim Korkut, D , Saraç, M . (2016). Orman Ürünleri Endüstrisinde Kalite Faaliyetlerinin İncelenmesi; Düzce İli Örneği . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 12 (1) , 40-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/24383/291002

1704 1742

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Plantasyonda ve Doğal Meşcerelerde Yetişen Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) Odununun Doğal Dayanıklılığı

Kamile TIRAK HIZAL, Nurgün ERDİN

Saplı Meşe (Quercus robur L.) Odununun Fiziksel Özelliklerinin Toprak Değişkenleriyle İlişkisi

İbrahim BEKTAŞ, Suphi ORUÇ, Bekir Cihad BAL, Ayşenur KILIÇ AK

Yangın Geciktirici Kimyasal Maddeler ile Emprenye İşleminin Odun ve Odun Esaslı Malzemelerin Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkileri

Aydın DEMİR, İsmail AYDIN

Ağaç Yetişme Bölgesinin Kontrplaklarda Formaldehit Emisyonuna Etkisi

Hasan ÖZTÜRK, Gürsel ÇOLAKOĞLU

Köklendirme ortamı ve hormonun dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) çeliklerinin köklenmesine etkisi

Bilal ÇETİN, Yavuz YAVUZŞEFİK

Orman Ürünleri Endüstrisinde Kalite Faaliyetlerinin İncelenmesi; Düzce İli Örneği

Derya SEVİM KORKUT, Merve SARAÇ

Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki İri Cüsseli Memeli Hayvanlar ve Sonbahar Dönemi Habitat Tercihleri

Vedat BEŞKARDEŞ

Saptırma Duvarlarının Çığ Kontrol Önlemi Olarak Trabzon Araklı-Kayaiçi Köyünde Projelendirilmesi

Abdurrahim AYDIN, Remzi EKER

Orman Ürünleri Sanayinin Orman Endüstri Mühendisliği Öğretiminden Beklentilerinin İrdelenmesi

Tarık GEDİK, Muhammet ÇİL, Derya SEVİM KORKUT, Kadri CEMİL AKYÜZ, Gökşen KOŞAR, İlter BEKAR

Sarıçam (Pinus sylvetris L), Karaçam (Pinus nigra Arnold.) ve Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Basınç Odununun Mikroskobik Yapısı

Süheyla Esin KÖKSAL, Ayben KILIÇ PEKGÖZLÜ