Mobilya Sektöründeki Đsletmelerde Stratejik Yönetimin Yeri ve Önemi

Öz Günümüzde gelisen teknoloji ve gözlenen hızlı değisimler, isletme sistemini

Kaynakça

Aktan, C.C., 2005, Stratejik Yönetim, http://www.kaliteofisi.com, makale: 141, sayı: 16.

Anonim, 2005, DTM Ekonomik Arastırmalar ve Gelistirmeler Genel Müdürlüğü, Ankara.

Asunakutlu, T., Çoskun, B., 2000, Stratejik Yönetimde Örgütün Rolüne Đliskin Bir Değerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı: 4, Đzmir.

Bircan, Đ., , 2005, Planlama Dergisi, Özel Sayı, DPT.’nin Kurulusunun 42. Yılı, http://ekutup.dpt.gov.tr, pdf: 20.

Dinçer, Ö., 1998, Stratejik Yönetim ve Đsletme Politikası, Timas Matbaası, s: 18, Đstanbul.

Drucker, P., 1999, 21. Yüzyıl Đçin Yönetim Tartısmaları, (Çev: Bahçıvangil, Đ.), Epsilon Yayıncılık, Đstanbul.

Eren, E., 2000, Đsletmelerde Stratejik Yönetim ve Đsletme Politikası, Beta Yayım, Genisletilmis Besinci Basım, s: 5, Đstanbul.

Feurer, R., Chaharbaghi, K., 1995. Strategy Development: Past, Present And Future, Management Decision, Vol: 33, No:6, s: 11, USA.

Güçlü, N., 2003, Stratejik Yönetim, G.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, s: 77, Ankara.

Hatiboğlu, Z., 1986, Đsletmelerde Stratejik Yönetim, Đrfan Yayıncılık, s: 45, Đstanbul. http://www.isguc.org, s: 156, (2005).

Jauch, L., Glueck, W., 1997, Stratejic Management and Business Policy, McGraw Com. S: 18, Newyork.

Oxtoby, B., Mcguinness, T., Morgan, R., 2000, The Why How Of Effective Strategy Change: Reflections On Thorn Lighting”, Journal of Europen Industrial

raining, P: 24/9, s: 514, Newyork.

Pamuk, G., Erkut, H., Ülegin, F., 1997, Stratejik Yönetim ve Senaryo Tekniği, Đrfan Yayıncılık, s: 25-26, Đstanbul.

Pirecioğlu, T., 1999, Toplam Kalite Yönetimine Geçis Sürecinde Türkiye Mobilya Endüstrisinin Kalite Alt Yapısının Đncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Đ. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Đstanbul.

Subhash, J.C., 1993, Marketing Planning&Strategy, Fourth Edition, South-Western Publishing Co., s: 4, USA.

TÜĐK., 2004, Mobilya Sektörü Đsyeri Sayımı, Đstihdam ve Đllere göre Dağılımı, Bilgi Đslem Merkezi Veri Tabanı, Türkiye Đstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr). UEA., 2005, Data Base for Furniture Production, Export and Import, The Federation of European Furniture Manufacturers (Avrupa Mobilya Federasyonu), http://www.ueanet.com.

Üzün, C., 2000 Stratejik Yönetim ve Halkla Đliskiler, Eylül Yayınları, s: 3-10, Đzmir. Wheelen, T., L., Hunger, J.D., 1995, Stratejik Management And Business Policy, Fifth Edition, Addison Wesley Publishing Company, s: 5, USA.

Weir, D., Smallman, C, 1998, Managers In The Year 2000 and After: A Strategy For Development, Management Decision, 36/1, s: 46, USA.

Kaynak Göster

APA Gürleyen, L , Asal, Ö , Çakıcıer, N . (2007). Mobilya Sektöründeki Đsletmelerde Stratejik Yönetimin Yeri ve Önemi . Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi , 3 (1) , 100-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceod/issue/4831/290978