Orman Ürünleri Endüstrisinde Bakım Faaliyetlerinin İncelenmesi; Düzce İli Örneği

Bakım faaliyetleri, makinelerin kullanım ömürlerini uzatabilmek için arızalandıkları ya da belirli zaman aralıkları ile yapılan kontrol ve onarım işleridir. Çalışmada orman ürünleri endüstrisinde bakım faaliyetleri ile ilgili genel bir durumun ortaya konulabilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Düzce ilinde orman ürünleri endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelere bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmaya 52 işletmenin %62,5’inin katılımı sağlanmıştır. Çalışma sonucunda; işletmelerin %48,5’inde arıza olduğunda bakım yöntemi uygulandığı, %78,8’inde bakım talimatlarının uygulandığı, %63,6’sında bakım bölümlerinin geliştiği belirlenmiştir. Ayrıca işletmelerin büyük çoğunluğu (%90,9) tarafından bakım çalışmalarının kontrol ve denetlemesinin yapıldığı belirtilmiştir.

Investigation of Maintenance Facilities in Forest Products Industry; Example of Duzce

Maintenance facilities are done periodically or when machines break in order to prolong their life and usage. The aim of the study is to present the general condition of maintenance facilities in forest products industry. For this purpose, a survey is conducted in the enterprises which operate in forest products industry in Duzce. 62,5% of 52 enterprises have joined to this study. As a result of the study, it is found that 48,5% of the enterprises apply maintenance techniques when the breakdown, 78,8% of them follow maintenance instructions and 63,6% of them are developed in terms of maintenance department. Moreover, control and examination of maintenance operations are done by the great majority of the enterprises (90,9%).

Kaynakça

Akteke N. 2007. Toplam Verimli Bakım Uygulaması ve Bir Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Anonim, 2011. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Üye Kayıt Listeleri,

Aytin A. 2006. Düzce İli Orman Ürünleri Endüstrisinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,

Ayyıldız R. 2000. Toplam Verimli Bakım ve Bir Sanayi İşletmesinde Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Bal, J., Gundry, J., 1999. Virtual Teaming in the Automotive Supply Chain Team Performance Management: An International Journal, 5 (6), 174-193,

Baz B. 1995. Bakım Planlaması Problemlerinin Çözümünde Bir Uzman Sistem Yaklaşımı, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

Dönmez C. 2004. Toplam Verimli Bakım ve Hedeflerinin Gebze Lever Elida Fabrikasında İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Erdem E. 2009. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Sorunları, Düzce İli Orman Ürünleri Sanayisi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

Hum, S.H., ve Leow, L.H., 1996. Strategic Manufacturing Effectiveness; An Emprical Study Based on The Hayes-Wheel wright Framework, International Journal of Opertions and Production Managements, 16 (4), 4-18,

İlhan R., Burdurlu E. 1993. Ağaçişleri Endüstrisinde Fabrika Planlaması, Ankara,

Kaynak Göster

APA Sevim Korkut, D , Beşikci, M . (2015). Orman Ürünleri Endüstrisinde Bakım Faaliyetlerinin İncelenmesi; Düzce İli Örneği . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 11 (2) , 13-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/27442/288603